Czwarte z kolei posiedzenie WENT-KLUBU miało miejsce wczoraj, tj. 1 grudnia w gmachu Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Tematem spotkania było omówienie zagadnień związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw przy wsparciu jednostek naukowych. Posiedzenie było również okazją do wręczenia wyróżnień w postaci „Złotych Medali” dla 4 osób za wyróżniający się osobisty wkład w rozwój dziedziny wentylacja i klimatyzacja.


Przybyłych na czwarte posiedzenie WENT-KLUBu powitał Kierownik Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński, który przewodniczył spotkaniu.


Fot. 1 prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
Tematem potkania oraz wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie „Fundusze europejskie dla wspólnych tematów rozwojowych przedsiębiorstw i jednostek badawczych” pani Elżbiety Wolman, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.


Fot. 2 Pani Elżbieta Wolman, Dyrektor Departamentu
Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji

Do roku 2006 Polska może otrzymać 8,6 mld euro dotacji z funduszy strukturalnych, jednak pod warunkiem, że środki te wykorzystamy do roku 2008. Poziom wypłat jest niski bo 2-procentowy. Jednak jeżeli popatrzymy na sytuację w ostatnich tygodniach czy miesiącach, to widać, że następuje wzrost wypłat. Jest to spowodowane m.in. tym, że kończą się projekty i przedstawiane są faktury, oraz tym, że przy istniejącym prefinansowaniu, kiedy ktoś otrzymuje środki na wykonanie projektu, nie ma motywacji, aby przedkładać cząstkowe faktury po wykonaniu każdej z części, ponieważ i tak ma bieżące finansowanie.
>
W 2004 r. Komisja Europejska przyznała Polsce 12,8 mld euro na realizację programów operacyjnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 - 2006, w tym 8,6 mld euro z funduszy strukturalnych i 4,2 mld euro Funduszu Spójności. Jak dotąd z kwoty 8,6 mld euro przekazano na konta beneficjentów około 370 mln euro, co stanowi zaledwie 4,3% całkowitej wartości pieniędzy przeznaczonych na realizacje NPR 2004 - 2006.
Do listopada tego roku nie wykorzystano ani jednego euro z puli na modernizację i rozbudowę sieci dróg - czytamy w Rzeczpospolitej. - Pieniądze wydane na szkolenie pracowników i walkę z bezrobociem stanowią tylko 3,3% kwoty, którą przyznała nam Unia Europejska do końca 2006 roku. W jeszcze mniejszym stopniu wykorzystano dotacje na wsparcie modernizacji przedsiębiorstw, bo tylko 1,4%. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, przywódcy bogatych państw Unii zyskają argument do ograniczenia funduszy strukturalnych dla Polski w następnym budżecie Unii, w którym liczymy na znacznie więcej: nawet 8 mld euro rocznie na modernizację kraju.
Można stwierdzić, że jako nowy członek Unii Europejskiej nie mamy doświadczenia i brak nam zaufania w sięganiu po korzyści, jakie dają nam różne fundusze strukturalne.
Pani Dyrektor wspomniała w swoim wystąpieniu o działaniach zmierzających do zyskania funduszy na koszty wdrożeniowe, tak ważnych dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcała przedsiębiorców i naukowców do korzystania z możliwości, jakie dają fundusze UE.
Po prelekcji pani E. Wolman grono uczestników niechętnie podjęło dyskusję na forum, jednak ożywione dyskusje toczyły się w mniejszych grupach, po oficjalnej części spotkania.
Podczas obrad wręczone zostały „Złote Medale” za wyróżniające osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój dziedziny wentylacja i klimatyzacja. Doceniono w ten sposób wkład i zasługi wyróżnionych osób w rozwój branży opierający się zwłaszcza na ugruntowaniu pozycji gospodarczej prowadzonych przez nich firm. „Złote Medale” odtąd będą wręczane co roku.
Kapituła w składzie: dr inż. Tomasz Klinke – Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji, dr inż. Andrzej Girdwoyń, prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński – Kierownik Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji po zasięgnięciu opinii środowiska, polegającej m.in. na konsultacjach z wieloma osobami z branży, postanowiła przyznać w roku 2005 „Złote Medale” następującym osobom:
mgr inż. Bogusława Wiewiórkowska – Rynek Instalacyjny
za:
stworzenie opiniotwórczego pisma branżowego o ogólnopolskim zakresie oddziaływania z pewną aktywnością także na zagranicznym rynku wschodnim. Pani Bogusława Wiewiórkowska jest Redaktor Naczelną pisma oraz prezesem wydawnictwa i osobą, która kształtuje merytoryczny profil pisma. Pismo ma już ugruntowaną i wysoką pozycję w branży instalacyjnej, co w znaczącym stopniu ma wpływ na jej rozwój.


Fot. 3 mgr inż. Bogusława Wiewiórkowska, Rynek Instalacyjny
mgr inż. Tadeusz Siek – VTS Clima
za:

zbudowanie od podstaw firmy, która osiągnęła wiodącą pozycję w Polsce w produkcji central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dynamiczny rozwój firmy, rozszerzenie jej działalności na rynki międzynarodowe, wdrażanie nowatorskich rozwiązań technicznych, stawia firmę na mocnej pozycji wśród światowych producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.Fot. 4 Reprezentant firmy VTS Clima
odbiera nagrodę w imieniu Prezesa z rąk Kierownika Zakładu WiK

mgr Marian Popinigis – Mercor
za:

efektywny rozwój firmy wprowadzającej coraz to nowe produkty z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków. Produkowane przez firmę elementy systemów wentylacji pożarowej zdobywają coraz bardziej stabilną pozycję na rynku. Firma publikuje także materiały pomocnicze dla projektantów i służb eksploatacyjnych, co jest wkładem firmy w edukację zawodową środowiska instalacyjnego i podkreśla jej wysokie merytoryczne przygotowanie w realizowanej tematyce zawodowej.

>


Fot. 5 Reprezentant firmy Mercor
odbiera nagrodę z rąk Kierownika Zakładu WiK

mgr inż. Jan Czyżyk – Instal Warszawa
za:

duży wkład osobisty w utrzymanie znaczącej pozycji firmy na rynku wykonawstwa instalacyjnego. Firma efektywnie konkuruje z firmami polskimi i zagranicznymi i ma w swoim dorobku wiele realizacji instalacji w dużych obiektach biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Jednocześnie na podkreślenie zasługuje aktywność firmy w uruchamianiu produkcji elementów wentylacyjnych, które stosowane są też chętnie przez inne firmy w nowych realizacjach systemów wentylacyjnych.Fot. 4 Reprezentantka firmy Instal Warszawa
odbiera nagrodę w imieniu Prezesa z rąk Kierownika Zakładu WiK

WENT-KLUB pełni rolę forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z działalnością firm branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. W czwartym posiedzeniu WENT-KLUBU uczestniczyło ok. 40 osób, w tym przedstawiciele firm z branży oraz redaktorzy pism technicznych.Fot. 7, 8 Uczestnicy czwartego spotkania WENT-KLUB

Foto: Redakcja