Przed nami wszystkimi ogromne wyzwanie - szczyt klimatyczny „Dni Ziemi” planowany na grudzień b.r. w Poznaniu. Postrzegany przez wielu jako szansa na promocję Polski w świecie, powinien zintensyfikować myślenie naszego społeczeństwa, ale też władz nad problemem zmian klimatycznych i koniecznością oszczędzania energii dla dobra nas wszystkich i z myślą o przyszłych pokoleniach.

Potencjalne skutki efektu cieplarnianego:
- Wzrost zachorowań na niektóre choroby
- Zmiany składu gatunkowego uprawianych roślin
- Inne gatunki, Inny zasięg geograficzny lasów
- Kurczenie się zasobów wody pitnej
- Zatopienia nisko położonych wysp i atoli
- Wymarcie niektórych gatunków zwierząt i roślin

Jak ograniczać emisję CO2 do atmosfery:
- Efektywność energetyczna - przemysł (nowe technologie), transport, gospodarstwa domowe (termodernizacja; etykiety energetyczne),
- Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej
- Konwersja na gaz ziemny i kogeneracja (wysoka sprawność produkcji energii)
- Wykorzystanie mechanizmów Protokołu z Kioto
- W przyszłości wykorzystanie wodoru w ogniwach paliwowych oraz wychwytywanie /magazynowanie

Jaki jest potencjał wzrostu efektywności wykorzystania energii w Polsce?
Przemysł - 20-30% całkowitego zużycia energii
Sektor usług i gospodarstw domowych – do 40% energii marnotrawione

Czy można zarabiać na rozwiązaniach służących walce ze zmianami klimatu?
…koszty działania są dużo mniejsze niż korzyści z nich wynikające. Technologie i konieczne zmiany potrzebne do redukcji emisji już istnieją …- Sir Nicholas Stern, były główny ekonomista, the World Bank

Budownictwo a klimat
- Dyrektywa 89/106/EWG (wyroby budowlane) – wymaganie podstawowe:
„Ilość energii potrzebnej do użytkowania budynków musi być na niskim poziomie”
- Dyrektywa 93/76/EWG (ograniczenie emisji CO2):
„obowiązek wprowadzenie certyfikacji budynków”
- Dyrektywa 2002/91/WE – EPBD
- Dyrektywa 2006/32/WE – Dyrektywa o efektywności końcowego wykorzystania energii:
„9% oszczędności energii w 9 roku jej stosowania” (2008-2016)

Jak będzie wyglądać ocena energetyczna budynku?
Zgodnie z Ustawą prawo budowlane z dnia 19 września 2007 roku ocena energetyczna budynku będzie zawierać się w wielkości wyrażonej w kWh. Ocena energetyczna budynku polega na określeniu zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku, na podstawie której następować będzie prawdopodobnie przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej w jednej z klasy od A do G. Gdzie im niższa klasa tym gorsza klasa energetyczna a więc również większe koszty eksploatacji. Określenia klasy energetycznej budynku dokonuje się na podstawie wskaźnika wyrażającego zintegrowaną charakterystykę energetyczną budynku.

Co Polacy zyskają a co stracą na Dyrektywie?
Wdrożenie Dyrektywy przyniesie same korzyści m.in.:- pozwoli na świadome zarządzanie energią w budynkach (każdy z użytkowników będzie znał prawdziwe koszty eksploatacji oraz potencjał możliwych oszczędności) - właściciele, inwestorzy oraz najemcy będą posiadali rzetelną informację w zakresie realnej zużycia energii, jak również w zakresie możliwości ograniczenia strat energii - inwestorzy będą mogli ocenić rzeczywistą wartość zakupionych lub nowo wznoszonych budynków – inaczej będzie kosztować cena metra mieszkania w budynku w klasie E a inaczej w klasie B- najemcy uzyskają możliwość urealnienia opłat czynszowych w zależności od klasy energetycznej budynku.

Źrodło: Isover Polska