Czy istnieje możliwość pozyskania środków UE na wyposażenie warsztatu lakierniczo-blacharskiego? Jestem w trakcie budowy tego warsztatu. Zostało mi tylko ogrzewanie. Mam wszystkie pozwolenia, plan zagospodarowania, ochrona środowiska, itp. Odpowiednie kwalifikacje. Obecnie pracuje za granicą, nie prowadzę działalności gospodarczej. Czy istnieje możliwość dofinansowania na otwarcie tej działalności w Polsce? Nadmieniam, że warsztat jest wybudowany na wsi. Czy muszę najpierw założyć działalność, czy mogę to zrobić np. po przyznaniu dotacji?

W nowym okresie programowania UE można starać się o dotacje unijne dla projektów, które przyczyniają się do dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.
W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Działanie skierowane jest do osoby fizycznej lub osoby prawnej, lub jednostki organizacyjnej nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi lub chce podjąć działalność jako mikroprzedsiębiorstwo.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie może przekroczyć od 100 000 PLN do 300 000 PLN zależnie od ilości utworzonych, w wyniku realizacji projektu, nowych miejsc pracy.

Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce PROW 2007 - 2013: http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx

(09.11.2009 r., woj. pomorskie)
Źródło: ''