Pytanie
- Puk, puk!
- Kto tam?
- Ja do Jarka.
- A ja kombajn.