WYMAGANIA PRZEPISÓW PRAWNYCH I NORM Od 1 lipca 2002 roku obowiązuje w Polsce Ustawa z dn. 02.03.2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. Nr 52, poz. 537), która wdraża w Polsce Rozporządzenie nr 2037/2000 Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 29.06.2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Ustawa ta reguluje wszelkie aspekty postępowania z tymi substancjami oraz określa stosowne wymagania i precyzuje kary za ich nieprzestrzeganie. W odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na obsłudze technicznej i naprawie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających substancje zubożające warstwę ozonową ustawa ta nakłada na nich obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji i wyposażenia gwarantujących bezpieczne dla środowiska postępowanie z tymi substancjami.


Jednym z przepisów wykonawczych do omawianej ustawy jest obowiązujące również od 1 lipca 2002 roku Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 22.05.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane
(Dz. U. z 2002 r. Nr 71, poz. 658). Rozporządzenie to szczegółowo określa wymagania dotyczące wyposażenia i kwalifikacji, jakie muszą posiadać przedsiębiorcy prowadzący wymienioną powyżej działalność.
Praktyka wykazała, że treść wymienionej ustawy i rozporządzenia budzi pewne wątpliwości interpretacyjne u adresatów tych aktów prawnych. Ustawa nie wyjaśnia na przykład jednoznacznie, czy wymóg posiadania minimalnych kwalifikacji dotyczy tylko przedsiębiorców czy również zatrudnianych przez nich pracowników.
Dla wyjaśnienia konieczne jest sięgnięcie do Ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 71, poz. 658). Ustawa ta w art. 10 stanowi: „jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych”. Lektura przytoczonego przepisu wyjaśnia, iż wymagane kwalifikacje spełnić muszą wszyscy pracownicy bezpośrednio pracujący przy urządzeniach wykorzystujących substancje kontrolowane.
Kolejną wątpliwość budzi zapis ww. rozporządzenia mówiący o konieczności posiadania określonej wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi. Wydaje się, że brakuje w nim jeśli nie słowa „potwierdzonej”, to co najmniej „udokumentowanej”. Przy obecnym zapisie kwestia sprawdzania spełnienia tego wymagania rozporządzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska staje się problematyczna. W tej niejasnej sytuacji posiadanie przez kontrolowanego (przedsiębiorcę) stosownego dokumentu potwierdzającego poziom wymaganej wiedzy i umiejętności wydaje się ze wszech miar wskazane i zasadne.
Europejska norma EN 13313 „Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel” /polski odpowiednik PN-EN 13313 (U) - „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu”/, dotyczy szerszego, niż objęte omawianymi powyżej wymaganiami przepisów prawnych, zakresu czynności związanych z prowadzeniem działalności w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, a mianowicie: obsługi konserwacji, naprawy, montażu, rozruchu, projektowania, konsultacji techniczne, nadzoru i nie ogranicza się tylko do czynników ziębniczych zaliczanych do substancji kontrolowanych. Czynności te zgodnie z normą EN 13313 zaszeregowano odpowiednio do 3 kategorii kompetencji: kategoria A, B i C. Oczywiście dla poszczególnych kategorii kompetencji wymagany jest odpowiednio zróżnicowany poziom wiedzy i umiejętności oraz zakres doświadczenia praktycznego. Kompetencje te mogą zostać potwierdzone w procesie certyfikacji, który kończy się wydaniem stosownego certyfikatu kompetencji.
Ponieważ jak wspomniano uprzednio Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 22.05.2002 r. określa, że prowadzący działalność przedsiębiorca obowiązany jest posiadać określoną wiedzę i praktyczne umiejętności (p. 3 Rozporządzenia) oraz wyposażenie techniczne (p. 2 Rozporządzenia), nie wskazuje natomiast sposobu oceny spełnienia tych wymagań i ich potwierdzania, należy przyjąć, że postępowanie zgodne z wymaganiami normy EN 13313 daje możliwość zainteresowanym przedsiębiorcom spełnienie wymogów cytowanego Rozporządzenia. Spełnia także wymagania innych polskich przepisów prawnych m.in. Ustawy Prawo działalności gospodarczej i Ustawy o badaniach i certyfikacji.
CERTYFIKACJA KOMPETENCJI
Analizując działania w zakresie certyfikacji kompetencji w innych krajach oraz bliską perspektywę włączenia Polski do struktur UE Centralny Ośrodek Chłodnictwa podjął już w połowie lat 90-tych działania organizacyjno-techniczne zmierzające do powołania jednostki certyfikującej kompetencje personelu działającego w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Działania te doprowadziły do powołania w COCH Działu Certyfikacji Personelu. Od 1995 roku wymieniony dział jest akredytowaną jednostką certyfikującą personel posiadającą system jakości i certyfikacji spełniający wymagania normy PN-EN 45013:1993 „Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel”, co zostało potwierdzone Certyfikatem Akredytacji PCA Nr AC 056. Oznacza to, że kompetencje i sposób działania jednostki są sprawdzane, uznawane i nadzorowane przez niezależną krajową jednostkę akredytującą.
Jednostka prowadzi certyfikację zgodności z normą EN 13313, a od 2002 także na zgodność z wymaganiami przywołanego uprzednio Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 22.05.2002 r. Zakres akredytacji obejmuje certyfikację kompetencji personelu działającego w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła w 3 kategoriach kompetencji:
kategoria A: konserwacja, obsługa;
kategoria B: konserwacja, obsługa, montaż, rozruch, naprawa;
kategoria C: projektowanie instalacji, konstruowanie, konsultacje techniczne, nadzór.
W zakresie działalności objętym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 22.05.2002 kategoria kompetencji A może obejmować obsługę i konserwację urządzeń, a kategoria kompetencji B wszystkie czynności wykonywane przez przedsiębiorców prowadzących działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej certyfikaty kompetencji będą uznawane w państwach europejskich – członkach UE.

OCENA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 22.05.2002 prowadzący działalność musi posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne umożliwiające obsługę techniczną i naprawę urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych wykorzystujących substancje kontrolowane oraz odzysk, recykling i regenerację tych substancji. Ocenę posiadanego wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia działalności w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz potwierdzenie tej oceny w postaci certyfikatu można uzyskać w akredytowanej jednostce certyfikującej działającej m.in. w COCH - Dział Certyfikacji Wyrobów COCH (Certyfikat Akredytacji PCA Nr AC 036). Jednostka ta prowadzi taką ocenę w oparciu o przygotowane i przyjęte kryteria „Kryteria oceny przedsiębiorców w zakresie postępowania z czynnikami ziębniczymi” w ramach certyfikacji usług obejmującej: ocenę rodzaju prowadzonej działalności, posiadanego wyposażenia technicznego, kompetencji personelu oraz procedur postępowania.

dr inż. Leszek Kurcz AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA
dr inż. Marek Steindel CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA „COCH“ KRAKÓW


Komentarze

 • prawdziwa cnotakrytyk sie nie boi

  Zielona Karta Serwisanta
  Data: 03/07/03 ,
  Po pomyślnym przejściu procedury szkoleniowo-certyfikującej Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON przyznaje "ZIELONE KARTY" Serwisanta Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych.
  ZIELONA KARTA Serwisanta Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych potwierdza znajomość bezpiecznej dla środowiska obsługi urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz dysponowanie profesjonalnym sprzętem niezbędnym do wymiany czynników chłodniczych bez emisji freonów do atmosfery. Tym samym ZIELONA KARTA jest dowodem spełnienia przez jej właściciela wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 22 maja 2003 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane (tj. freony).
  Fundacja PROZON zakładając ogólnopolską sieć odzysku i regeneracji zużytych czynników chłodniczych przyczynia się do ratowania atmosferycznej warstwy ozonowej przed dalszą degradacją oraz ogranicza nadmierny efekt cieplarniany.
  Jak zdobyć ZIELONĄ KARTĘ?
  Skontaktuj się z:
  Fundacja Warstwy Ozonowej PROZON
  Warszawa 03-893, ul. Bukowiecka 71
  tel./fax (022) 511 68 83
  tel. kom. 0602 69 88 35, 0600 28 12 79
  e-mail: prozon@prozon.org.pl
  internet: www.prozon.org.pl
  OPINIE
  coś w tym jest
  nawiązując do postu osoby, która się nie podała swych danych (zielono mi - poniżej) chce powiedzieć że cos w tym jest, obowiązujące prawo Dz. U. nr 89 poz. 828 jasno precyzuje i mówi o obowiązku posiadania uprawnień sprawdzenia kwalifikacji w tym zakresie z obszaru ochrony środowiska na dodatek wyraźnie wskazuje kwotę jaka należy uiścić za egzamin jest to 10 procent minimalnego wynagrodzenia czyli gdzieś koło 80 złotych, a nie jak uzurpatorzy życzą sobie jeden tysiąc/wstyd panowie wstyd/ponadto nie działają jako stowarzyszenie SIMP,SEP by sobie uzurpować prawo do egzaminowania. po trzecie, o żadnym koszcie wydania zaświadczenia być mowy nie może i następne 100 złotych jest bezprawne żądanie, wymyślili panowie jakieś ciekawe określenie by jeszcze sięgnąć do naszych kieszeni po następne 150 złotych określili to jako "koszty postępowania certyfikacyjnego" na dodatek jakiś egzamin poprawkowy i nadzór pięcioletni za 50 złotych to jeszcze nie koniec wymyślili wydanie duplikatu certyfikatu za drobne 50 złotych i odnowienie za 650 złotych, za takie coś jako próbę wyłudzenia winien ścigać prokurator.
  Autor: Jacek
  slaby@fabrika.pl
  zielono mi
  zielona karta jest nieobowiązkowa i płacenie takiej kasy za coś niepotrzebnego jest idiotyzmem i nabijaniem kasy cwaniaczkom. Owszem bezwzględnie należy przestrzegać zasad poszanowania otaczającej przyrody ,w tym chronić warstwę ozonowa, ale płacić za jakiś plastikowy kartonik to głupota. jeszcze nie tak dawno ,ot w królewskim starym Krakowie przy COCH organizowano płatne w odwrotną stronę kursy. tzn. uczestnik kursu dostawał zieloną kartę za friko, jeszcze na dodatek dostawał 130 złotych tytułem zwrotu kosztów-doszło do tego że nawet sprzątaczki i studenci, gdy się zwiedzieli, że kasę można łatwo dorwać, stali się beneficjantami tegoż plastiku, a co najważniejsze 130 złotych/być może karty już nie ma, bo i po co, a pieniądze zasiliły sklep alkoholowy znajdujący się przy terenie studenckiego miasteczka, zmarnowano społeczny grosz i panowie wydający zaświadczenia jakoś nie mieli moralnych wyrzutów sumienia, że kurs kończą osoby wcale od początku do końca nie związane z chłodnictwem, warto może by sięgnąć do rejestru wydanych zielonych kart i przekonać się o walorach etycznych naszych pedagogów...!!!!!!!!!!!
  Autor: nie podam
  nie podam