Centrum Klima - lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce - zawarła z PARP umowę o dofinansowanie ze środków unijnych projektu "Oferta publiczna Centrum Klima S.A. drogą do pozyskania kapitału na rozwój działalności przedsiębiorstwa". Refundacja będzie przyznana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. Dotacja w kwocie maksymalnej 670 tys. zł zostanie przeznaczona na zwrot części kosztów związanych z przeniesieniem notowań spółki na rynek regulowany GPW.


Informacja prasowa - 07.01.2009 r.

"Dzięki dofinansowaniu będziemy mieli możliwość częściowego ograniczenia koszów procesu przygotowań do debiutu giełdowego, co pozwoli na wykorzystanie jeszcze większych środków na rozbudowę mocy produkcyjnych Centrum Klima. Naszym priorytetem jest rozwój firmy, dlatego nieustannie dążymy do zwiększania jej wartości i atrakcyjności dla naszych akcjonariuszy. Przeniesienie notowań Centrum Klima na rynek regulowany GPW pozwoli nam w przyszłości przeprowadzić ofertę publiczną i pozyskać kapitał m.in. na budowę zakładu w Wieruchowie. Jesteśmy przekonani, że strategia inwestycyjna Centrum Klima spotka się z zainteresowaniem inwestorów"
- mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima S.A.
Centrum Klima konsekwentnie dąży do pozyskania środków na rozwój firmy z funduszy UE. Dlatego spółka podpisała umowę z PARP na dofinansowanie projektu "Wdrożenie nowej technologii produkcji kanałów i kształtek z blachy stalowej", w kwocie 835 tys. zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Działanie 2.2: Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1.
W 2007 roku spółka dofinansowała ze środków unijnych zakup nowoczesnej maszyny Spiro do produkcji kanałów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Rok wcześniej Centrum Klima uzyskała dotację w ramach PHARE 2003 na zakup maszyny Spiro do produkcji kolan dla systemów wentylacyjnych.
W dniu 6 stycznia 2009 notowania Centrum Klima zadebiutowały na rynku regulowanym GPW. Cena akcji na otwarciu wyniosła 8,20 zł i była o 15,49% wyższa od ceny zamknięcia na rynku NewConnect w dniu poprzednim. Jest to pierwszy w 2009 roku debiutant na GPW i druga w historii firma zmieniającą rynek notowań z NewConnect na główny parkiet.
Centrum Klima osiągnęła w 2007 roku przychody w wysokości 71,8 mln zł, co oznacza wzrost wobec 2006 roku o 35,6%. Natomiast zysk netto wyniósł 8,1 mln zł i wzrósł o 62% wobec roku 2006. Natomiast w pierwszym półroczu 2008 spółka odnotowała przychody na poziomie ponad 37,8 mln zł, co oznacza wzrost o 7,1% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 4,4 mln zł.
Firma charakteryzuje się stałymi wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna w I półroczu 2008 osiągnęła poziom 13,8%, a rentowność netto 11,7%.
Źródło: www.centrumklima.pl