Nawiewniki są to urządzenia, dzięki którym nawet przy szczelnym zamknięciu okna uzyskujemy nawiew świeżego powietrza do mieszkania. Składają się najczęściej z dwóch elementów: wewnętrznego, sterującego ilością nawiewanego powietrza i zewnętrznego – okapu, który chroni przed deszczem i owadami.
W związku z dążeniem do oszczędności energii zaproponowano rozwiązania uzależniające ilość doprowadzonego powietrza od aktualnych potrzeb. Elementami spełniającymi ten warunek są nawiewniki higrosterowane.
Higrosterowanie to najprościej mówiąc uzależnienie strumienia przepływającego powietrza od zawartości pary wodnej wewnątrz pomieszczeń. Działanie nawiewników higrosterowanych: w nawiewniku znajduje się czujnik – taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swą długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia. Nawiewniki pracują w zakresiej od 35 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35% nawiewnik jest przymknięty i minimalny strumień powietrza doprowadzany jest do pomieszczenia. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną. Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz.


Inny sposób regulacji pracy nawiewników, określany jest jako ciśnieniowy. Taki sposób regulacji zapewnia utrzymanie stałego przepływu powietrza, niezależnie od wzrostu różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia, spowodowanej, np. podmuchami wiatru. Takie działanie jest właściwe dla nawiewników ciśnieniowych.
Nawiewniki ciśnieniowe wyposażone są w przepustnice (skrzydełka) regulujące przepływ powietrza. Wraz ze wzrostem prędkości przepływu powietrza wywołanej większą różnicą ciśnienia skrzydełka odchylają się ograniczając wielkość otworu wlotowego. Dzięki temu przez nawiewnik wciąż przepływa taka sama ilość powietrza. Elementem zabezpieczającym otwór od strony zewnętrznej, tak jak w przypadku nawiewników higrosterowanych, jest okap.
Normatywna ilość powietrza wentylacyjnego

Polska Norma PN-83/B-03430 Az3 2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania” określa ilość powietrza, jaką musimy usunąć (a więc i dostarczyć) z poszczególnych pomieszczeń.
Wartości te przedstawiono poniżej:
- kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m³/h
- dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchnię elektryczną:
w mieszkaniu do trzech osób - 30 m³/h
w mieszkaniu dla więcej niż trzech osób - 50 m³/h
- dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m³/h
- dla łazienki (z ustępem lub bez) - 50 m³/h
- dla oddzielnego ustępu - 30 m³/h
- dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (garderoba, schowek)
Do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych do stałego i czasowego pobytu ludzi należy doprowadzić 20 m³/h powietrza dla każdej przebywającej osoby (w przypadku pomieszczeń, w których dopuszcza się palenie tytoniu wartość ta wynosi 30 m³/h).
Dobór liczby nawiewników

Znając wydajność nawiewników oraz wymagania dotyczące ilości usuwanego powietrza można obliczyć liczbę elementów.
W tym celu wykorzystuje się wzór:
n = Vn / Vs
gdzie:
n wymagana liczba nawiewników,
Vn ilość powietrza wynikająca z warunków higienicznych, [m³/h]
Vs ilość powietrza jaka może przepłynąć przez nawiewnik przy Δp = 10 Pa, [m³/h],
np. dla nawiewników EMM wartość Vs wynosi 35 m³/h.
Poniżej podano kilka przykładów obliczenia ilości nawiewników EMM dla różnych mieszkań:
• Dla mieszkań z kuchnią z kuchenką gazową, łazienką i oddzielnym WC ilość nawiewników będzie równa:
n = Vn / Vs = (70+50+30) / 35 = 4,3 szt.
Przyjęto, że wystarczająca liczba nawiewników w mieszkaniu to 4 sztuki
• Dla mieszkań z kuchnią z kuchenką gazową i łazienką połączoną z WC ilość nawiewników będzie równa:
n = Vn / Vs = (70+50) / 35 = 3,4 szt.
Przyjęto, że wystarczająca liczba nawiewników w mieszkaniu 3 sztuki.
• Dla mieszkań typu (z kuchnią, łazienką, oddzielnym WC i garderobą) ilość nawiewników będzie równa:
n = Vn / Vs = (70+50+30+15) / 35 = 4,7 szt.
Przyjęto, że wystarczająca liczba nawiewników w mieszkaniu to 5 sztuk.
Paweł Kuleta

Źródło: AERECO

Komentarze

  • Podpowiedź

    Wzór tyczy się ciśnienia czynnego = 10Pa, współczynnik infiltracjii okien "a", także podawany jest dla ciśnienia czynnego 10Pa. Ilość nawiewników dla parteru w budynkach wielopiętrowych może okazać się zbyt duża, a na ostatnim piętrze zbyt mała.

  • Ilośc powietrza

    Zastosowany nawiewnik jest higrosterowalny i posiada zakres pracy od 10 do 35 m3/h. W związku z czym przy małej wilgotności dojdzie do przymknięcia nawiewnika i ograniczenia ilości nawiewanego powietrza. Ilość powietrza w takim przypadku nie będzie zgodna z PN i obowiązującymi przepisami !!!!