ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz. U. Nr 97, poz. 1055

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, przy projektowaniu, budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci gazowych służących do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych. 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: 1) sieci gazowych służących do przesyłania gazów technicznych i skroplonych gazów węglowodorowych (C3-C4), 2) sieci gazowych w kanałach zbiorczych, 3) doświadczalnych sieci gazowych, 4) sieci gazowych znajdujących się na terenach zakładów górniczych i wojskowych, 5) znajdujących się w budynkach instalacji gazowych nienależących do sieci gazowych, określonych w odrębnych przepisach. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2001, Nr 97, poz. 1055 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.