Do wszystkich firm branży chłodnictwa i klimatyzacji oraz do wszystkich użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Szanowni Państwo!
Niniejszy e-mail wyjaśnia liczne wątpliwości zgłaszane do Krajowego Forum Chłodnictwa przez użytkowników instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych (tj. tzw. „operatorów”) oraz przez firmy instalacyjno-serwisowe. Informacje przedstawione poniżej są podsumowaniem oficjalnego stanowiska uzyskanego przez KFCh od Ministerstwa Środowiska.
Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem 842/2006 „w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych” (F‑gazów), w całej Unii – czyli też w Polsce – ,b>od 4 lipca 2009 r. wchodzi w życie wymóg posiadania odpowiednich certyfikatów dla osób i firm wykorzystujących czynniki HFC. Przypomnijmy, że do czynników HFC należą m.in. R134a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R422A, R422D, R423A, R424A, R427A oraz R507.
Jednak ze względu na fakt, że projekt stosownej ustawy od ponad roku leży w departamencie prawnym Ministerstwa Środowiska, Polska nie wdroży systemu certyfikacji personelu i firm do krytycznej daty 4 lipca 2009 r. Według naszej oceny, ustawa wejdzie w życie najwcześniej od stycznia 2010 r.

Ze względu na opóźnienia w tworzeniu legislacji, nie ma obecnie możliwości uzyskania w Polsce certyfikatów w zakresie stosowania F-gazów. Dopiero ustawa określi kto i na jakich warunkach będzie mógł wydawać certyfikaty personalne i firmowe, zaś brak certyfikatów nie może i nie będzie rodzić żadnych konsekwencji prawnych dla firm instalacyjno-serwisowych, ani dla operatorów.

Ministerstwo Środowiska opracowało tymczasowe kompromisowe rozwiązanie problemu. Przygotowano projekt Decyzji Rady Ministrów, na podstawie której:
1. osoby posiadające świadectwa kwalifikacji wydane zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową z 2004 r. będzie się uważać za posiadaczy tymczasowych certyfikatów personalnych w zakresie F-gazów, przez okres nie dłuższy niż do 4 lipca 2011 r.; dotyczyć to będzie wszelkich ważnych świadectw kwalifikacji, nawet tych, które zostały wydane po 4 lipca 2008 r.;
2. osoby dysponujące doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu czynności odpowiadających określonym kategoriom wynikającym z unijnych rozporządzeń dotyczących gazów fluorowanych, nabytym przed 4 lipca 2008 r. otrzymają tymczasowe certyfikaty w zakresie F-gazów, które zachowają ważność nie dłużej niż do 4 lipca 2011 r. (opcja dla serwisantów, którzy nie zajmowali się HCFC i z tego powodu nie posiadają ozonowych świadectw kwalifikacji);
3. firmy zatrudniające personel posiadający certyfikaty do wykonywania czynności wymagających certyfikatów (instalowania, konserwacji lub serwisowania, itp.) otrzymają certyfikaty tymczasowe wygasające nie później niż 4 lipca 2011 r.
Spodziewamy się, że opisane wyżej rozwiązania będą przedmiotem obrad Rady Ministrów na przełomie czerwca i lipca 2009 r.
Trzeba jednak pamiętać, że opóźnienia w certyfikacji nie zwalniają właścicieli urządzeń z ich obowiązków, takich jak: odpowiednie oznakowanie, posiadanie karty urządzenia, okresowe kontrole szczelności, czy zapobieganie emisji czynnika przez zapewnienie odzysku. A wszystko to powinno być wykonywane przez wykwalifikowany personel, o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu zawodowym (tyle, że jeszcze nie musi to być potwierdzone certyfikatem „F-gazowym”).
Warto też wiedzieć, że jakiekolwiek certyfikaty wydane przed uchwaleniem i wejściem w życie polskiej ustawy nie będą uznane za certyfikaty spełniające wymagania legislacji F-gazowej, z wyjątkiem wspomnianych wyżej świadectw kwalifikacji wydanych zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową z 2004, które będą służyć jako tzw. tymczasowe certyfikaty personalne w zakresie F-gazów, przez okres nie dłuższy niż do 4 lipca 2011 r.
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów związanych z powyższymi kwestiami, służymy dalszymi wyjaśnieniami.
Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku,
Michał Dobrzyński, Dyrektor Biura
Krajowe Forum Chłodnictwa
ul. Matuszewska 14, Bud. B9, 03-876 Warszawa
tel.: +48-600-281-279, biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
fax: +48-222-012-123, www.forum-chlodnictwa.org.pl
tel.: +48-223-926-399, www.proclimate.pl