Centrale rekuperacyjne System VX 2000® produkowane przez P-APPH "KOSS" należą do grupy central, w których zastosowany jest płytowy wymiennik ciepła. W zależności od typu centrali Systemu VX 2000® może być to wymiennik krzyżowy o sprawności do 80% lub krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności do 96%. Centrale Systemu VX 2000® są konstrukcjami wentylacyjnymi, do których budowy zastosowana została nowoczesna technologia wytwarzania obudowy. Zastosowane w niej wentylatory są produktem firmy EBM-PAPST.
Centrale System VX 2000® są urządzeniami elektromechanicznymi przeznaczonymi do wymuszonej wentylacji pomieszczeń w budynkach, w szczególności budynkach termo izolowanych. Ważnym aspektem instalowania centrali System VX 2000® jest efekt ekonomiczny polegający na odzyskiwaniu do 96% ciepła od powietrza usuwanego w procesie wentylacji z pomieszczeń budynku. Istotnym elementem instalacji centrali System VX 2000® jest właściwie zaprojektowany i wykonany system kanałów wentylacyjnych, zapewniający komfortowe warunki wentylacji budynku, który jednocześnie wpływa na obniżenie kosztów jego eksploatacji, z tytułu braku konieczności dodatkowego ogrzewania powietrza, jakie miałoby miejsce przy tradycyjnym rozszczelnianiu okien, wietrzeniu pomieszczeń, czy wentylacji grawitacyjnej. Dla standardowego budynku indywidualnego o powierzchni mieszkalnej od 150 m2 do 200 m2 wystarczająca jest centrala o wydajności 350 m3 – 500 m3 powietrza na godzinę.
Zastosowanie centrali rekuperacyjnej przynosi efekty ekonomiczne i ekologiczne:
• zastępuje nieefektywną wentylację grawitacyjną,
• realizuje wymuszony wywiew powietrza z łazienki i kuchni,
• usuwa wilgoć z tytułu normalnej eksploatacji i użytkowania obiektu,
• odzyskuje ciepło przez wymiennik rekuperacyjny co obniża koszty eksploatacji
budynku wynikające z tytułu oszczędności energii cieplnej.
Podstawowym zadaniem tych central jest dostarczanie świeżego powietrza dla potrzeb
higienicznych i sanitarnych osób przebywających w pomieszczeniu. Do zalet dodatkowych można zaliczyć fakt, że pracująca 24h/dobę centrala typu VX, usuwa inne zanieczyszczenia z powietrza takie jak:
• pyły pochodzenia mineralnego
• pyły pochodzenia organicznego
• roztocza
• bakterie i wirusy unoszące się w powietrzu
• zapachy z kuchni
• nadmierną wilgoć ( zabezpiecza przed powstawaniem ognisk grzyba
domowego )
• nadmierne ilości dwutlenku węgla i innych gazów (radon, itd.)
• stężenia chemiczne parujące z mebli, podłóg i ścian (aldehydy, azotany,
benzole, itd.)
• endotoksyny powstające z roztoczy i grzybni ściennej i z kwiatów
Ponadto zwiększa się ilość jonów ujemnych ze świeżego powietrza dostarczanego z
zewnątrz.
Wyróżnia się cztery typy centrali rekuperacyjnych VX:
Centrala rekuperacyjna VX typ 03 - zaprojektowana dla użytkowników, którzy doprowadzają swoje świeże powietrze przez wymiennik gruntowy lub inny wymiennik, który gwarantuje temperaturę nawiewu świeżego powietrza powyżej 0°C, nie jest wyposażona w nagrzewnicę wstępną. Zastosowanie tej centrali obejmuje wszystkie
pomieszczenia budynków, które przeszły już wstępny cykl ich osuszenia po
zakończeniu budowy.
Centrala rekuperacyjna VX typ 02 - zaprojektowana na każde warunki pogodowe, jakie mogą się zdarzyć. Nagrzewnica wstępna kompensuje zimne powietrze i zmienia charakterystykę wilgotnego powietrza na tyle, że ilość skroplin wytrącających się jest w normie ilościowej dla eksploatacyjnych parametrów centrali. Zastosowanie tej
centrali obejmuje wszystkie pomieszczenia budynków, które przeszły już wstępny
cykl ich osuszenia po zakończeniu budowy.
Centrala rekuperacyjna VX typ 01 - zaprojektowana tylko i wyłącznie dla pomieszczeń gospodarczo-użytkowych, a nie mieszkalnych, które mają już swój system
ogrzewania. Miejscem zastosowania tej centrali mogą być wszystkie pomieszczenia
budynku, w których dokonano wstępnego osuszania po zakończeniu budowy.
Centrala rekuperacyjna VX typ 00 - zaprojektowana dla pomieszczeń nieogrzewanych, w których obecność człowieka jest sporadyczna lub pomieszczenia te wymagają wentylacji nawiewno–wywiewnej, nawet bez obecności człowieka, takich jak:
• nie wentylowane inaczej pomieszczenia piwniczne, gdzie wentylacja grawitacyjna nie zdaje egzaminu lub inne pomieszczenia techniczno-gospodarcze budynku,
• garaże samochodowe,
• magazyny materiałów, w których stężenie wydzielanych oparów lub zanieczyszczeń bez wentylacji mogłoby być zagrożeniem dla zdrowia człowieka,
• pomieszczenia nieogrzewane z zasady, gdzie obecność człowieka jest
sporadyczna i tymczasowa, ale wentylacja jest wymagana.
Centrala VX w wersji 00 jest startowym modelem centrali rekuperacyjnej
wyposażonej w wymiennik ciepła oraz regulację strumienia objętości powietrza
realizowaną przez elektroniczny regulator prędkości obrotowej wentylatorów.
Centrala VX w wersji 00 pozbawiona jest jakichkolwiek innych systemów kontroli
temperatury, wilgotności, spadków ciśnień, etc. Zastosowanie jej jest możliwe jako
jednostki nawiewno wywiewnej dla ograniczonej grupy pomieszczeń w celu
dostarczenia czystego powietrza i systematycznego usuwania wilgoci w
ograniczonym zakresie zależnym od warunków atmosferycznych oraz temperatur i
wilgotności powietrza usuwanego.
Do zaprezentowanych wersji central rekuperacyjnych VX firma KOSS oferuje również dodatkowe opcje wyposażenia centrali takie jak nagrzewnice strefowe, urządzenia filtrujące oraz nagrzewnice wodne.
Centrala VX jest zbudowana z materiału izolacyjnego-styropianu PCV–ekstrudowanego o wysokiej odporności mechanicznej i termicznej. Nie ma żadnych mostków termicznych, jest cicha, nowoczesna, lekka i łatwa w instalacji i obsłudze. Proces technologiczny centrali VX jest zgodny z wymaganiami systemu jakości EN
ISO 9001:2000.
Obudowa centrali wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej
proszkowo, w której znajdują się jej elementy konstrukcyjne wykonane z kształtek
styropianowych w osłonie z folii PET o grubości 0.5 mm. Kształtki te spełniają funkcję
kanałów powietrza i umocowania elementów wyposażenia centrali – wentylatorów,
nagrzewnic, układów sterowania, itd. Wymienione elementy składowe centrali są jednocześnie kanałami, przez które przemieszcza się powietrze we wnętrzu centrali do powietrznego wymiennika ciepła. Taki system transportu powietrza, w którym znajduje się para wodna powoduje, że kondensuje się ona w postaci wody na wewnętrznych elementach centrali. Na skutek ukształtowania wymiennika oraz wnętrza centrali wytworzona woda jest dostarczana do tacek ociekowych, z których usuwana jest przy pomocy drenów na zewnątrz centrali. System ten zapewnia, że nie ma możliwości trwałego a nawet chwilowego nasiąkania wody w żadne elementy centrali, ponieważ elementy te są całkowicie wodoodporne i nienasiąkliwe, przez co nie akumulują wilgoci.
Centrala VX posiada dwa filtry wstępne: o zgrubnym i o dokładnym procesie
filtrowania świeżego powietrza (EU3,EU4), elementy grzejne: elektryczne (grzałki
elektryczne) lub wodne (nagrzewnica wodna) oraz elektroniczne sterowanie.
Centrala VX jest budowana w wersjach sterowania ( ERC-0, ERC-1, PSC-02)
oraz wyposażona jest alternatywnie w następujące typy wentylatorów 350 m3/h lub
500 m3/h w kombinacjach wydajności 350, 500, 1000, 1500 i 2000 m3/h.
Centrale System VX 2000® mogą mieć zastosowany jeden z trzech sterowników.
Programowalny Sterownik Cyfrowy PSC-02 - programowalny sterownik cyfrowy przeznaczony jest do sterowania i kontroli pracy central rekuperacyjnych SYSTEMU VX-2000® 96 i SYSTEMU VX-2000®. Sterownik umieszczony jest w obudowie centrali VX, a wszystkie wprowadzane funkcje i monitorowanie pracy centrali wykonywane jest za pośrednictwem panelu sterowniczego przyłączonego do centrali za pośrednictwem przewodu telefonicznego o długości do 50 mb.
Elektroniczny regulator centrali ERC-1 - nadzoruje pracę central
rekuperacyjnych SYSTEMU VX-2000® 96 i SYSTEMU VX-2000®.
Przy pomocy tego regulatora możliwa jest realizacja następujących funkcji centrali oraz monitorowanie wybranych parametrów jej pracy a mianowicie:
• ustawianie wartości temperatury w strefie powietrza nawiewanego, w zależności od typu centrali może być to element grzejny elektryczny lub elektrozawór sterujący nagrzewnicą wodną,
• bezstopniowa zdalna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów w
przedziale od 70% do 100% prędkości znamionowej,
• kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra powietrza.
Elektroniczny regulator centrali ERC-0 - nadzoruje pracę central
rekuperacyjnych SYSTEMU VX-2000® 96 i SYSTEMU VX-2000®. Przy pomocy tego
regulatora możliwa jest bezstopniowa zdalna regulacja prędkości obrotowej
wentylatorów w przedziale od 70% do 100% prędkości znamionowej.
System Automatycznego Rozmrażania - aby przeciwdziałać zamarzaniu wymiennika ciepła w sezonie zimowym, gdy temperatura powietrza zasysanego jest poniżej 0°C, zastosowano system automatycznego rozmrażania SAR. Czujnikiem sterującym SAR jest presostat, urządzenie służące do detekcji różnicy ciśnień powietrza. Presostat mierzy różnicę ciśnień na wlocie świeżego powietrza i za wymiennikiem ciepła. Zasada działania SAR jest identyczna w przypadku zastosowania wymiennika ciepła HEXK ( o sprawności cieplnej 80% ) i wymiennika HEXKP ( o sprawności cieplnej do 96% ). W centralach z wymiennikiem HEXKP oraz nagrzewnicą główną wodną NW+EZ stosowane są alternatywnie SAR lub elektryczna grzałka wstępna G1.
Dane techniczne i ogólne Centrali typu VX 2000®:
- osiąganie sprawności – 80% i 96%,
- stosowane rodzaje wymienników – poliwęglowe lub PET,
- wydajności centrali – 350 m3/h ( 2000 m3/h ),
- elektroniczna regulacja obrotów,
- nagrzewnice elektryczna lub wodna ( w opcji ),
- centrala w 100% izolowana,
- cicha praca,
- czujnik zabrudzenia filtra,
- zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika SAR,
- sterowanie elektroniczne,
- programator czasu załączania,
- funkcja LOG czasu pracy,
- zdalne sterowanie,
- możliwość podłączenia PC,
- wentylatory firmy EBM,
- spręż do 500 Pa,
- znak CE,
- nowoczesna technologia produkcji central VX 2000®,
- atest Higieniczny całej centrali,
- kwalifikowany serwis,
- obszerna dokumentacja DTR,
- gwarancja 5 lat na wymiennik,
- znak jakości ISO-9001:2000.
Do pobrania: Centrale VX - DTR (2,32 MB)