Pytanie: Chciałbym sie dowiedzieć czy jako użytkownik urządzenia klimatyzacyjnego na R22 mogę je przenieść w inne miejsce, zainstalować i uruchomić?

Czy można samodzielnie przeinstalować klimatyzator z R22?
W takim wypadku należy:

1. odzyskać czynnik R22 - może tego dokonać wyłącznie osoba posiadająca Świadectwo Kwalifikacji wydane zgodnie z ustawą o SZWO, zatrudniona w firmie posiadającej wszelkie wymagane prawem urządzenia (m.in. stację do odzysku, legalizowane butle do odzysku, manometry, itp. itd.); jeśli Pan Piotr jest użytkownikiem urządzenia chłodniczego i chciałby samodzielnie lub siłami własnej firmy dokonywać odzysku czynnika i serwisu urządzenia zawierającego czynniki HCFC (w tym R22), to jego personelu i firmy także dotyczą m.in. takie obowiązki:

a. zatrudnianie osoby posiadającej świadectwo kwalifikacji;

b. posiadanie wszelkiego sprzętu serwisowego określonego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi” (Dz.U.2004.202.2071) – treść jest tu: http://forum-chlodnictwa.org.pl/files/File/031_Dz.U.2004.202.2071_SZWO_Wypos_Tech.pdf

c. prowadzić ewidencję substancji kontrolowanych (tj. HCFC, w tym R22) wg wzoru określonego w Rozporządzeniu MGiP z 11 sierpnia 2004 r. 11-08-2004 w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych (Dz.U.2004.185.1911) – treść jest tu: http://forum-chlodnictwa.org.pl/files/File/031_Dz.U.2004.185.1911_SZWO_Ewidencja.pdf

d. składać coroczne sprawozdanie z wykorzystania substancji kontrolowanych do Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu

2. odzyskany czynnik przekazać do Fundacji PROZON z przeznaczeniem „do regeneracji”, bo zgodnie z ustawą o odpadach odzyskanego czynnika chłodniczego, który zmienia właściciela można nie zaklasyfikować jako odpad niebezpieczny wyłącznie wówczas, jeśli jest przeznaczony do regeneracji; zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi – odzyskany czynnik chłodniczy R22 można:

a. po wstępnym oczyszczeniu (tzw. recyklingu) wykorzystać w serwisie urządzeń tego samego podmiotu, albo:

b. przekazać do regeneracji (nie klasyfikując go jako odpad), albo:

c. przekazać do utylizacji – klasyfikując go jako odpad, ale na to trzeba posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, gromadzenie oraz transport odpadów niebezpiecznych o odpowiednim kodzie;

3. Fundacja PROZON wystawi stosowne pokwitowanie, które będzie podstawą do rozliczeń z inspekcją ochrony środowiska i z urzędem marszałkowskim (dot. opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji HCFC – które wynoszą52,10 zł/kg, rozliczenie półroczne);

4. po odzyskaniu czynnika – urządzenie można zdemontować i zamontować z powrotem w innym miejscu tego samego zakładu – lub można je także sprzedać (ale wyłącznie bez czynnika R22; sprzedaż niezregenerowanego czynnika R22 jest prawnie zabroniona);

5. po zmontowaniu tego samego urządzenia można napełnić je czynnikiem chłodniczym, ale wyłącznie zamiennikiem za R22 – z grupy HFC. Dobór najbardziej odpowiedniego zamiennika do poszczególnych typów urządzeń należy skonsultować z fachowcami;

6. instalację urządzenia i napełnienie urządzenia czynnikiem HFC (czyli zamiennika za R22) może wykonać wyłącznie osoba posiadająca ozonowe „świadectwo kwalifikacji”. Dokument ten jest uznany za tymczasowy certyfikat w zakresie F-gazów (tj. czynników HFC) – do 4 lipca 2011 r. Obecnie nie ma jeszcze bowiem możliwości uzyskania pełnoprawnego certyfikatu w zakresie F-gazów. Aktualnie trwają prace nad polską ustawą o F-gazach, ale już od 4 lipca 2007 r. we wszystkich krajach członkowskich UE obowiązują ogólnoeuropejskie przepisy prawne w tym zakresie (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 842/2006 plus 10 rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej – te akty prawne dostępne są w serwisie internetowym Fundacji PROZON www.prozon.org.pl i Krajowego Forum Chłodnictwa – www.kfch.pl).

Na pytanie Czytelnika Wentylacja.com.pl odpowiedział: Michał Dobrzyński Krajowego Forum Chłodnictwa

Źródło: Krajowe Forum Chłodnictwa