"CHŁODNICTWO&KLIMATYZACJA"
NR 1-2/2004Spis treści:


AKTUALNOŚCI

• Firma z okładki
• Agregaty w obudowie AREA TRAWERS
• WINIA – PREMIUM
• Agregaty do naczep LUMIKKO
• Aparaty grzewczo-wentylacyjne FRAPOL
• FlexCamTM – Nowe wersje T i S
• Nowe regały KOXKI
• Zawory bezpieczeństwa z dopuszczeniem UDT
• Niskotemperaturowa szafa BOLARUS
• Klimatyzacja komfortu EASY
• City Multi PUMY-P125YMA

TARGI, WYSTAWY, SEMINARIA

• TROX-INFO-EXPO 2003
• VII Ogólnopolska Konferencja – Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce
• Goście CARRIER’a

WYWIADY, OPINIE, POLEMIKI

• Może jednak Climaveneta – wywiad z Dyrektorem Exportu panem Guido Alessi i Dyrektorem Regionu panem Dietmar Gönnheimer z firmy Climaveneta
• Climaveneta – jakość i precyzja

KLIMATYZACJA - URZĄDZENIA

• Budowa i eksploatacja małych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do trudnych warunków środowiskowych
Sławomir GAJOSIŃSKI, Zbigniew KRÓLICKI

W artykule zwrócono uwagę na specyficzny obszar zastosowania techniki klimatyzacyjnej, jakim jest górnictwo podziemne. Przedstawiono ciągle aktualny problem konstrukcji i budowy takich urządzeń spełniających wszystkie wymagania bezpośrednich użytkowników. Przedstawiono wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne dla urządzeń klimatyzacyjnych o wydajności chłodniczej do 10 kW, przeznaczonych do klimatyzacji stanowisk pracy w trudnych warunkach środowiskowych.
• Centrale klimatyzacyjne VTS Clima
Marek KUPIEC

Od wielu lat firma VTS Clima specjalizuje się w produkcji różnorodnego typu central klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Wieloletnie doświadczenia, tak konstrukcyjno-projektowe jak również eksploatacyjne, pozwalają inżynierom tej firmy na ciągłe i systematyczne udoskonalanie konstrukcji produkowanych urządzeń. Daje to również szerokie możliwości kreowania tych nowatorskich rozwiązań technicznych, które przynoszą inwestorom i użytkownikom różnorodne, wymierne korzyści na etapie realizacji inwestycji a także w okresie eksploatacji central.
• Typowe uszkodzenia sprężarek klimatyzatorów samochodowych
Tadeusz KAPUSTA, Łukasz KRZESŁOWSKI

Układ klimatyzacji samochodowej kojarzy się nierozłącznie z komfortem cieplnym i bezpieczeństwem jazdy kierowcy i pasażerów. Zadaniem takiego układu jest nie tylko podgrzanie dostarczanego do wnętrza pojazdu powietrza, ale również w razie konieczności schłodzenie i osuszenie tego powietrza dla uzyskania odpowiedniej temperatury i wilgotności w stosunku do warunków otoczenia. Obniżenie temperatury zapewnia układ chłodzący składający się z następujących elementów: sprężarka, skraplacz, element dławiący i parownik. W skład układu wchodzą oczywiście elementy sterujące oraz zapewniające prawidłowy obieg czynnika chłodniczego i oleju w układzie.
• TURBOCOR – Nowa sprężarka w urządzeniach RC Polska
Krzysztof CHROMIŃSKI

W końcu ub.r. włoska firma RC GROUP S.P.A. rozpoczęła procedury wdrażania zastosowania w swoich agregatach chłodniczych najnowszej generacji sprężarek pod nazwą TURBOCOR. Proces produkcyjny tych sprężarek wykorzystuje najnowsze technologie, co potwierdza nowoczesna jej konstrukcja. Niewątpliwie jest to rozwiązanie innowacyjne, nawet w porównaniu do nowoczesnych sprężarek śrubowych innych producentów, co może znacząco zmienić oblicze techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej oraz zasady serwisowania urządzeń.

CHŁODNICTWO - URZĄDZENIA

• Agregaty chłodnicze COOL’a
Dariusz GALICKI

Agregaty chłodnicze stanowią od 10 lat podstawę oferty PPH COOL. Pierwsze i chyba do dzisiaj sztandarowe modele tej firmy to agregaty serii G ze sprężarkami tłokowymi hermetycznymi MT/MTZ Maneurop. Oczywiście seria ta nie wyczerpuje oferty, obejmującej również agregaty ze sprężarkami spiralnymi i tłokowymi półhermetycznymi, na które szczególnie firma chce zwrócić uwagę Czytelników.

TECHNIKA - ŚRODOWISKO

• Początek końca R 134a?
Jacek SCHNOTALE

Związki z grupy hydrofluorowęglowodorów zwane w skrócie HFC (HydroFluoroCarbon) zostały wprowadzone do techniki chłodniczej na szeroką skalę w latach dziewięćdziesiątych jako substancje niezawierające w molekule cząsteczki chloru, a więc niewpływające destrukcyjnie na stratosferyczną warstwę ozonu Ziemi. Współczynnik potencjału destrukcyjnego oddziaływania na warstwę ozonową ODP związków z grupy HCF wynosi zero. Z tej grupy substancji w chłodnictwie szczególnie szerokie zastosowanie znalazł HFC R 134a, który został wprowadzony jako zamiennik dla wycofanego ziębnika CFC R 12 (ODP = 1,0).

KLIMATYZACJA - INSTALACJE

• Pomiar przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej (cz. I)
Jacek HENDIGER

Jednym z podstawowych zadań instalacji wentylacyjnej jest doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń. Jednak jak wykazuje doświadczenie, niespełnienie tego warunku występuje w wielu, nawet bardzo nowoczesnych układach. Składają się na to różne przyczyny, takie jak: nieprawidłowość obliczeń w fazie projektu, niewłaściwy dobór urządzeń i wentylatorów, czy bardzo częste, wprowadzanie licznych zmian na etapie wykonywania i eksploatacji instalacji. Dlatego tak ważna jest kontrola pracy instalacji wentylacyjnej i to nie tylko w czasie uruchamiania, ale także podczas użytkowania obiektu.
• Kryterium energetyczne wyboru układu klimatyzacyjnego dla sal operacyjnych wysokoaseptycznych
Mieczysław POROWSKI

Sale operacyjne wysokoaseptyczne, ze względu na rodzaj przeprowadzanych operacji (transplantacje, ciężkie poparzenia, operacje kardiochirurgiczne, operacje ortopedyczne) stwarzają szczególne wymagania w zakresie czystości mikrobiologicznej powietrza. W przypadku tych sal sterylna strefa centralna powinna obejmować nie tylko obszar stołu operacyjnego, ale również stołu z instrumentami operacyjnymi oraz część zespołu operacyjnego. Całe sterylne pole pracy obejmuje wówczas powierzchnię o wymiarach około 3,0x3,0 m. Oznacza to, iż strumień powietrza sterylnego wypływający ze stropu nawiewnego powinien w całości obejmować obszar tej strefy. W konsekwencji, powoduje to konieczność zastosowania kabin operacyjnych lub stropów nawiewnych wielkopowierzchniowych o wymiarach od 2,6x2,6 m do 3,5x3,5 m. Implikuje to duże ilości powietrza wentylacyjnego przedziale 6000÷15000 m3/h. Obróbka i przetłaczanie tak dużych ilości powietrza wentylacyjnego prowadzi do dużych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych układu klimatyzacyjnego dla sal wysokoaseptycznych, stąd wybór optymalnej struktury układu klimatyzacyjnego nabiera tutaj szczególnego znaczenia. Jednym z podstawowych kryteriów wyboru są koszty eksploatacyjne będące funkcją zużycia energii przez układ klimatyzacyjny, zatem kryterium kosztów eksploatacyjnych sprowadza się głównie do kryterium energetycznego.

CHŁODNICTWO - INSTALACJE

• Światowe osiągnięcia i trendy rozwojowe w budowie i eksploatacji urządzeń chłodniczych obsługujących supermarkety (cz. III)
Aleksander PALIWODA

W artykule omówiono współczesną rolę supermarketów, ich charakterystykę eksploatacyjną, wymagania stawiane urządzeniom chłodniczym oraz podano najnowsze ich rozwiązania przy wykorzystaniu naturalnych czynników chłodniczych i chłodziw. Najwięcej uwagi poświęcono przy tym aspektom bezpieczeństwa człowieka i środowiska naturalnego, minimalnemu zużyciu energii, a także kosztom inwestycyjnym.
• Skraplanie bezpieczne dla środowiska

W odpowiedzi na rosnące naciski organizacji ekologicznych oraz zawarte porozumienia międzynarodowe, zobowiązujące wycofanie z obiegów chłodniczych w ciągu najbliższych kilku lat czynnika chłodniczego R22, Alfa Laval wprowadziła na rynek nową serię skraplaczy DryPlus3.

WENTYLACJA

• Forum Wentylacja 2004

Stowarzyszenie Polska Wentylacja zaprasza projektantów, instalatorów i inwestorów na Drugie Ogólnopolskie Spotkanie Branży Wentylacyjnej. W programie seminaria, dyskusje, specjalistyczna wystawa producentów.

BLISKIE TEMATY

• Tłumienie wibracji w lekkich konstrukcjach (cz. I)
Adam RADZIMSKI

Jeszcze do niedawna zalecenia dotyczące izolatorów antywibracyjnych dla urządzeń klimatyzacyjnych w większym stopniu oparte były na tradycji niż naukowych badaniach. W branży panowało przekonanie, że korek najlepiej nadaje się do izolowania urządzeń wysokoobrotowych, takich jak pompy i sprężarki odśrodkowe, zamocowania gumowe są idealne w przypadku wentylatorów i urządzeń klimatyzacyjnych, zaś zamocowania sprężynowe, jak nakazuje logika, są stosowane w przypadku urządzeń tłokowych, np. sprężarek.

PRZEGLĄD

• Masy uszczelniające dla chłodnictwa i klimatyzacji
"CHŁODNICTWO&KLIMATYZACJA":
Rok ukazywania się IX
Liczba zeszytów w ciągu roku 11 (zeszyty pojedyncze 10, zeszyt łączony styczeń-luty)
Cena egzemplarza: 10,90 zł
Cena prenumeraty rocznej: 99 zł
Szczegóły na stronie chlodnictwo.euro-media.pl

"POLSKI INSTALATOR"
NR 1/2004


Spis treści:
Z KORPORACJI
• Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego
dla Korporacji
PORTRETY FIRM
• Artur Ulrich – nowe wyzwanie zawodowe
• RUG Riello – strategia z włoskim
temperamentem
PRZEGLĄD MIESIĄCA
• Kotły grzewcze na paliwa stałe
INSTALACJE GRZEWCZE
• Kotły na paliwa stałe w zamkniętych
układach c.o. – droga do życiowych
przepisów
• O zaworach z przepływem niezależnym
od wahań ciśnienia
• Montaż wkładów kominkowych (3)
• Separatory powietrza – konieczność
czy tylko dodatek
• Mazut do wytwarzania energii cieplnej (1)
• Nowoczesne rozwiązania: gaz płynny
propan-butan (2)
INSTALACJE SANITARNE
• Kisan – vademecum instalatora
INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
• Pompy i przepompownie z Leszna
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
• Wentylacja wyporowa – do stref pracy
• Innowacyjne centrale klimatyzacyjne
• Forum Wentylacja 2004
INSTALACJE GAZOWE
• "Stary Gazmaister" o Zjeździe Gazoników
PRAWO I FINANSE
• Patologie w przetargu nieograniczonym
na kotłownię gazową
• Zabójczy VAT
• Czy musimy zdawać egzaminy sprawdzające
nasze kwalifikacje
Z ŻYCIA BRANŻY
• Instalacje w pytaniach i odpowiedziach
• Nowe urządzenia na rynku
• Zaprosili nas
• Warto wiedzieć
• Wykaz szkoleń
• Wykaz artykułów z PI 2003 r.
"POLSKI INSTALATOR":
Rok ukazywania się XIV
Liczba zeszytów w ciągu roku 11 (zeszyty pojedyncze 10, zeszyt łączony lipiec-sierpień)
Nakład 10 000 egzemplarzy
Cena egzemplarza: 12 zł
Cena prenumeraty rocznej: 115 zł
Cena prenumeraty studenckiej: 68 zł
Szczegóły na stronie www.polskiinstalator.com.pl

"INSTAL"
NR 1/2004Spis treści:

- Olgierd Romanowski Energooszczędny budynek - jak gospodarować ciepłem w Unii Europejskiej
- Wolfgang Stein O podzielnikach kosztów inaczej!
- Egidijus Juodis Doświadczenia określania poziomów zużycia energii w budynkach na Litwie i Łotwie
- Czesław Wachnicki Ocena stanu prawnego rozliczania kosztów dostawy ciepła w budownictwie wielorodzinnym
- Paweł Michnikowski Podzielniki kosztów ogrzewania - błąd wskazania w warunkach przewymiarowanych grzejników
- Dobra passa trwa...
- Mieczysław Dzieżgowski Regulacja eksploatacyjna układu pomp sieciowych w systemie ciepłowniczym pracującym w warunkach regulacji ilościowo-jakosciowej
- Wojciech Koral Wplyw konfiguracji pompowni lokalnych na wskaźniki jednostkowego zużycia wody i energii
- Normalizacja
- Andrzej Chmielowski Światowy rynek domowych podgrzewaczy wody użytkowej
- Edmund Nowakowski Opory przepływu wody w zaworach grzejnikowych
- Nowe wyroby i systemy
- Michał Świsłowski Dmuchawy Roots'a ROBUSCHI®
- Krystyna Rutkowska Filtracja powietrza jako obrona przed atakiem terrorystycznym
- Roman Wichowski Biomasa podstawowym źródłem energii odnawialnej w Szwecji. Cz. II
- Dariusz Lipiak ClO2 dwutlenek chloru jako czynnik zwalczający Legionellę
- Wykaz targów oraz konferencji branżowych, nad którymi miesięcznik "Instal" objął patronat prasowy w 2004 roku
- Wiadomości
- Przegląd prawny
- Wynalazki i wzory użytkowe zgłoszone w Polsce
- Przegląd dokumentacyjny czasopism
"INSTAL":
Rok ukazywania się XXIII
Liczba zeszytów w ciągu roku 11 (zeszyty pojedyncze 10, zeszyt łączony lipiec-sierpień)
Nakład 5000 egzemplarzy
Cena egzemplarza: 14 zł
Cena prenumeraty rocznej 150 zł
Szczegóły na stronie www.informacjainstal.com.pl

"TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA"
NR 1/2004Spis treści:

Artykuł wstępny

CZYNNIKI CHŁODNICZE

Tomasz HAJDUK Wybrane własności cieplne i użytkowe mieszaniny zeotropowej
R 410A


Przedstawiono wybrane własności cieplne i użytkowe mieszaniny zeotropowej R 410A. Wskazano
obszary zastosowania tego czynnika, jako długoterminowego zamiennika R 22. Omówiono
własności fizyczne, w tym rozpuszczalność w wodzie i mieszalność z olejami, własności chemiczne
w zakresie oddziaływania na metale i tworzywa sztuczne, własności termodynamiczne.
Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo użytkowania R 410 A, w tym na jego stabilność termiczną,
palność i wybuchowość, oraz na oddziaływanie na organizm ludzki. Załączono bogate zestawienie
literatury źródłowe

KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

Edmund NOWAKOWSKI Dylematy wymiany powietrza w salach i audytoriach

Omówiono zagadnienie wymiany powietrza w salach i audytoriach. Przedstawiono zalecane
przez różnych autorów jednostkowe strumienie powietrza zewnętrznego przypadające na jedną
osobę wraz z ich krytyczną oceną. Podjęto temat krotności wymian powietrza w pomieszczeniu

TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI

Jacek POSTOLSKI Prawie wszystko o .... TECHNOLOGII CHŁODNICZEJ ŻYWNOŚCI
(9). 1.4 Utrwalanie żywności w niskich temperaturach.
Część 2. Oddziaływanie temperatury na przemiany biologiczne,
drobnoustroje i enzymy; reguła Van’t Hoffa


W kolejnym odcinku poświęconym problematyce utrwalania żywności w niskich temperaturach
przedstawiono wpływ temperatury na przemiany biologiczne oraz na drobnoustroje i enzymy.
Omówiono znaczenie i skutki wynikające dla produktów żywnościowych z reguły Van’t Hoffa

TRANSPORT CHŁODNICZY

D. GÓRAL, F. KLUZA, M. TELEFON Wybrane zagadnienia technicznej jakości naczep i kontenerów do transportu żywności

W artykule przedstawiono najistotniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem materiałów izolacyjnych
w środkach przeznaczonych do transportu żywności, głównie naczep samochodowych
i kontenerów. Przeanalizowano uwarunkowania doboru izolacji wynikające z umów międzynarodowych
oraz scharakteryzowano najważniejsze materiały izolacyjne stosowane w budowie różnych
środków transportu. Wskazano na możliwości rozwoju i wymagania w odniesieniu do transportu
żywności, jako ważnego elementu tzw. „łańcucha chłodniczego żywności”

INFORMACJE OGÓLNE

Konrad KALINOWSKI RECENZJE (30): L. Cantek, M. Białas: SPRĘŻARKI CHŁODNICZE
Z wizytą w siedzibie firmy Termo Schiessl
Elżbieta LANGMAN Seminarium w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa w Krakowie

GDZIE I JAK

Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach
"TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA":
Rok ukazywania się X
Liczba zeszytów w ciągu roku 12
Cena egzemplarza: 9,63 zł (=9 zł+7% VAT)
Cena prenumeraty rocznej: 115,56 zł
Cena prenumeraty studenckiej: 77,04 zł
Szczegóły na stronie www.tchik.com.pl

Komentarze