Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" wnioskuje o wydłużenie terminu, w którym można wykorzystać zaległy urlop, z 31 marca do 31 lipca.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy zaległy urlop należy wykorzystać do końca pierwszego kwartału, czyli do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.

Pod koniec lipca 2011 sejmowa komisja "Przyjazne Państwo" (komisja do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji) zajęła się projektem ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców (tzw. ustawy deregulacyjnej-bis). Projekt komisji przewiduje wydłużenie terminu, w którym można wykorzystać zaległy urlop, do 31 lipca kolejnego roku kalendarzowego.

Zmiana taka pozwoli na swobodniejsze rozplanowanie urlopów i będzie korzystna zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Wielokrotnie bowiem dochodzi do sytuacji, że udzielenie wszystkim pracownikom zaległych urlopów do dnia 31 marca dezorganizuje pracę oraz naraża pracodawców na łamanie prawa za nieudzielanie przysługującego pracownikowi urlopu w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku.

Uzasadnienie projektu zmian wnioskowanych przez Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo":

Zgodnie z Krajowym Programem Reform na lata 2008 – 2011, celem Rządu jest zapewnienie przyjaznego otoczenia prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorczości, innowacyjności i inwestycji. Powyższy cel ma być osiągnięty przez identyfikację, pomiar i redukcję obciążeń administracyjnych nakładanych przez prawo na przedsiębiorców oraz przez znoszenie ograniczeń prawnych dla rozwoju przedsiębiorczości i poprawy sytuacji obywateli.
Celem projektu jest redukcja niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców, które posiadają największy potencjał redukcyjny, oraz tych barier prawnych, które dla obywateli i przedsiębiorców są najbardziej uciążliwe.
(...)
W części dotyczącej ograniczenia barier dla rozwoju przedsiębiorczości proponowane zmiany stanowią dalsze działania w ramach znoszenia barier w krajowym systemie prawnym. Pierwsza ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców została już przyjęta. Podobnie jak poprzedni, przedmiotowy projekt ma na celu usunięcie przepisów, których stosowanie utrudnia wykonywanie działalności gospodarczej. Projekt nie tworzy nowych przepisów, a jedynie doprecyzowuje, zmienia bądź usuwa normy pozostawiające wątpliwości interpretacyjne i te, które stanowią barierę w wykonywaniu działalności gospodarczej. Projekt ustawy dostosowuje również przepisy do rozwoju nowoczesnych technologii i metod komunikacji w relacjach biznesowych.
Po dokonaniu analizy przepisów prawa oddziałującego na warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz postulatów zebranych od organizacji zrzeszających przedsiębiorców w zakresie uproszczenia prawa gospodarczego, proponuje się wprowadzenie rozwiązań znoszących istniejące bariery w systemie prawa gospodarczego, dostrzegając jednocześnie potrzebę kontynuacji procesu upraszczania prawa.

Art. 1. Zmiany w zakresie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
1) wydłużenie terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym na podstawie art. 163 Kodeksu pracy (K.p.) (zgodnie z planem urlopu), należy udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego (art. 168 K.p.). Powyższe nie dotyczy części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 K.p. (tzw. urlopu na żądanie).
Przepis art. 168 K.p. określa granicę czasową udzielenia urlopu zaległego – ma to być koniec pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, niezależnie od tego, czy przyczyny powodujące to przesunięcie leżą po stronie pracownika, czy pracodawcy. Wskazany wyżej termin należy traktować jako ostateczny, gdyż przepisy K.p. nie przewidują możliwości dalszego przesuwania terminu urlopu, tym bardziej że przepis art. 168 używa zwrotu „najpóźniej do końca pierwszego kwartału”. Termin do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego uważa się za zachowany, jeżeli pracownik rozpocznie urlop wypoczynkowy przed upływem tego terminu.
Obowiązująca ww. regulacja bardzo często prowadzi do sytuacji zaległości urlopowych, z uwagi na stosunkowo krótki, trzymiesięczny termin na wykorzystanie przez pracowników zaległego urlopu. Udzielenie wszystkim pracownikom zaległych urlopów do dnia 31 marca następnego roku (w ciągu trzech miesięcy) może dezorganizować pracę.
Mając powyższe na względzie, proponuje się zmianę przepisu art. 168 K.p., polegającą na wydłużeniu terminu na udzielenie pracownikom zaległego urlopu do dnia 31 lipca następnego roku. Przedmiotowa zmiana zniosłaby obecnie istniejącą fikcję wykorzystywania przez pracowników zaległych urlopów wypoczynkowych w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego i nie narażałaby pracodawców na odpowiedzialność za wykroczenia przeciw prawom pracownika w związku z nieudzielaniem przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Zmiana byłaby również korzystna z punktu widzenia pracownika, ponieważ pozwoliłaby na korzystniejsze wykorzystanie urlopu za poprzedni rok i umożliwiła zorganizowanie wypoczynku w okresie wiosennym i letnim. (...)