W dniach 24 - 25 listopada 2005 r. odbyły się w Warszawie obrady VIII Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce". Było to kolejne spotkanie w ramach zapoczątkowanego 14 lat temu, pod wpływem inspiracji zachodnich organizacji, cyklu konferencji, których pomysłodawcami są prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska-Ścibak i dr Jerzy Sowa z Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W dwudniowej konferencji uczestniczyło około 70 osób. Obrady odbywały się w salach konferencyjnych Gmachu Starej Kotłowni na terenie Głównym Politechniki Warszawskiej.

Przybyłych gości powitali prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska-Ścibak, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji dr inż. Tomasz Klinke oraz dr inż. Jerzy Sowa. Na wstępie pan dr inż. Jerzy Sowa odtworzył zapis wideo z przesłaniem do uczestników konferencji prof. Shuzo Murakami, Prezydenta Japońskiego Instytutu Architektury. Następnie dr inż. Aleksander D. Panek z Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Środowiska), przedstawił wystąpienie prof. S. Murakami Future Actions for Sustainable Buildings based on the Paradigm of Eco-efficiency. W dwudniowej konferencji uczestniczyło ponad 70 uczestników. Przygotowano 29 referatów, wygłoszono 28. W pierwszej sesji wygłoszono cztery referaty: - Jakość powietrza wewnętrznego a zdrowie - Światowa Organizacja Zdrowia, Region Europejski Paulina Miśkiewicz, Biuro Łącznika z Światową Organizacją Zdrowia, Warszawa; - High indoor air quality, a myth or the actual need? Paweł Wargocki, Technical University of Denmark, Lyngby International Centre for Indoor Environment and Energy; - Ochrona środowiska naturalnego jako źródło inspiracji w tworzeniu formy zbudowanej, Maria Stawicka-Wałkowska, Politechnika Gdańska, Wydział Architektury; - Wpływ palenia biernego na choroby układu oddechowego, Joanna Domagała - Kulawik, Akademia Medyczna w Warszawie, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii. Podczas II sesji miały miejsce kolejne cztery wystąpienia: - Działalność Centrum ENER-INDOOR w zakresie efektywnych energetycznie technologii w inżynierii środowiska wewnętrznego, Zbigniew Popiołek, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki; - Submikronowe cząstki grzybów i bakterii jako składniki aerozolu pomieszczeń, Rafał Górny, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Szkodliwości Biologicznych, Sosnowiec; - Monitoring i analiza środowiska muzealnego, Iwona Pannenko, Marcin Draniak, Muzeum Narodowe w Warszawie; - The Swedish research program "The Healthy Building" - Results and Evaluation, Nina Dawidowicz, Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning, Formas. Przerwy kawowe pomiędzy kolejnymi sesjami były okazją do wymiany poglądów. Kuluarowe dyskusje dotyczyły głównie wygłoszonych już referatów. Ostatnia sesja tego dnia rozpoczęła się z nieznacznym opóźnieniem. W trakcie trzeciej sesji przedstawiono następujące referaty: - Wpływ bryły i elewacji na kształtowanie środowiska wewnętrznego budynku, Joanna Tymkiewicz, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury; - Rola dwutlenku węgla na tle ewolucji charakterystycznych zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach, Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska; - Detailed moisture modelling as a tool for risk reduction for both constructions and indoor climate, Monika Wołoszyn, CETHIL, CNRS UMR 5008 - UCBL - INSA de Lyon, Francja; - Wilgotność powietrza w relacjach człowiek, środowisko wewnętrzne, architektura, Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska; - Ocena jakości powietrza wewnętrznego pod względem mikrobiologicznym w pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału IŚ PW, Adam Muszyński, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska. Drugi dzień konferencji, podobnie jak pierwszy, obfitował w równie ciekawe wystąpienia. Podczas trzech kolejnych sesji przedstawiono następujące referaty: - Spójność i sprzeczności zasad racjonalizacji środowiska zbudowanego, Leszek Laskowski, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury; - Problemy analizy i syntezy zanieczyszczeń gazowych przy wykorzystaniu systemu typu elektroniczny nos, Kazimierz Brudzewski, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny; - Hałas w pomieszczeniach biurowych -wyniki pomiarów i doświadczenia praktyczne, Anna Kaczmarska, Danuta Augustyńska, Witold Mikulski, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych; - Wpływ wentylacji osobistej na odczucia ludzi, Jan Kaczmarczyk, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki; - Ocena ryzyka wystąpienia przeciągu w pomieszczeniu mieszkalnym, Mirosław Żukowski, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; - Jakość środowiska wewnętrznego w architekturze na przykładzie nowoczesnego środowiska pracy biurowej, Dariusz Masły, Politechnika Śląska, Wydział Architektury; - Mikroorganizmy w środowisku budynków a zdrowie człowieka, Beata Gutarowska, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności; - Dym tytoniowy (ETS) - główne źródło endotoksyn w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, Bogumiła Szponar, Lund University, Department of Laboratory Medicine, Szwecja; - Jakość środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Elżbieta Jankowska, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych; - Kształtowanie środowiska w pomieszczeniach muzealnych, Anna Charkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska; - Przestrzeń architektoniczna jako jeden z elementów kształtowania standardu środowiska wewnętrznego, Elżbieta D. Ryńska, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury; - System oceny efektywności energetycznej budynków jako konsekwencja wdrażania dyrektywy 2002/91/WE - dotychczasowe działania oraz planowane w latach 2006-2009, Anna Sas - Micuń, Ministerstwo Infrastruktury, Departament Architektury i Budownictwa; - Wymagana a rzeczywista temperatura powietrza w strefach budynku o różnych masach termicznych, Dariusz Heim, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; - Informacja o architekturze, środowisku w budynku i człowieku w jednym pliku - wizja czy utopia?, Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska; - IAQ w Polsce - wczoraj i jutro, Teresa Jędrzejewska-Ścibak, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska. Konferencję zakończono około godziny 15.00 zapraszając na kolejną, która odbędzie się za dwa lata. Organizatorzy udostępnili także literaturę branżową oraz opisy wcześniejszych konferencji, którymi zainteresowani mogli wzbogacić swój księgozbiór. Materiały pokonfrencyjne wydawane są tradycyjnie w formie książkowej w kilka miesięcy po zakończeniu konferencji. Publikacje te cieszą się niezmiennym zainteresowaniem ze strony branżystów i naukowców i stanowią wyjątek potwierdzający regułę, że odczuwany jest brak polskojęzycznej literatury fachowej dotyczącej problematyki jakości powietrza w pomieszczeniach.
Fot. 1, 2) prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska-Ścibak, prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Paulina Miśkiewicz, dr inż. Tomasz Klinke, dr inż. Jerzy Sowa


Fot. 3) dr inż. Aleksander D. Panek z Politechniki Warszawskiej przedstawia referat prof. Shuzo Murakami Fot. 4) Uczestnicy Konferencji


Fot. 5) dr Paulina Miśkiewicz z Biura Łącznika ze Światową Organizacją Zdrowia Fot. 6) dr Paweł Wargocki z Technical University of Denmark


Fot. 7) prof. Maria Stawicka-Wałkowska - Politechnika Gdańska Fot. 8) doc. Joanna Domagała - Kulawik - Akademia Medyczna w Warszawie


Fot. 9) prof. Zbigniew Popiołek, Politechnika Śląska Fot. 10) dr Rafał Górny, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego


Fot. 11) Marcin Draniak, Muzeum Narodowe w Warszawie Fot. 12) Nina Dawidowicz, Swedish Research Council for Environment
tekst i zdjęcia: Redakcja