USTAWA o substancjach zubożających warstwę ozonową Dz. U. Nr 121, poz. 1263

1. Ustawa określa: 1) zasady używania oraz obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową, zwanymi dalej "substancjami kontrolowanymi", oraz produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje; 2) obowiązki podmiotów używających lub dokonujących obrotu substancjami kontrolowanymi oraz produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje; 3) organy i jednostki właściwe w sprawach postępowania z substancjami kontrolowanymi. 2. Zasady stosowania produktów oraz eksploatacji urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane na statkach morskich oraz organy administracji właściwe w tych sprawach określają odrębne przepisy. Pełną treść Ustawy w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2004, Nr 121, poz. 1263 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.