Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” zaprasza na szkolenia z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji prowadzone w ramach projektu „Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży chłodnictwa” dofinansowane ze środków Unii Europejskiej dla pracowników MSP (mikro i średnich przedsiębiorstw).

COCH: Szkolenia z chłodnictwa i klimatyzacji - dofinansowane z UE


W ramach realizowanego przez Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” projektu „Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży chłodnictwa” osoby zatrudnione w MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach) mogą skorzystać ze szkoleń z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.Postępowania z substancjami kontrolowanymi w urządzeniach i instalacjach chłodniczych – Świadectwo kwalifikacji

Szkolenie skierowanej do serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzorów świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2004, nr 195, poz. 2009) będące aktem wykonawczym do Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.

Szkolenie obejmuje:
9 godz. wykładów; 3 godz. zajęć praktycznych,
3 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania świadectwa kwalifikacji.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
• 195,75 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
• 293,63 zł dla średnich przedsiębiorstw

Terminy szkolenia: 05-06.11.2012; 26-27.11.2012; 17-18.12.2012;
23-24.01.2013; 18-19.02.2013
• F-gazy urządzenia stacjonarne

Szkolenie dla osób związanych z projektowaniem, produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008.

Szkolenie obejmuje:
16 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych,
3 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
• 484,39 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
• 726,58 zł dla średnich przedsiębiorstw.

Terminy szkolenia: 12-14.11.2012; 03-05.12.2012;
08-10.01.2013; 12-14.02.2013

• Klimatyzacja samochodowa – budowa, naprawa, serwis

Szkolenie dla osób zajmujących się montażem i serwisem instalacji klimatyzacji samochodowej.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 ustanawiające na mocy Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie obejmuje:
5 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
• 221,49 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
• 332,24 zł dla średnich przedsiębiorstw.

Terminy szkolenia: 19.11.2012; 10.12.2012
07.01.2013; 11.02.2013
• Agregaty wody lodowej

Szkolenie skierowane do osób związanych z produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem agregatów wody lodowej.

Szkolenie obejmuje:
4 godz. wykładów; 4 godz. zajęć praktycznych.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
• 149,17 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
• 223,75 zł dla średnich przedsiębiorstw.

Terminy szkolenia: 21.11.2012; 12.12.2012
16.01.2013; 20.02.2013

• Certyfikacja kompetencji B

Szkolenie dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji A lub B zajmujących się konserwacją, obsługą, montażem, rozruchem i naprawą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Szkolenie realizowane jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Kompetencje personelu.

Szkolenie obejmuje:
24 godz. wykładów, 8 godz. zajęć praktycznych,
5 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające:
• średnie wykształcenie ogólne lub techniczne (technikum)
• udokumentowane co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych
lub
• wykształcenie techniczne na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
• udokumentowane co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
• 475,80 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
• 713,70 zł dla średnich przedsiębiorstw.

Termin szkolenia: 04-08.02.2013Informacje i zgłoszenia:Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
tel. 12 637 09 33; fax 12 637 37 24
e-mail: sekretariat@coch.pl; [url]http://www.coch.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościŹródło: ''