W biurach coraz częściej stosuje się do ogrzewania, chłodzenia, również wentylacji klimakonwektory wentylatorowe. Ten system zapewnienia komfortu cieplnego pracownikom omówiliśmy już w artykule „Klimakonwektory wentylatorowe”, który ukazał się w nr 1/2000 Polskiego Instalatora. Urządzenia te są niestety na ogół dość drogie, o skomplikowanych systemach regulacyjnych, szum pracy wentylatora jest uciążliwy. Zapewnienie chłodzenia i wentylacji jest też możliwe w inny sposób, tańszy i cichszy, jak to przedstawiamy w niżej podanej informacji.

kliknij i pobierz DO DRUKU
Chłodzenie powietrzne grawitacyjne
W miesięczniku francuskim „Chaud Froid Plomberie” nr 623 z kwietnia 2000 r. ukazał się artykuł „Systeme aeraulique de rafraichissement de locaux par gravite” podający opis systemu grawitacyjnego chłodzenia pomieszczeń biurowych. Ze względu na intensywny rozwój budownictwa użyteczności publicznej w kraju i na niewątpliwe zalety tego typu chłodzenia, jak cicha praca i nieobecność urządzeń zajmujących przestrzeń biura, przedstawiam niżej główne informacje zawarte w tym francuskim artykule.


Treść 2 Treść 3 Treść 4 Treść 5 Treść 6 Treść 7 Treść 8 Treść 9 Treść 10 Foto małeZasada działania systemu przedstawiona jest na rys. 1. Ciepłe powietrze unoszące się pod sufit, w wymienniku ciepła, jednostce chłodzącej, schładza się do temperatury około 15°C. Wymiennik woda chłodząca?powietrze jest umieszczony w górnej części kanału powietrznego, widocznego po prawej stronie rys. 1, nazwanego przez autorów „studnią grawitacyjną”. Gęstość schłodzonego powietrza rośnie, w kanale powietrznym przepływa ono grawitacyjnie na dół. Na poziomie podłogi powietrze schłodzone albo wpływa bezpośrednio do wnętrza przez kratki wentylacyjne (rys. 1 strona prawa) albo płynąc w przestrzeni podwójnej podłogi jest dostarczane bezpośrednio do osób i urządzeń wydzielających ciepło (rys. 1 strona lewa). Powietrze ogrzewa się poprzez kontakt z osobami i urządzeniami, gęstość powietrza maleje, unosi się ono ku górze pomieszczenia.


Moc chłodnicza systemu jest funkcją: różnicy temperatury woda chłodząca – powietrze w wymienniku ciepła, powierzchni wymiany ciepła oraz wysokości kanału powietrznego. Na rys. 2 dla danego, konkretnego urządzenia GRAVIvent przedstawiono uzyskiwaną moc chłodniczą w zależności od wysokości „studni grawitacyjnej”. Oprócz chłodzenia powietrznego występuje korzystny efekt chłodzący ścianki kanału powietrznego i ewentualnie chłodnej podłogi. W tym systemie możliwe jest doprowadzenie dodatkowego strumienia powietrza świeżego, widoczne w części górnej na rys. 1.
W tego typu systemie chłodzenia grawitacyjnego straty ciśnienia przepływu powietrza: przez kratki wentylacyjne napływowe, poprzez rury ożebrowane wymiennika, przez kanał powietrzny, przez kratki wypływowe, są skompensowane przez różnicę ciśnień hydrostatycznych wytworzonych przez różnicę temperatury powietrza ciepłego w pomieszczeniu i schłodzonego w kanale powietrznym. Opory przepływu w ruchu powietrza muszą być starannie uwzględnione w projekcie, aby system działał poprawnie.

Foto średnie Foto duże Ilość foto 1 1Ścianka kanału powietrznego grawitacyjnego może być wykonana z metalu, drewna, płyt gipsowo?kartonowych. Może być zintegrowana z półkami, szafami biurowymi. Może być szklana, ułatwiająca czyszczenie. Zdaniem firmy niemieckiej ADO, która ten system wdraża we Francji i Niemczech pod nazwą GRAVIvent, zalety systemu są następujące:
• niższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne w stosunku do rozwiązań tradycyjnych (w domyśle – z klimakonwektorami),
• możliwe stosowanie zarówno w nowych pomieszczeniach jak i podczas renowacji biur,
• powietrze ochłodzone może być doprowadzane do określonych miejsc w pomieszczeniu,
• system może być zasilany pompą ciepła,
• cała powierzchnia pomieszczenia może być wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem,
• system funkcjonuje cicho.
Chłodzenie powietrzne klimakonwektorem podsufitowym
Podczas ostatniej wystawy INTERCLIMA – INTERCONFORT w Paryżu został wyróżniony nagrodą klimakonwektor podsufitowy COOL WAVE firmy LTG Lufttechnische Komponenten GmbH. Urządzenie to zostało opisane w PI nr 5/2001 – str. 74.

Chłodzenie i ogrzewanie powietrzne klimakonwektorem indukcyjnym podokiennym
Firma szwedzka STIFAB FAREX AB reprezentowana w Polsce przez PM-LUFT LEWACO uzyskała ostatnio Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL dla klimakonwektorów indukcyjnych typu HWAa i HWDa.
Działanie i schemat budowy tych klimakonwektorów przedstawiono na rys. 3. Klimakonwektory są umieszczane pod oknami jak przedstawiono na rys. 4, następnie obudowywane dla zapewnienia estetyki. Mogą być również wykonywane w wersji podsufitowej, rys. 5.

Zasada działania urządzeń jest następująca. Do klimakonwektora dostarczone jest kanałem (okrągłym, widocznym w dolnej części na rys. 3) świeże powietrze uzdatnione wstępnie w centrali klimatyzacyjnej, w ilości wynikającej z wymogów higienicznych. Jest to powietrze pierwotne. Powietrze to wypływając z dysz, podsysa część powietrza z pomieszczenia (powietrze wtórne), które dopływa poprzez wymiennik ciepła. Do wymiennika ciepła dopływa woda grzejna lub chłodząca czterema przewodami widocznymi po lewej stronie klimakonwektora. W zależności od chwilowego odciążenia cieplnego pomieszczenia, powietrze wtórne jest ogrzewane lub ochładzane. W okresach, gdy wentylacja jest wyłączona ciepło/chłód przekazywane jest do pomieszczenia na drodze konwekcji.
Regulacja klimakonwektora indukcyjnego jest uproszczona, a więc tańsza, praca cicha w porównaniu z klimakonwektorami wentylatorowymi.
opracował Andrzej B. Wieczorek


Nawiewnik FAKRO V35

sterowniki fleszdisk (zip)


Fot. 1. Jarosław Józefowicz, Dyrektor pionu IGLOTECH AIR


Fot. 2. Sławomir Kamiński, Dyrektor pionu IGLOTECH ELECTRIC