Omówiono liniową zależność zużycia energii na ogrzewanie budynków od liczby stopniodni grzania. Obliczono miesięczną liczbę stopniodni grzania Sd(15o) z definicji ze średnich dziennych temperatur powietrza w Łodzi w wieloleciu 2001-2010.

Dobór stałej we wzorze Hitchin’a przy obliczaniu liczby stopniodni grzania dla Łodzi
Przedstawiono wykresy skumulowanej liczby Sd(15o) w miesiącach sezonów grzewczych od 2001/2002 r. do 2010/2011 r. Oszacowano wartość stałej k we wzorze Hitchin’a z danych wielolecia 2001-2010 dla Łodzi. Przy użyciu różnych wartości stałej k obliczono miesięczne liczby stopniodni grzania Sd(15o) ze średnich miesięcznych temperatur powietrza i przeprowadzono analizę błędu. Dla założonych wartości stałej k obliczono liczbę Sd(15o) dla temperatur bazowych 12oC, 13oC, 14oC, 15oC, 16oC, 17oC, 18oC i 18,3oC dla 2006 i dla wielolecia 1971-2000. Przedstawiono wartości stałej k dla Warszawy, Gdańska, Łodzi i Wrocławia obliczone dla wielolecia 2006-2010.

Stopniodni grzania

Stopniodni grzania są ilościowym wskaźnikiem określającym zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Stosuje się je do wszystkich paliw, ogrzewania elektrycznego oraz ogrzewania centralnego z kotłowni osiedlowej. Stopniodni grzania bazują na analizach gazowych systemów grzewczych domów mieszkalnych. Rezultaty tych analiz wykazały, że istnieje liniowa zależność między zużyciem gazu ziemnego na ogrzewanie i różnicą między temperaturą zewnętrzną, od której rozpoczyna się ogrzewanie i średnią dobową temperaturą powietrza zewnętrznego. Temperatura powietrza wewnątrz budynku była średnio o 2oC do 3oC wyższa niż powietrza zewnętrznego. Jeżeli w Wielkiej Brytanii średnia temperatura powietrza w mieszkaniach wynosiła 18oC, to przyjmowano jako temperaturę bazową 15,6oC (60oF). W USA przyjmowano średnią temperaturę powietrza w mieszkaniach 20oC i wtedy przyjmowano jako temperaturę bazową 18,3oC (65oF). Od tego czasu poprawiła się izolacja termiczna budynków oraz zwiększyła się liczba wewnętrznych źródeł ciepła w budynkach.

Autor: Józef DopkeŹródło: ''