Centrum Klima - wiodący w na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - narastająco po trzech kwartałach 2009 roku uzyskała skonsolidowane przychody w wysokości 53,9 mln zł, a zysk netto na poziomie 5,0 mln zł.


W III kwartale 2009 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 18,9 mln zł. Zysk netto wyniósł 1,8 mln zł. Tym samym Centrum Klima przekroczyła prognozowane przychody na ten okres.
W III kwartale 2009 roku Centrum Klima wyraźnie odczuła ożywienie w branży wentylacyjnej oraz budownictwie, w tym w dużej mierze na rynkach Europy Zachodniej. Dobra jakość produktów oraz duża konkurencyjność cenowa przyczyniły się do wzrostu liczby zamówień z rynków europejskich. Dzięki temu, eksport stanowił 23% przychodów spółki. Długoterminowa strategia Centrum Klima zakłada wzrost udziału sprzedaży zagranicznej do poziomu około 45%.
W kraju spółka utrzymuje pozycję lidera rynku wentylacyjnego dzięki szerokiemu i kompletnemu asortymentowi oferowanemu klientom. Centrum Klima stale notuje wysoki popyt na produkowane przez nią wyroby gotowe, czyli rury wentylacyjne i kształtki. Produkcja własna stanowi ponad 21% przychodów spółki. Spółka dąży do zwiększenia udziału sprzedaży wyrobów produkcji własnej w strukturze przychodów - z obecnych około 20% do około 40% w 2011 roku.

Centrum Klima konsekwentnie realizuje strategię rozbudowy parku maszynowego. Od początku 2009 roku spółka zrealizowała zakup 4 maszyn o łącznej wartości 535 tys. euro, których wdrożenie zapewni dalszy wzrost efektywności oraz - dzięki oszczędności surowców - przełoży się na poziom osiąganych marż.

"W III kwartale 2009 roku odnotowaliśmy znaczne ożywienie w budownictwie i poprawę sytuacji w branży wentylacyjnej, co przełożyło się na zwiększenie liczby zamówień. Ponadto, konsekwentnie realizujemy strategię dywersyfikacji - oferujemy szeroki asortyment produktów, w przypadku których popyt ma charakter sezonowy i występuje w innych kwartałach. Pozwala nam to utrzymać stabilny poziom sprzedaży na przestrzeni całego roku. Jesteśmy zadowoleni z wyników III kwartału 2009. Przekroczyliśmy prognozę przychodów ze sprzedaży na ten okres. Ponadto, wskaźniki finansowe wskazują na stopniową poprawę rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników. Z całą stanowczością możemy podtrzymać prognozę przychodów i zysków netto zapowiadaną na ten rok"
- mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima S.A.
Do najważniejszych czynników, które miały wpływ na osiągnięte przez Centrum Klima wyniki w III kwartale 2009 roku należą:
- ożywienie w budownictwie i poprawa sytuacji w branży wentylacyjnej, zwiększenie liczby zamówień;
- stabilizacja kursów walutowych;
- ograniczenie kosztów, które było wynikiem podjętych na początku roku działań dyscyplinujących budżet;
- obniżenie poziomu zapasów towarów, na co złożyła się większa aktywność po stronie sprzedaży oraz optymalizacja zakupów;
- zwiększanie zatrudnienia, przede wszystkich w dziale produkcyjnym oraz związanych z tym kosztów zatrudnienia;
- zaciągniecie nowych zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.
Strategia rozwoju Centrum Klima zakłada umacnianie statusu wiodącej firmy na rynku w zakresie dystrybucji i produkcji elementów systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Polsce, jak również znaczącego podmiotu działającego na rynku Unii Europejskiej.
Strategia Centrum Klima zakłada głównie:
- rozwój działalności produkcyjnej;
- rozwój działalności eksportowej;
- wzrost skali działalności dystrybucyjnej;
- aktywną politykę marketingową oraz sprzedaży;
- optymalizację procesu dostaw towarów i materiałów.
Centrum Klima prognozuje, że w 2009 roku osiągnie przychody w wysokości 70,6 mln zł oraz zysk netto na poziomie 7,0 mln zł. Na 2010 rok spółka zakłada wzrost przychodów wobec 2009 roku o 9,6% (78,2 mln zł), a zysku netto o 18,9% (8,6 mln zł).