Pytanie: Proszę o podanie odpowiednich przepisów dot.
rzekomej (?) konieczności stosowania dodatkowej
wentylacji pomieszczeń (łazienka, kuchnia),
w których są montowane gazowe kotły c. o.
z zamkniętą komorą spalania. Takie wymogi stawiają na Śląsku (rejon Gliwic) kominiarze nawet
wtedy, kiedy inwestorzy mają zatwierdzoną dokumentację
bez takiej wentylacji. Z naszych doświadczeń
wynika, że bardzo często brak jest
technicznych możliwości doprowadzenia powietrza
z zewnątrz (np. centralnie położona łazienka
bez ściany zewnętrznej) i wtedy klienci
kupują kotły z zamkniętą komorą.


Odpowiedź na pytanie opracował:
Jan Budzynowski Wiceprezes Korporacji Kominiarzy Polskich
Odpowiedź:
Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
75/2002) cały rozdział 6 poświęca na zdefiniowanie,
jakim warunkom winna odpowiadać
wentylacja w pomieszczeniach mieszkalnych,
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Niektóre
z nich spróbuję przybliżyć. I tak §147.2 podaje
„wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez
otwieranych okien a także w innych pomieszczeniach,
w których ze względów zdrowotnych,
technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne
jest zapewnienie wymiany powietrza”.
§149.1 „strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego
do pomieszczeń nie będących
pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać
wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji,
przy czym w mieszkaniach strumień ten
powinien wynikać z wielkości strumienia wywiewanego,
lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na
osobę przewidywana na pobyt stały w projekcie
budowlanym”.
Już z tych dwóch zacytowanych przepisów widać,
jak dużą wagę ustawodawca przywiązuje do tego
aby w mieszkaniach była prawidłowo działająca
wentylacja. Oczywiście tych przepisów jest więcej,
podają one praktycznie wymagania wentylacyjne
dla każdego z wybudowanych i używanych pomieszczeń.
Fachowcy od wentylacji i ogrzewnictwa
zauważyli, że często urządzenia grzewcze
działające w mieszkaniu i pobierające z niego tlen
potrzebny do spalania zakłócają skutecznie pracę
wentylacji. Ustawodawca znowu w rozporządzeniu
w §150.8 zawarł warunek „instalowane w pomieszczeniach
urządzenia w szczególności zużywające powietrze nie mogą wywoływać zakłóceń
ograniczających skuteczność funkcjonowania
wentylacji”. Sprostanie temu warunkowi, często
tam gdzie brak jest wolnych kominów wentylacyjnych,
nastręczało wiele trudności. Często trzeba
było konstruować dodatkowe systemy wentylacji
nawiewno-wywiewnej. Życie jednak nie znosi stagnacji,
okazało się, że konstruktorzy poradzili sobie
z problemem zakłóceń wentylacji. Skonstruowano
kocioł z zamkniętą komorą spalania, do
którego powietrze potrzebne do spalania doprowadzone
zostaje z zewnątrz pomieszczenia. Przy
okazji niejako zapanowała rewolucja w kominach:
odprowadzenie spalin z urządzenia i doprowadzenie
powietrza do spalania realizowane jest za
pomocą systemu powietrzno-spalinowego raz
jako współosiowe (tzw. rura w rurze) lub też jako
niezależne od siebie.
Spójrzmy więc, jak przepisy odnotowały pojawienie
się urządzeń z zamkniętą komorą spalania,
w §170.3 przepis mówi „urządzenia gazowe
z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie
się urządzenia typu C, mogą być instalowane
w pomieszczeniach mieszkalnych niezależnie
od rodzaju występującej w nich wentylacji
,
pod warunkiem zastosowania koncentrycznych
przewodów powietrzno-spalinowych z zachowaniem
wymagań §175”.
Wracamy zatem do odpowiedzi na pytanie postawione
przez czytelnika: zakładając, że
w mieszkaniu znajduje się już poprawnie działająca i zgodna z przepisami wentylacja nawiewno-
wywiewna, to żądanie wykonania dodatkowej
wentylacji w przypadku instalowania kotła
z zamkniętą komorą spalania uznać należy za absurdalne.
Jeżeli natomiast w mieszkaniu jest niewłaściwie działająca wentylacja lub też wręcz
brak jej, to pomimo tego, ¿e instalujemy kocioł
z zamkniętą komorą spalania należy bezwzględnie
wentylację wykonać, a jak, to jest to już odrębny
temat dla specjalisty od wentylacji.
Pytanie z: "Polski Instalator" nr 7-8/2003

Źródło: ''

Komentarze

 • nie oj


  I tu się mylicie.Wypowiedz jest poprawna i kompletna tylko nieprzełożona na "chłopski " Pomieszczenie w którym znajduje się urządzenie gazowe wymagana jest wentylacja.

 • rozsądek

  1. Ponad wszystkimi przepisami musi wznosić się rozsądek.
  2. Krajowe Prawo Budowlane jest ułomne jak na potrzeby. Jest wspaniałe, jak na nakłady tworzenia
  PB. Wszyscy zsikalibyście się ''ze smicha'' - jak mawiają Bracia Czesi - gdybyście się dowiedzieli jakie
  ''smarki finansowe'' przeznaczane są na normalizację.
  3.Rozsądek podpowiada, że tam -gdzie biegnie przewód gazowy ze złączami - szczególnie gwintowymi
  zawsze istnieje możliwość powstania awaryjnego wycieku gazu. jedynym zabezpieczeniem i najlepszym jest wentylacja umożliwjająca ''ewakuację'' niebezpiecznego wycieku na zewnątrz pomieszczenia - aby nie wytworzyły się niespodzianie warunki do ekspozji.
  4. Godzi się posługiwać przepisami niemieckimi DVGW i hanbuchami niemieckimi z prostym wykładem wymagań - zrozumiałym dla kazdego majstra. Przytomnie, te wymagania implementuje do polskiego obszaru R.Zajda w swoich podręcznikach n/t instalacji gazowych.

 • ???

  §176.1. Pomieszczenia do instalowania kotłów na paliwa gazowe powinny odpowiadać [...], a takża [...] wymaganiom polskiej Normy dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.
  W PN-B-02431-1:1999 czytamy:
  pkt. 2.2.1.4 Wentylacja
  W pomieszczeniu w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie niejszej niż 200cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30cm ponad poziomem podłogi.
  No i ???

 • Oj,oj

  Zgadzam sie z ZIŚ. Dokładnie takie samo jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury. Dodatkowa wentylacja w pomieszczeniu z kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania musi być!

 • kretynizm baszego prawa

  Poziom naszego prawa sięga dna. Opieranie się na nieobowiazkowych normach poprzez cytowanie ich numeru jest nieporozumieniem. Jest to praktyka nie stosowana w UE, oczywiście w Polsce musi być inaczej. W ten sposób przyjmuje się normę (która nie jest powszechnie dostępna) z całym jej bagażem żeczy zbędnych. Wszystko przez to że nasi ustawodawcy są leniwi i nie znają się na prawie które stanowią.

 • Odpowiedź kominiarza jest nie na temat. Moim zdaniem pomieszczenie w którym zainstalowany jest kociołz zamkniętą komorą spalania powinien posiadać kanał wentylacji wywiewnej ze względu na istalację gazową doprowadzającą gaz do kotła.