W Ministerstwie Gospodarki (MG) tydzień temu utworzony został Departament Energii Odnawialnej (DEO).

Departament Energii Odnawialnej w MG
Na wniosek Wicepremiera Pawlaka i decyzją Premiera Tuska w Ministerstwie Gospodarki (MG) tydzień temu utworzony został Departament Energii Odnawialnej (DEO). W strukturze ministerstwa departament podlega Ministrowi Mieczysławowi Kasprzakowi – sekretarzowi stanu w ministerstwie - de facto pierwszemu zastępcy ministra gospodarki i obecnie wicepremiera. - czytamy w blogu Grzegorza Wiśniewskiego za cire.pl.

Ministerstwo Gospodarki: Departament Energii Odnawialnej odpowiada za realizację zadań związanych z opracowaniem propozycji działań dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych, zmierzających do realizacji celów w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużywanych w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu. Inicjuje, koordynuje i monitoruje działania organów administracji rządowej w zakresie odnawialnych źródeł energii, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju tych źródeł oraz opracowuje propozycje zmian instytucjonalnych i prawnych a także opiniuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. Departament podejmuje współpracę i wymianę informacji z innymi organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organizacji, a także podejmuje działania mające na celu promocję wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych.