Centrum Klima – wiodący na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych – wdraża program motywacyjny przeznaczony dla kluczowych dla spółki pracowników. Działania skierowane będą do grupy kilkudziesięciu osób z firmy – członków zarządu, dyrektorów i kadry kierowniczej średniego szczebla. W pierwszym roku obejmie on około 35 osób, w kolejnych lista będzie rozszerzana. Założeniem programu jest możliwość objęcia przez pracowników w sumie do 350 tys. akcji serii D Centrum Klima po osiągnięciu przez firmę wyznaczonych celów, a jego wartość nominalna została określona na nie więcej niż 35.000 zł.

Centrum Klima – rusza trzyletni program managerski
Program motywacyjny będzie realizowany w ciągu trzech lat, w których odpowiednio: 30 czerwca 2012, 2013 i 2014, jego uczestnikom zostaną przydzielone warranty subskrypcyjne serii A, uprawniające do objęcia akcji serii D po zakończeniu programu. Warranty nieobjęte w którymkolwiek z okresów rozliczeniowych mogą zostać przesunięte na kolejne lata trwania programu.

Cel programu motywacyjnego został określony jako spełnienie łącznie:
Warunku nierynkowego - poziom zysku EBITDA wypracowany przez spółkę za poszczególne dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe realizacji programu motywacyjnego na poziomie określonym przez Radę Nadzorczą w regulaminie programu motywacyjnego lub w podjętych uchwałach;
Warunku rynkowego - zwrot z inwestycji w akcje Centrum Klima notowane GPW o minimum 1 punkt procentowy wyższy od zwrotu z indeksu WIG w danym okresem rozliczeniowym.

Założenia programu mają na celu zapewnienie motywacji managerów Centrum Klima do osiągania wysokich wyników finansowych, głębszego związania pracowników z firmą, długoterminowego wzrostu wartości spółki.

„Osoby objęte programem to zaufana kadra – posiadająca rozległą wiedzę praktyczną i merytoryczną, dzięki systematycznemu udziałowi w kursach i szkoleniach. Chcieliśmy w ten sposób pokazać nasze uznanie dla ich osiągnięć i zapewnić ich długoterminowe zaangażowanie w rozwój spółki” – powiedział Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima.

Centrum Klima konsekwentnie umacnia swoją pozycję zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. W 2010 roku przychody spółki ze sprzedaży wyniosły 84,51 mln zł, co oznacza wzrost o 17,9% w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku. EBITDA w 2010 roku wyniosła 10,27 mln zł i wzrosła o 6,4% wobec 2009, natomiast zysk brutto wyniósł 8,38 mln zł, co oznacza wzrost o 1,2% wobec 2009 roku. W 2010 roku zysk netto Centrum Klima wyniósł 6,65 mln zł. Udział eksportu w przychodach spółki wzrósł w stosunku do 2009 roku o 38,4% i w 2010 wyniósł 27,6%.

Dobrą kondycję Centrum Klima potwierdzają również wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2011 roku, które wskazują na wyraźną tendencję wzrostową. EBITDA wyniosła 2,89 mln zł i wzrosła o 42,66% wobec I kwartału 2010. Marża EBITDA osiągnęła poziom 13,49%. Zysk netto wzrósł o 29,87% (z 1,30 mln zł w I kwartale 2010 do 1,69 mln zł w I kwartale 2011 roku). Było to przede wszystkim wynikiem uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego w Wieruchowie. Zwiększyła się zarówno skala produkcji – wzrost o 42% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – jak i poziom osiąganych marż we wszystkich segmentach: produkcji, usługach i towarach. W I kwartale 2011 roku spółka osiągnęła średnią marżę netto na poziomie 7,88%. Ponadto, marża netto wzrastała systematycznie we wszystkich miesiącach pierwszego kwartału 2011 i w sumie zwiększyła o 3,3% w stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku.

Oferta Centrum Klima – spełniające najwyższe światowe standardy przy zachowaniu konkurencyjności cenowej – doceniana jest przez kontrahentów z 37 krajów świata. Spółka prowadzi sprzedaż produktów własnych oraz jest dystrybutorem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych renomowanych producentów.
W 2010 roku działania eksportowe Centrum Klima stanowiły 27,6% przychodów, wobec 23,5% w 2009. Zgodnie z przyjętą strategią, docelowy udział eksportu powinien sięgnąć 45%. Od początku 2010 roku spółka rozpoczęła działania handlowe z kontrahentami z Austrii, Chorwacji, Wysp Owczych, Maroka, Szwajcarii i Turcji. Centrum Klima nawiązała także współpracę z nowymi partnerami ze Szwecji, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Bułgarii, Holandii, Rumunii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Czech, Belgii, Finlandii, Danii czy też Portugalii.

Źródło: Centrum Klima S.A.