[µg/m³]1/ jako 99,8 percentyl obliczony ze stężeń odniesionych do 30 minut, występujących w roku kalendarzowym (percentyl 99,8: wartość stężenia 30-minutowego, której nie przekracza 99,8% wyników 30-minutowych w rozważanej serii pomiarowej)
2/ jako 98 percentyl obliczony ze stężeń odniesionych do 24 godzin, występujących w roku kalendarzowym (percentyl 98: wartość stężenia 24-godzinnego, której nie przekracza 98% pomiarów dobowych w rocznej serii pomiarowej, dalej oznaczany jako S98)
3/ jako stężenie średnie w roku kalendarzowym (oznaczane Sa)
4/ stężenie pyłu mierzone metodą wagową bez separacji frakcji
5/ stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne
6/ jako średnia z ośmiu godzinnych wartości stężenia pomiędzy godzinami 10:00 i 18:00
7/ jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10

Komentarze

  • wskaźniki są już nieaktualne

    Wskaźniki pochodzą ze starego i uchylonego już rozporządzenia