Prowadzę działalność w branży klimatyzacji w województwie małopolskim. Do jakiej instytucji mam się zwrócić o pomoc w postaci dofinansowania?

Dofinansowania może Pan szukać poprzez 2 programy operacyjne: SPO-WKP (Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) oraz ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego). Wybór działania zależy jednak od celu na jaki środki mają być przeznaczone. W województwie małopolskim Regionalną Instytucją Finansującą jest:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
tel. (012) 411 46 03, fax (012) 412 43 79
e-mail: biuro@marr.pl
Zajmuje się ona rozpatrywaniem wniosków w ramach programu SPO-WKP.
Natomiast za ZPORR odpowiedzialny jest:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Gospodarki i Infrastruktury
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
tel. (012) 411 46 03, fax (012) 412 43 79
Aby stać się beneficjentem SPO-WKP należy działać na rynku powyżej 3 lat, natomiast z programu ZPORR mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą mikroprzedsiębiorstwa i rozpoczęli działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, a ponadto, w ostatnim zakończonym roku obrotowym oraz w roku obrotowym, w którym jest składany wniosek:
- Zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników
- Osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oooraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

(2005.05.01, woj. małopolskie)