ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych Dz. U. 2004 Nr 150, poz. 1579

Rozporządzenie określa tryb i sposób wydawania pozwoleń, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek i pozwolenie na prowadzenie: 1) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:  a) prac konserwatorskich,  b) prac restauratorskich,  c) robót budowlanych,  d) badań konserwatorskich,  e) badań architektonicznych,  f) innych działań określonych w art. 36 ust. 1 pkt 6-11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 2) robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 3) badań archeologicznych; 4) poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, zwanych dalej "poszukiwaniami ukrytych lub porzuconych zabytków". Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2004, Nr 150, poz. 1579 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.