Ukazał się najnowszy 12/2009 numer miesięcznika „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”. COW ma już 40 lat!

Drodzy Czytelnicy
W październiku 1969 roku ukazał się
pierwszy numer miesięcznika ,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja". Był to skutek wieloletnich starań Sekcji Głównej Ciepłownictwa,
Ogrzewnictwa i Wentylacji Polskiego
Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, a szczególnie jej przewodniczącego, śp. dr inż. Janusza Rosady.
Z perspektywy minionych czterdziestu lat można stwierdzić, że powstanie czasopisma stanowiło punkt zwrotny w rozwoju ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji w Polsce.
,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo,
Wentylacja" działa na zasadzie wolnego forum na ogol redakcja nie zamawia artykułów na określony temat. Dlatego zakres tematyczny publikowanych artykułów jest szeroki, a ich
poziom jest bardzo zróżnicowany, od
pozycji ściśle naukowych do bardziej
popularnych, opisowych i informacyjnych. Taka tematyczna i merytoryczna rozmaitość czasopisma sprawia, że każdy Czytelnik powinien
znaleźć coś interesującego.
,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" jest czasopismem o wyjątkowo
szerokim, a zarazem unikatowym zakresie tematycznym. Zgodnie z informacją
zamieszczoną w „stopce" redakcyjnej
tematyka czasopisma obejmuje ”źródła
ciepła, energetykę, ciepłownictwo, sieci i węzły cieplne, stacje przetwarzające,
instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację, klimatyzację, wentylację przemysłową,
transport pneumatyczny, instalacje przemysłowe, wymianę ciepła, fizykę ustrojów budowlanych, odzyskiwanie ciepła, chłodnictwo, automatyzację systemów i urządzeń cieplnych oraz powietrznych". A więc są to problemy interdyscyplinarne, obejmujące dziedziny
nauki i techniki, w których w ostatnim
okresie nastąpił szczególnie dynamiczny
rozwój ilościowy i jakościowy związany
z koniecznością racjonalizacji użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska, a równocześnie dążeniem do poprawy standardu warunków mikroklimatu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i produkcyjnych.
Każdy jubileusz, a szczególnie 40-lecia, to czas refleksji, spojrzenia wstecz,
oceny dotychczasowego dorobku i snucia planów na przyszłość.
Czasopismo osiągnęło wiek dojrzały i konieczna jest ocena dokonań i zespołu, który to czasopismo wydawał i stanowił o jego merytorycznej jakości
i spełnieniu oczekiwań Czytelników.
Jak wiadomo najtrudniej jest dokonywać samooceny, lecz podejmiemy próbę jej dokonania w celu pobudzenia naszych Czytelników do wyrażenia własnych opinii na temat merytorycznej
i praktycznej przydatności ,,Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji".
Wydaje się, że aby dokonać oceny dorobku, należy zdefiniować funkcje, które powinno spełniać dobre czasopismo
naukowo-techniczne, przy czym stopień spełnienia tych funkcji może być
podstawą d0 tej oceny. Jednak, aby opisać te funkcje, należy określić krąg odbiorców miesięcznika ,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja", które dostępne jest tylko w prenumeracie. Czasopismo to jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych
przedsiębiorstw projektujących, wykonujących i eksploatujących instalacje cieplne i urządzenia w budownictwie, służb głównego energetyka w zakładach przemysłowych, służb inwestycyjnych i nadzoru w organach administracji samorządowej i państwowej oraz studentów wyższych szkół technicznych, a także pracowników naukowych tych uczelni. A więc do podstawowych funkcji dobrego czasopisma naukowo-technicznego przeznaczonego dla wymienionych odbiorów można zaliczyć:
a) dostarczanie informacji na temat
najnowszych tendencji w dziedzinach
techniki zaliczonych do tematycznego
zakresu czasopisma,
b) dostarczenie informacji o wynikach prac naukowo-badawczych ośrodków krajowych i osiągnięciach przemysłu krajowego,
c) powiązanie przemian społeczno-politycznych, gospodarczych i legislacyjnych z bieżącą działalnością tych instytucji i przedsiębiorstw, przy czym w ostatnim okresie w czasopiśmie poświęcono szczególnie wiele uwagi zagadnieniom
związanym z implementacją rozwiązań prawnych UE do prawa obowiązującego w Polsce,
d) wyrobienie nawyku ,,ustawicznego kształcenia" wśród inżynierów-praktyków oraz popularyzacja wiedzy technicznej, ekonomicznej i prawnej; jako
motto tej funkcji można przyjąć stwierdzenie Henry Forda ”Kto przestaje się
uczyć, starzeje się. Nieważne, czy ma
20, czy 80 lat”
,
e) prezentacje artykułów poprawnych zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym, przy czym stopień ich przyswajalności powinien
być dostosowany do poziomu czytelników,
f ) zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy merytoryczno-informacyjną a komercyjną (reklamową) częścią czasopisma,
g) inną działalność, jak np.: wieloletni
patronat medialny wielu ważnych konferencji naukowo-technicznych, jak np.
Zjazdy Ogrzewników Polskich, Forum
Ciepłowników Polskich, Forum Termomodernizacji, Nowe Techniki w klimatyzacji, Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym itp.
Funkcje te wymieniono w przypadkowej kolejności, a ich priorytet może
być różny w zależności od sytuacji rynkowej, technicznej itp. Przeglądając
roczniki czasopisma można stwierdzić, że na jego łamach znalazły się artykuły opracowane przez najwybitniejszych
naukowców i specjalistów zarówno
z kraju, jak i zagranicy. Artykuły te
stanowią cenne źródło informacji zarówno dla inżynierów-praktyków zatrudnionych w przedsiębiorstwach, jak
i pracowników oraz studentów wyższych uczelni, nie tylko technicznych.
,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" jest pierwszym polskim czasopismem naukowo-technicznym, w którym ukazał się cykl nowatorskich artykułów poświęconych problemom
stosowania pomp ciepła, skojarzonej
gospodarki cieplno- energetyczno-chłodniczej (trójgeneracji). Trójgeneracja umożliwia wykorzystanie istniejących, miejskich systemów ciepłowniczych, niedociążonych w okresie letnim, do napędu absorpcyjnych urządzeń chłodniczych wytwarzających
wodę lodową na potrzeby klimatyzacji
obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w centralach miast. Ta
nowa technologia skojarzonego wytwarzania ciepła, chłodu i energii elektrycznej pozwala na zwiększenie stopnia wykorzystania bardzo rozwiniętych
polskich systemów ciepłowniczych,
a tym samym obniżenie kosztów wytwarzania ciepła oraz zmniejszenie
emisji do otoczenia gazów cieplarnianych i powodujących degradacje warstwy ozonowej (syntetycznych czynników chłodniczych, popularnie określanymi jako freony).
Coraz większego znaczenia w naszym
kraju nabiera problem poszanowania”
energii, co związane jest z wprowadzeniem europejskiego pakietu klimatyczno- energetycznego ,,3x20". Celem tego
pakietu jest poprawa stanu otaczającego
środowiska i podniesienia jakości życia
społeczeństwa. Problemy te znalazły
odbicie w większości publikowanych
artykułów, a ,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" było pierwszym
czasopismem naukowo-technicznym
w Polsce, w którym poruszano problemy związane z ,,syndromem chorego
budynku" i ogólnie jakością powietrza
wewnętrznego w pomieszczeniach. Na
tej podstawie można stwierdzić, że co
najmniej dobrze spełnione zostały funkcje a) i b).
Szczególne zasługi ma ,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja"
w dziedzinie powiązania przekształceń
własnościowych z bieżącą działalnością przedsiębiorstw, a także dostarczania informacji na temat funkcjonowania w Polsce rynku ciepła i energii (taryfy), legislacji itp. Autorami interesujących artykułów na temat Prawa energetycznego, Prawa budowlanego i dyrektyw europejskich byli wybitni eksperci oraz doradcy ministrów i komisji
sejmowych. Nasi Czytelnicy są również na bieżąco informowani o pracach
Komitetu Technicznego nr 279 ds. Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji w zakresie harmonizacji Polskich Norm (PN) z Normami Europejskimi (EN),
co ma istotne znaczenie w pierwszym
okresie przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej. A więc można
uznać, że ,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" dobrze wypełnia warunki zaliczone do funkcji c).
,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" spełnia również w sposób zadowalający warunki wymienione w punkcie d). Publikowany cykl artykułów
,,Termodynamiczne podstawy ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji" pozwala, zwłaszcza starszym inżynierom, zrozumienie obecnych tendencji rozwojowych w tych dziedzinach techniki,
a także uporządkowanie nazewnictwa
i stosowanych jednostek miar.
Wydaje sie, że nie budzi zastrzeżeń
merytoryczny i edytorski poziom czasopisma (funkcja e)). Istotny wpływ na
zwiększenie grona odbiorców naszego
miesięcznika ma fakt zamieszczania
streszczeń publikowanych artykułów
w języku angielskim oraz uruchomienie
własnej strony w Internecie.
Na podstawie docierających do nas
informacji można stwierdzić, że ,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" należy do czaopism najczęściej
czytanych. W bibliotekach Wydziałów
Inżynierii Środowiska oraz Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej polskich
uczelni technicznych, gdyż miesięcznik
ten stanowi cenne uzupełnienie szybko ,,starzejących się" podręczników i skryptów akademickich.
Wyrazem spełnienia funkcji f) jest to,
że cena czasopisma nie jest obciążona podatkiem VAT, a ponadto cecha ta
może być łatwo zweryfikowana przez
każdego Czytelnika.
Obecnie ,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" stanowi jedno
z niewielu czasopism naukowo-technicznych o zasięgu ogólnopolskim,
w którym prace swoje, w formie recenzowanych artykułów, publikują pracownicy
wyższych uczelni i innych
ośrodków naukowych. Publikacje te są
m.in. podstawa do oceny dorobku naukowego tych pracowników oraz kategoryzacji instytucji, w których są zatrudnieni. Szczególnie wyraźny skok
jakościowy czasopisma zarówno pod
względem merytorycznym, jak i edytorskim można zaobserwować od roku
1996. Wzrosła objętość czasopisma, szata i opracowanie graficzne są na wysokim poziomie, a grono autorów i prenumeratorów znacznie się powiększyło.
W podsumowaniu, na postawie przytoczonych wyżej faktów i docierających
do nas opinii, możemy z satysfakcją
stwierdzić, że czasopismo ,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja"
bardzo dobrze wypełnia swą misję
we wszelkich obszarach działalności i mimo pewnych trudności utrzymuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski.
Jest potrzebne ma polskim rynku
wydawniczym, szczególnie w okresie
wprowadzania naszej nauki i techniki
do struktur Unii Europejskiej. Czasopismo to powinno nadal stanowić platformę
umożliwiającą prezentację osiągnięć naszych naukowców i inżynierów, jak i dostarczać informacji na temat postępu technicznego w dziedzinach należących do zakresu tematycznego czasopisma.
Analizując dotychczasowy dorobek wydawniczy Redakcji ,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" zarówno w okresie przed akcesją naszego kraju do UE, jak i obecnie, można stwierdzić, ze Redakcji ta konsekwentnie wprowadza w życie główna zasadę UE – jedności z zachowaniem lokalnych odrębności kulturowych, językowych, itd.
Zachowanie obecnej formuły czasopisma, w dobie rosnącej konkurencji na rynku medialnym i postępującej globalizacji tego rynku, nie byłoby możliwe bez wsparcia grona wieloletnich Prenumeratorów i czytelników COW.
Dlatego, dążąc do dalszego podnoszenia merytorycznej jakości naszego czasopisma i jego konkurencyjności, prosimy Czytelników i Sympatyków naszego czasopisma o zgłaszanie wszelkich propozycji dotyczących tematyki artykułów oraz ich formuły, a także sposobu ich redagowania.

Prof. Witold Wasilewski
Redaktor Naczelny COW


W numerze 12/2009 "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja":

• 40 lat czasopisma „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” - redaktor naczelny prof. Witold Wasilewski

CIEPŁOWNICTWO

• Wykresy regulacyjne zautomatyzowanych komunalnych systemów ciepłowniczych -
Witold Wasilewski

OGRZEWNICTWO

• Badania i modelowanie dynamiki cieczowego kolektora słonecznego. Część II. Wyniki pomiarów, obliczeń i porównań - Piotr Dziewa, Wiesław Zima
• System opomiarowania hybrydowego węzła cieplnego wykorzystującego odnawialne źródła energii. Koncepcja, projekt i wybrane rezultaty badań - Jacek Zimny, Piotr Michalak
• Korozja grzejników w instalacji centralnego ogrzewania - Aneta Magdziarz, Mirosław Mazgaj, Małgorzata Wilk
• Ocena ryzyka inwestycji w termoizolację - Robert Dylewski, Janusz Adamczyk
• Projektowanie izolacji technicznych - Mirosław Żukowski

WENTYLACJA KLIMATYZACJA

• Mikroklimat i jakość powietrza w pomieszczeniach wentylowanych a intensywność jego wymiany - Aleksander Pełech, Sylwia Szczęśniak

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

• 90 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Rys historyczny 1919 – 2009 - Mieczysław Menżyński

ROCZY SPIS TREŚCI
FELIETON

• Pożegnanie
Na okładce 12. wydania COW: świąteczna reklama WILO: