W dniu 28 kwietnia br. w siedzibie firmy Systherm CHIK Sp. z o.o. w Poznaniu odbyła się Konferencja - spotkanie praktyków - w ramach XLII Dni Chłodnictwa.

DNI CHŁODNICTWA 2010
Siedziba firmy Systherm w Poznaniu
Jednodniowe (28.04.2010 r.) spotkanie dla praktyków-chłodników w Poznaniu w ramach XLII Dni Chłodnictwa zorganizowane zostało przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu oraz firmę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.

Dni Chłodnictwa 2010 to powrót do formuły spotkań praktycznych. Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji były Aktualne problemy techniczno-prawne w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła. W spotkaniu udział wzięli specjaliści branży instalacyjnej, projektanci i wykonawcy instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych, pomp ciepła oraz materiałów izolacyjnych, a także pracownicy uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji branżowych.

Nad przygotowaniami do konferencji Dni Chłodnictwa czuwał 4-osobowy Komitet Organizacyjny: dr inż. Bolesław Gaziński, mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec, dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, mgr Monika Biskup.

Tegoroczne spotkanie miało charakter praktyczny. Podczas konferencji zaprezentowano referaty:

Andrzej Grzebielec, Politechnika Warszawska1. Efektywność pompy ciepła w zależności od temperatury dolnego źródła ciepłaAndrzej Grzebielec, Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej
Autor referatu przedstawił zmianę efektywności pomp ciepła w zależności od temperatury dolnego źródła ciepła dla rożnych rodzajów źródła ciepła: powietrza, gruntu, wody w rożnej postaci (gruntowa, rzek i jezior, ścieków). W artykule nie została przeprowadzona analiza finansowa, a jedynie zostały przedstawione wartości COP w funkcji temperatury medium zewnętrznego. Wartości tych współczynników pokazują, jak będzie zmieniać się zapotrzebowanie na moc elektryczną przy rożnych temperaturach. Najlepszym rozwiązaniem okazały się pompy ciepła wykorzystujące wodę ze studni głębinowych.
W podsumowaniu autor zwraca uwagę, że zwiększenie pomp ciepła spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, a tym samym wzrost emisji CO2 przez elektrownie.

Michał Zalewski, Klima-Therm2. Domowa pompa ciepła powietrze - woda WATERSTAGE, doświadczenia eksploatacyjne i kierunki rozwojuMichał Zalewski, Klima-Therm S.A., Gdańsk
Prezentacja przedstawiała badania pompy ciepła powietrze-woda Fujitsu Watrestage przeprowadzonych w laboratorium Klima-Therm oraz wyniki tych badań, potwierdzających dane katalogowe. Autor wspomniał o zmianach modernizacyjnych w nowych modelach pomp ciepła, wyznaczających kierunki rozwoju tych urządzeń oraz efekty wprowadzenia modernizacji.

3. Pompa ciepła, jako energooszczędne źródła ciepła dla budynkuTomasz Jaroch, Systherm Danuta Gazińska s.j., Poznań
Ogrzewanie domów i przygotowanie ciepłej wody użytkowej pochłania około 1/3 zużywanej w kraju energii. Wynik ten wskazuje, jak ważne są ograniczenie zapotrzebowania energii na cele grzewcze oraz pozyskiwanie jej w możliwie przyjazny dla środowiska sposób, na przykład przy użyciu pompy ciepła. Pan Tomasz Jaroch skupił uwagę słuchaczy na ważnych zaletach pomp ciepła: ich energooszczędności oraz ekologiczności w stopniu nieporównywalnym z innymi źródłami ciepła. W dalszej części wystąpienia przedstawiono koszty inwestycyjne i eksploatacyjne pomp ciepła wraz z przykładami zastosowania.

4. Działalność Urzędu Dozoru Technicznego przy urządzeniach związanych z branżą chłodnicząAndrzej Ziółkowski, Urząd Dozoru Technicznego Poznań
Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest jednostką działającą w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Działania UDT zarówno sfery związanej z wytwarzaniem oraz sfery związanej z eksploatacją. Na etapie wytwarzania urządzeń chłodniczych UDT działa jako Jednostka Notyfikowana, zaś w sferze eksploatacji jako Jednostka Inspekcyjna na mocy ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2000.122.1321). Obie te funkcje dopełniają się. Autor podkreślił konieczność wprowadzenia zmian prawnych w sektorze chłodniczym i klimatyzacyjnym, służącym wyeliminowaniu z branży osób niekompetentnych i nierzetelnych i jednocześnie gwarantującym właściwą eksploatację instalacji i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

5. Badania termowizyjne nadwozi izotermicznych i chłodniczychTomasz Rochatka, Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych zdiagnozował termowizyjnie kilkaset zabudów chłodniczych, rejestrując występujące w nich mostki cieplne. Z uzyskanych zdjęć utworzono katalog pozwalający na wskazanie propozycji ulepszeń w zakresie konstrukcji, technologii wykonania oraz zakresu napraw eksploatacyjnych. Wnioski z tej pracy znalazły liczne praktyczne zastosowania w polskiej gospodarce i stanowi bardzo istotny element kompleksowego systemu oceny nadwozi chłodniczych służących do transportu żywności (łącznie z tzw. dokładną metodą ATP).

6. Sprzęt oświetleniowy dla pomieszczeń o niskich temperaturach - Leszek Leniarski, KRULEN Sp. z o.o., Warszawa
Prelegent poruszył bardzo istotny temat problemów technicznych podczas eksploatacji oświetlenia w niskich temperaturach otoczenia. Przedstawił wyniki badań wpływu temperatury otoczenia na strumień świetlny świetlówek o różnych mocach oraz system ochrony lamp przed zimnem, wskazując je jako kluczowe rozwiązanie pozwalające pracować standardowym świetlówkom nawet w bardzo niskich temperaturach.

7. Rooftop - inteligentna klimatyzacja - Robert Godziewski, Lennox Polska Sp. z o.o., Warszawa
Na początku swojego wystąpienia pan Robert Godziewski przedstawił koncern Lennox, zarys historii i ofertę produktową podkreślając, że Lennox w skali światowej jest czwartym pod względem obrotu (prawie 4,5 mld $ obrotu) oraz liderem w produkcji monoblokowych klimatyzatorów dachowych, znanych u nas pod angielską nazwą rooftop lub: roof- top. Referent zwrócił uwagę na szereg zalet rooftopów, m.in. ich kompaktową budowę, łatwość montażu i uruchomienia.

8. Regulacje prawne w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową i gazów cieplarnianych w chłodnictwie i klimatyzacjiMirosław Żółtański, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Poznań
Aktualny stan prawny: przepisy związane ze stosowaniem substancji kontrolowanych i obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska wynikające z Rozporządzenia 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 16.09.2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i ustawy o SZWO - o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. z dn. 20.04.2004 nr 121, poz. 1263 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Bolesław Gaziński, Systherm CHiK9. Problemy we wdrażaniu Rozporządzenia (WE) Nr 1005/2009 w sprawie SZWO w sektorze chłodnictwa i klimatyzacjiBolesław Gaziński, Systherm CHIK Sp. z o.o., Poznań
Autor rzeczowo odpowiadał na stawiane w referacie pytania, m.in. dlaczego wdrażanie Rozporządzenia WE nr 1005/2009 możne stwarzać problemy, na co zwrócić szczególną uwagę w przepisach UE i RP dotyczących SZWO oraz omówił stan prawy od 1 stycznia 2010 r. i podstawowe akty prawne, problemy z przywozem/wywozem oraz wprowadzaniem do obrotu czynników chłodniczych będących substancjami kontrolowanymi, użytkowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz uprawnienia do projektowania i nadzoru.

10. Najczęściej popełniane błędy przy zawieraniu umów o prace montażowe w oparciu o doświadczenia biegłego sądowegoBolesław Gaziński, Systherm CHIK Sp. z o.o., Poznań
Zagadnienia związane z realizacją robót budowlanych regulowane są zapisami Kodeksu cywilnego (dział XVI) oraz ustawą Prawo budowlane i ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zamówienia publiczne robót budowlanych reguluje Prawo zamówień publicznych (dział IV, art. 139 + 151).
Zgodnie z zapisami art. 353 Kodeksu cywilnego strony umowy "mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się własności (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego".
Kodeksowe ujęcie umowy o roboty budowlane oznacza, że "wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia".
Autor referatu zajął się zagadnieniami: obowiązków stron umowy, zasad wyceny prac projektowych, wynagrodzenia za pracę, sporów o zapłatę i zakresu regulacji objętych umową.

XLII DNI CHŁODNICTWA 28.04.2010 PoznańXLII DNI CHŁODNICTWA 28.04.2010 Poznań

Jesienią br. zaplanowane jest drugie Spotkanie Praktyków. Tym razem będzie trwało ono dwa dni. Pierwszy dzień przeznaczony będzie tematyce Oszczędność energii w świetle projektowania i
innowacyjnego sterowania urządzeniami
. Przykładowe tematy prezentacji to: sprężarki inwerterowe,
elektroniczne zawory rozprężne, wysokosprawne wymienniki ciepła, klasy energetyczne urządzeń. Drugi dzień związany byłby z zagadnieniami organizacyjno-prawnymi inwestora i wykonawcy. Przykładowe prezentacje poruszą zagadnienia: certyfikacja firm i personelu; przepisy Urzędu Dozoru Technicznego w chłodnictwie i klimatyzacji, przepisy bhp, nowe normy w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła.


Źródło: Redakcja