IX Kongres Nowego Przemysłu zdominowany został przez dyskusje na linii branża ciepłownicza - Urząd Regulacji Energetyki. Problem dotyczy rozwiązań prawno-systemowych względem potrzeby inwestycji w starzejące się dobra trwałe.

Czy ciepłownictwo może się opłacać?
Głównym problemem branży ciepłowniczej jest pozyskanie kredytów na inwestycje od banków, co jest bardzo utrudnione wobec nieprzejrzystego systemu taryfowania cen ciepła. Niska rentowność biznesu ciepłowniczego wraz z brakiem gwarancji niezmienności odpowiednich ustaw/przepisów i niemożną do sprecyzowania stopę zwrotu. Firmy powiązane z branżą optują również za uwolnieniem cen ciepła, czemu sprzeciwia się URE, odpowiedzialny za ich kształtowanie.

Branża ciepłownicza potrzebuje klarownych przepisów umożliwiających pozyskanie inwestorów i kredytów również ze względu na trwający proces prywatyzacji zakładów należących do samorządów, nieposiadających środków na inwestycje.
Źródło: ''