Czy firma produkcyjna, zatrudniająca blisko 20 osób, może uzyskać dofinansowanie do kosztów poprawienia warunków pracy? Chodzi o zainstalowanie urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniu produkcyjnym.

Jako zarejestrowany przedsiębiorca może się Pan ubiegać o dotacje unijne, które mogą obejmować m.in. zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń), zakup nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje), a także budowę bądź modernizację obiektów.
Jeśli zaś chodzi o wyposażenie, to musi ono być niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzących do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa. Podobnie jest wyposażeniem, które dotyczą zasadniczej zmiany w związku z procesem produkcyjnym istniejącego zakładu, rozbudową przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego). Dlatego też inwestycja związana tylko z poprawą warunków pracy może nie uzyskać dofinansowania.
W okresie programowania 2007-2013 ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Maksymalna wysokość dofinansowania dla inwestycji w województwie mazowieckim wynosi 60 % (w Warszawie 50%) kosztów kwalifikowanych projektu w mikro i małych przedsiębiorstwach, zaś maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 8 mln zł.
Dotacje unijne przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych. Oznacza to, że po pozytywnym przejściu procedury aplikacyjnej, przedsiębiorca realizuje inwestycję z własnych środków.
Przewidywany termin uruchomienia konkursów wyznaczono na IV kwartał 2008 r.

(2008.05.06, woj. mazowieckie)