Czy i w jaki sposób mogę otrzymać dotacje na produkcję eko-groszku?

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 1.1.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 60% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość projektu netto to 2.000.000 PLN.
Nabory wniosków w ramach RPO Dz. 1.1 powinny zostać uruchomione w maju 2009 r.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

(2008.12.28, woj. zachodniopomorskie)