Chciałabym założyć firmę pieczarkarską. Posiadam halę do użytku, którą trzeba wyremontować pod te działalność. Chciałbym się dowiedzieć o jakie dofinansowanie mogę się starać na tego typu działalność, aby uzyskać pomoc na zakupienie potrzebnych urządzeń (regały, klimatyzacja), aby stworzyć mikroklimat potrzebny do prawidłowej hodowli grzybów. Firma zatrudniałaby około 5-10 osób. Czy musiałbym najpierw założyć firmę, a dopiero później starać się o dotację? O jaką kwotę pieniężną mogę się starać?

Jako już zarejestrowany przedsiębiorca (warunek konieczny do wystąpienia o dotację), w okresie programowania 2007 – 2013 może się Pani starać o dotacje unijne głównie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach PROW, w oparciu o oś priorytetową 1 działanie 5 „Modernizacja gospodarstw rolnych” można otrzymać dotację, w maksymalnej wysokości 300.000 zł, przy czym minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych może wynieść 20.000 zł. Warunek ten nie dotyczy operacji obejmujących wyłącznie wyposażenia gospodarstwa w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych.
Poziom dofinansowania może wynieść odpowiednio:
- 40%,
- 50% dla osób fizycznych do 40 roku życia (moment złożenia wniosku),
- 50% w przypadku inwestycji realizowanej na terenach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach sieci NATURA 2000 lub obszarach objętych wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej,
- 60% dla osób spełniających łącznie 2 poprzednie założenia.
Wnioskodawcą może zostać podmioty prowadzące działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym działy specjalne produkcji rolnej:
- osoby fizyczne (do 60 roku życia),
- osoby prawne (pod warunkiem, że podstawowym rodzajem działalności jest działalność rolnicza),
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Dotacje mogą zostać przeznaczone m.in. na:
- budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowania produktów do sprzedaży oraz sprzedaży bezpośredniej, itd.
- zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, itp.
- zakładanie lub wyposażenie sadów czy plantacji wieloletnich z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne;
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programy księgowe.
Niezbędne jest również posiadanie przez wnioskodawcę odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz to, że inwestycja dotyczy działalności rolniczej, tj. produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej.
Korzystając z działania 2, osi priorytetowej 3 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” beneficjentem może zostać osoba, która jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Wówczas pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności m.in. w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, itp.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300.000 zł, z zaznaczeniem, że w przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych.

(2008.04.24, woj. pomorskie)