Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 10,3% wyższa niż przed rokiem, ale o 6,4% niższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,4% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i była o 0,7% wyższa w porównaniu z grudniem ub. roku.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu 2011
W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych – o 42,6%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 24,4%, wyrobów z metali – o 22,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 21,6%, urządzeń elektrycznych – o 15,4% oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 13,2%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku wystąpił w 5 działach, m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych – o 15,5%, wyrobów farmaceutycznych – o 12,8% oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,4%.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu br. o 11,2% wyższa niż przed rokiem i o 69,2% niższa w porównaniu z grudniem 2010r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 8,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,1% niższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

W stosunku do stycznia ub. roku wyższy poziom zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich działach budownictwa, tj. w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 17,7%, w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 16,2%, a w podmiotach wykonujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – o 5,3%.

Źródło: GUS