Pierwsza zmiana w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych wchodzi w życie już 16 czerwca 2011.

Dzień 16 czerwca 2011 roku rozpoczyna pierwszy etap wdrażania harmonogramu zmian dot. podwyższania sprawności energetycznej silników elektrycznych.

Stanowi to realizację postanowień rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 640/2009, które jest aktem wykonawczym do dyrektyw: 2005/32/WE zwanej Dyrektywą EuP (ang. Energy using Products) oraz do Dyrektywy 2009/125/WE zwanej dalej Dyrektywą ErP (ang. Energy related Products). Rozporządzenie ustanawia nowe normy sprawności nominalnej, które muszą spełniać silniki elektryczne. Cel obrany przez Komisję Wspólnot Europejskich (KWE) to dostosowanie standardów europejskich do norm ogólnoświatowych przyjętych przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) oraz złagodzenie wpływu użytkowania silników elektrycznych na środowisko.

Skutkiem tego jest zmiana do niedawna obowiązującej klasyfikacji sprawności silników od EFF1 do EFF3 i wprowadzenie nowych klas sprawności od IE1 do IE4. Termin "IE“ oznacza międzynarodową sprawność (ang. International Efficiency), która określa globalnie stosowane klasy sprawności dla trójfazowych silników klatkowych o zakresie mocy od 0,75 do 375 kW. IEC, a w ślad za nią KWE, wprowadziły nowe normy: PN-EN 60034-30:2009 i IEC TS 60034-31:2009, w których zostały zdefiniowane następujące klasy sprawności silników elektrycznych:
• IE1 = standardowa sprawność, porównywalna do EFF2
• IE2 = wysoka sprawność, porównywalna do EFF1
• IE3 = sprawność premium
• IE4 = sprawność super-premium, wprowadzona normą IEC TS 60034-31 Ed.1,
to najwyższa, przyszłościowa klasa sprawności.

Zmiany wymagań, wprowadzone rozporządzeniem 640/2009, obejmują trzy etapy:
- od 16.06.2011 wszystkie silniki elektryczne wprowadzane na rynek, muszą spełniać wymagania sprawności na poziomie klasy IE2;
- od 01.01.2015 silniki o mocy znamionowej w zakresie mocy od 7,5 do 375 kW muszą spełnić bardziej rygorystyczne wymagania na poziomie sprawności klasy IE3, lub posiadać sprawność klasy IE2 i być wyposażone w bezstopniową regulację prędkości obrotowej;
- od 01.01.2017 wymagania te będą obowiązywały dla silników o mocy znamionowej
od 0,75 do 375 kW. Alternatywnie, silniki te mogą cechować się sprawnością na poziomie klasy IE2 pod warunkiem wyposażenia ich w bezstopniową regulację prędkości obrotowej.

Powyższy harmonogram zmian dotyczy również silników zainstalowanych w pompach dławnicowych wykorzystywanych w ogrzewnictwie i klimatyzacji, a także w systemach zaopatrzenia w wodę, podnoszenia ciśnienia oraz odprowadzania ścieków.

Aby ułatwić swym partnerom tę zmianę, Wilo dostarcza już od 01.01.2011 roku wyłącznie pompy dławnicowe wyposażone w silniki klasy IE2. Podejście takie oznacza, że wymagania pierwszego etapu dyrektywy ErP zostały spełnione przed czasem, a tym samym unikamy wszelkich kontrowersji wokół daty oficjalnego wejścia nowych wymagań w życie. Wczesne przejście na silniki IE2 przynosi równocześnie dodatkową oszczędność energii, co za tym idzie zmniejsza nakłady na użytkowanie pomp i przyczynia się do ochrony klimatu w Unii Europejskiej. Według szacunków KWE około 70% całej energii elektrycznej zużywanej przez przemysł pobierane jest przez silniki indukcyjne pracujące w wielu różnych urządzeniach, łącznie z pompami dławnicowymi. Ogólną moc silników indukcyjnych zainstalowanych w krajach Unii ocenia się na około 260 GW, a energię pobieraną przez nie w ciągu roku 2005 na 1070 terawatogodzin (przewidywany wzrost zużycia energii w 2015 r. do 1250 terawatogodzin). Dzięki wprowadzonym przepisom dotyczącym silników elektrycznych, do roku 2020, Komisja Wspólnot Europejskich spodziewa się zaoszczędzić na całym obszarze Unii, zgodnie z obliczeniami wykonanymi przez samą Komisję, 315 terawatogodzin energii elektrycznej oraz zredukować produkcję CO2 o około 135 milionów ton.

Nowe pompy elektroniczne Wilo-CronoLine-IL-E z silnikami klasy IE2
Przykładem pomp wyposażonych w silniki klasy IE2 są między innymi energooszczędne pompy elektroniczne Wilo-CronoLine typu IL-E a także ich nowe typy zwiększające pole pracy, wprowadzane na rynek w 2011 roku. Pompy te spełniają już wymagania które będą wprowadzone w roku 2017 co pozwala je już dziś umieszczać nawet w projektach o odroczonym terminie realizacji.

Wilo-CronoLine-IL-E
Wilo-CronoLine-IL-E

Wszystkie dostępne dotychczas i nowe pompy Wilo-CronoLIne-IL-E o mocach znamionowych od 5,5 do 22 kW wyposażone są standardowo między innymi w:
- silnik w technologii IE2
- przetwornicę częstotliwości zintegrowana z pompą
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- „czerwone pokrętło”, za pomocą którego możemy dokładnie ustawić wszystkie dostępne parametry pracy z poziomu pompy
- rodzaje regulacji; ∆p-c, ∆ p-v, z nastawnikiem PID i n-const
- analogowe wejścia sterujące: 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
- zintegrowane sterowanie układem dwupompowym
- komunikację w podczerwieni z IR-Monitorem
- możliwość opcjonalnego zastosowania dodatkowych IF-Modułów do komunikacji: Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON
- pełne zabezpieczenie silnika
- powłokę kataforetyczną KTL co zapewnia wysoką odporność na korozję

Wilo-Stratos GIGA - rewolucja w technice pompowej
Na targach ISH we Frankfurcie Wilo zaprezentowało nową dławnicową pompę o innowacyjnej konstrukcji. Wilo-Stratos GIGA to nowa, rewolucyjna, energooszczędna, pompa elektroniczna o konstrukcji Inline, napędzana elektronicznie komutowanym silnikiem z wirnikiem z magnesu trwałego. Typoszereg dławnicowych pomp, o najwyższej sprawności, uzyskujących wyższe wartości podnoszenia i wydajności, używanych w instalacjach grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych jest całkowicie nowym projektem.

Wilo-Stratos GIGA

Energooszczędność silnika opiera się na nowej wysoko sprawnej koncepcji napędu HED (ang. High Efficiency Drive) i wykracza swymi osiągami ponad wartości graniczne wymagane przez wchodzące niebawem przepisy unijne. Wilo-Stratos GIGA uzyskuje wyniki przewyższające pułap nawet najwyższej klasy sprawności IE4 (zgodnie z IEC TS 60034-31 Ed.1). Skutkiem tego jest spełnienie nawet najbardziej surowych wymagań ujętych w nowych normach i rozporządzeniu dotyczącym sprawności energetycznej silników elektrycznych.
W zestawieniu z dostępnymi na rynku nieregulowanymi pompami można uzyskać do 70% oszczędności energii elektrycznej. W porównaniu do typowo regulowanych pomp potencjał oszczędności wynosi nawet do 40%.

Nowa, super energooszczędna pompa Wilo-Stratos GIGA wykorzystuje technologię sprawdzoną już od 2001 roku w pompach Wilo-Stratos, wielokrotnie przetestowanych i tak docenianych przez Klientów.

Już dziś otrzymują Państwo produkt znacząco przewyższający swymi parametrami wymagania unijne, które będą wprowadzane w latach 2015 - 2017. To kolejny innowacyjny produkt Wilo, który wyznacza standardy na rynku pompowym.Źródło: WILO Polska