USTAWA o dozorze technicznym. Dz. U. Nr 122, poz. 1321 (zm. Dz.U. 2002, Nr 074, poz. 676; Dz.U. 2004, Nr 096, poz. 959)

Art. 1. Ustawa określa zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz jednostki właściwe do jego wykonywania. Art. 2.
- Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych.
- Dozór techniczny jest wykonywany przez jednostki dozoru technicznego.
- Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego nie zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń, mające wpływ na ich bezpieczną pracę, zgodnie z przepisami o dozorze technicznym i przepisami szczególnymi. Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) urządzeń technicznych, nad którymi są prowadzone prace naukowo-badawcze, 2) górniczych szybowych urządzeń wyciągowych oraz urządzeń technicznych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Pełną treść Ustawy w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2000, Nr 122, poz. 1321 Ustawę z naniesionymi zmianami można pobrać po kliknięciu Dz.U.2000, Nr 122, poz. 1321 ze zm. Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.