Informacja ważna dla wszystkich firm naszej branży, jak również użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych pracujących na czynnikach z grupy HFC.


W dniu 4 lipca 2007 we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać nowe przepisy prawne wprowadzone Rozporządzeniem nr 842/2006 "w sprawie niektórych gazów fluorowanych". Przypomnijmy, że odnosi się ono do czynników chłodniczych z grupy HFC, w tym m.in. R134a, R404A, R407C, R410A i R507.
Szczególnie ważne dla naszej branży są wymogi dotyczące szkoleń i certyfikacji osób oraz firm zaangażowanych w instalację, konserwację i serwisowanie urządzeń i systemów.
Fakt, że formalnie przepisy o certyfikacji zaczęły obowiązywać od połowy tego roku nie oznacza jednak, iż istnieje już obowiązek posiadania certyfikatu. Warto więc przypomnieć przyjęty w Rozporządzeniu harmonogram wdrażania certyfikacji.
Do 4 lipca 2007 Komisja Europejska powinna sformułować wspólne dla wszystkich państw członkowskich minimalne wymagania i warunki szkoleń i certyfikacji.
Komisja spóźnia się jednak z ogłoszeniem jednolitych zasad, które mają obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich UE. Według ostatnich informacji, ostateczne decyzje zostaną podjęte na początku października 2007.
W oparciu o jednolite wytyczne Komisji Europejskiej, do 4 lipca 2008 państwa członkowskie mają ustalić swoje wewnętrzne wymagania dotyczące szkoleń i certyfikacji.
Oznacza to, że najwcześniej w październiku br. Polska będzie mogła formalnie przystąpić do prac nad ustawą i rozporządzeniami ministerialnymi, które sprecyzują ogólne zasady ustalone w Brukseli. Można oczekiwać, że nowe akty prawne dotyczące wszystkich syntetycznych czynników chłodniczych (tj. CFC, HCFC oraz HFC) wejdą w życie w drugim kwartale 2008, a w lipcu 2008 roku pojawi się możliwość uzyskiwania certyfikatów „F-gazowych”.
Zatem dopiero w lipcu 2008 zacznie obowiązywać faktyczny wymóg legitymowania się nowymi certyfikatami.
Jednak w celu zachowania ciągłości działania przez osoby i firmy z branży chłodnictwa i klimatyzacji, przewiduje się wprowadzenie tzw. okresów przejściowych. W realiach polskich oznaczać to będzie najprawdopodobniej, że ustawowo będą honorowane obecne świadectwa kwalifikacji, wydane w oparciu o ustawę „ozonową”. W rezultacie, dla posiadaczy ważnych świadectw kwalifikacji bezwzględna konieczność dysponowania nowym certyfikatem „F gazowym” pojawi się dopiero z dniem 4 lipca 2010 lub z chwilą wygaśnięcia pięcioletniego okresu ważności świadectwa.

Jakiekolwiek inne certyfikaty uzyskane przez osoby i firmy przed ustanowieniem odpowiednich przepisów krajowych, określających ostateczny zakres szkoleń i certyfikacji oraz wymagania w stosunku do podmiotów szkolących i certyfikujących, nie będą honorowane po wejściu w życie obowiązku legitymowania się certyfikatami wprowadzonymi Rozporządzeniem 842/2006.
Powyższe informacje wynikają wprost z zapisów Rozporządzenia oraz z przebiegu wielomiesięcznych konsultacji w kraju i za granicą, w których uczestniczyli członkowie Krajowego Forum Chłodnictwa. Zostały one również potwierdzone przez Ministerstwo Środowiska, Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej oraz Europejskie Stowarzyszenie Klimatyzacji i Chłodnictwa AREA.
Wspólnie z innymi polskimi organizacjami zajmującymi się chłodnictwem i klimatyzacją, pracujemy nad stworzeniem dobrego i spójnego prawa.
Działamy na rzecz całej krajowej branży chłodnictwa i klimatyzacji.
Przyłącz się do nas!

Warszawa, sierpień 2007
Opracowanie: Zespół ds. Legislacji KFCh

Krajowe Forum Chłodnictwa
Związek Pracodawców
ul. Zamieniecka 25, 04-158 Warszawa
tel.: 0600 281 279, faks: (022) 201 21 23
biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
www.forum-chlodnictwa.org.pl
Do pobrania: Certyfikacja osób i firm branży chłodnictwa i klimatyzacji 104 KB