Centrum Klima - wiodący w na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - osiągnęła w II kwartale 2009 zysk netto na poziomie 2,1 mln zł, co oznacza wzrost o 74% wobec I kwartału 2009. Przychody spółki w II kwartale 2009 wyniosły 17,9 mln zł i były wyższe o 5% w porównaniu do I kwartału 2009 roku (17 mln zł).


Informacja prasowa - 31.08.2009 r.

Konsekwentne wzmacnianie pozycji Centrum Klima jest wynikiem realizacji strategii spółki polegającej m.in. na dostosowaniu struktury oferty i produkcji do zmieniających się trendów rynkowych. W pierwszych dwóch kwartałach 2009 roku odnotowano znaczący wzrost udziału realizacji kontraktów wysokomarżowych – sprzedaży produktów własnych oraz zamówień eksportowych. W II kwartale 2009 sprzedaż zagraniczna produktów własnych Centrum Klima wzrosła o 58% przychodów w porównaniu do II kwartału 2008 roku. Sprzedaż eksportowa ogółem – charakteryzująca się niemal czterokrotnie wyższymi średnimi marżami względem rodzimego rynku – wzrosła w II kwartale 2009 do poziomu 24,3% przychodów, czyli o 50% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Do końca roku 2009 spółka spodziewa się dalszego zwiększenia eksportu do 25% sprzedaży ogółem. Firma eksportuje swoje produkty głównie do krajów Unii Europejskiej. Strategia Centrum Klima zakłada wzrost udziału sprzedaży zagranicznej do poziomu około 30% przychodów w 2012 roku, a docelowo nawet do 45%.

"Rozwój oraz zwiększanie rynków zbytu pozwala nam na umacnianie naszej pozycji w kraju, a w szczególności na rynkach europejskich. W całym pierwszym półroczu tego roku odnotowaliśmy znaczący wzrost eksportu, co gwarantuje spółce ciągłość zamówień o marżach wyższych niż w przypadku kontraktów krajowych, a tym samym stabilność i stałość produkcji. Intensywnie zwiększamy także rentowność produkcji. Jest to wyraźnie zauważalne w wynikach II kwartału 2009, gdzie eksport produktów własnych wzrósł o 58%, a koszt ich wytworzenia jedynie o 21%, w porównaniu z II kwartałem 2008"
- mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima S.A.

Poprawa struktury kosztów w II kwartale 2009 jest wynikiem zwiększenia wydajności produkcji dzięki konsekwentnej rozbudowie parku maszynowego. Zastosowanie nowoczesnych maszyn pozwoliło na wytwarzanie produktu o najwyższych parametrach oraz zwiększyło wydajność pracy. Od początku 2009 roku spółka zrealizowała zakup 4 kolejnych maszyn, których wdrożenie zapewni dalszy wzrost efektywności oraz - dzięki oszczędności surowców - przełoży się na poziom osiąganych marż.
W lipcu 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Klima zdecydowało o nowej emisji nie więcej niż 3 mln akcji zwykłych serii C na okaziciela, w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru.

"W związku z szeroko zakrojonymi planami inwestycyjnymi, związanymi m.in. z rozbudową nowego zakładu produkcyjnego, podjęliśmy decyzję o nowej emisji akcji. Wierzymy, że efektywne wykorzystanie funduszy pochodzących z poprzedniej emisji, które przeznaczyliśmy na rozbudowę zakładu w Piastowie, przyczyni się do dużego zainteresowania spółką także i tym razem. Jesteśmy przekonani, że wyniki finansowe osiągnięte w II kwartale potwierdzają potencjał naszej firmy oraz skuteczność przyjętej strategii"
- dodaje Marek Perendyk.
Jednym z istotnych założeń strategii rozwoju spółki Centrum Klima jest uczestnictwo w programach finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Udział środków unijnych w inwestycjach w rozbudowę parku maszynowego, związanych z zakupem maszyn i urządzeń marki SPIRO Int. S.A. oraz CIDAN wyniósł w latach 2007-2009 ponad 1,1 mln zł. Łącznie z dofinansowaniem związanym z debiutem Centrum Klima na rynku równoległym GPW, spółka uzyskała do chwili obecnej prawie 1,3 mln zł dotacji z Unii Europejskiej.