Podnoszenie się standardu życia pociąga za sobą wzrost oczekiwań klientów. Wentylacja mechaniczna jest już dzisiaj standardem, ale coraz chętniej myślimy o klimatyzacji. Od kilku lat obserwujemy stały wzrost cen energii i nic nie wskazuje, aby w przyszłości tendencja ta uległa zmianie. Ze względu na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych, jak również inwestycyjnych: chłodzenia, klimatyzacji i wentylacji nie możemy rozpatrywać już w oderwaniu od siebie.


Nowoczesne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, z wbudowanymi
agregatami chłodniczymi bezpośredniego
odparowania, pomyślane są tak,
aby możliwie najlepiej spełnić oczekiwania
projektanta, instalatora i
końcowego użytkownika. Dzięki integracji
wentylacji i chłodzenia unikamy
hałaśliwych i często szpecących
instalacji na dachach budynków lub
podwórkach. Wszystko znajduje się w
pomieszczeniu technicznym. Centrala
Envistar TOP to produkt łączący w
sobie wysoką sprawność i wydajność,
niski poziom hałasu, zajmujący mało
miejsca i prosty w instalacji oraz gwarantujący
niskie koszty eksploatacji.
Envistar TOP to kompletna, kompaktowa
centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna
z obrotowym wymiennikiem
ciepła, wentylatorami z bezpośrednim
napędem i płyną regulacją
wydatku, nagrzewnicą
wodną lub elektryczną oraz
agregatem chłodniczym.
Zwykle cztery przyłącza kanałów umieszczone są na ścianach
szczytowych, co wymaga zapewnienia dodatkowej przestrzeni
dla doprowadzenia kanałów, a w
konsekwencji większego pomieszczenia technicznego. W
centrali Envistar TOP przyłączenia wyprowadzono do góry, dzięki czemu możliwe jest ustawienie jej w niewielkim pomieszczeniu.
Wybierając Envistara
TOP możemy zaoszczędzić nawet
2/3 powierzchni przeznaczonej do
instalacji centrali (dla centrali obsługującej
powierzchnię 200-300 m² potrzebujemy
zaledwie 2 m² powierzchni
pomieszczenia technicznego).
Oszczędna eksploatacja
Zwykle zakłada się, że czas eksploatacji
urządzeń wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych wynosi 15 - 20 lat.
Największym wydatkiem w tym
okresie są koszty eksploatacji. W ciągu
tego długiego czasu bardzo ważne
jest, aby koszty energii niezbędnej
do pracy instalacji, podobnie jak
koszty serwisu i konserwacji, były
utrzymane na jak najniższym poziomie
(nakłady te stanowią nawet do
90% całkowitych kosztów zakupu i
eksploatacji). Nie musimy czekać 20
lat, aby dowiedzieć się, czy wybór
rozwiązania i dostawcy był właściwy.


Już dzisiaj możemy uzyskać odpowiedź
dzięki zastosowaniu kalkulacji
kosztów całego okresu eksploatacji
(LCC - Life Cycle Cost). LCC to
łączny koszt zakupu, eksploatacji,
serwisu i końcowej utylizacji.
Centrale wentylacyjne Envistar
TOP spełniają wszystkie wymagania
potrzebne do uzyskania niskich całkowitych kosztów cyklu eksploatacji
(LCC):
● rozbudowany typoszereg central,
● wysoka sprawność wentylatorów z
bezpośrednim napędem i płynną regulacją
wydatku, o całkowitej sprawności
około 55%,
● małe spadki ciśnienia na poszczególnych
sekcjach funkcyjnych central
gwarantujące współczynnik SFP
poniżej 2,00,
● obrotowy wymiennik ciepła o wysokiej
sprawności sięgającej nawet
90%,
● energooszczędne i efektywne
agregaty chłodnicze o współczynniku
C.O.P. dochodzącym do 7,
● obudowa z blach ALC zapewniająca
długą żywotność i odporność na
korozję.
Gotowa do instalacji
Centrale oferowane są z
kompletną, fabrycznie przetestowaną
automatyką i sprawdzonym
oprogramowaniem,
opartym na dziesiątkach lat
doświadczeń i setkach obiektów
referencyjnych w całej Europie.
Dzięki współpracy z kilkoma
wiodącymi producentami,
zawsze możemy dostarczyć
automatykę w pełni komunikującą
się z innymi systemami
na obiekcie, jak węzeł cieplny,
monitoring i systemy alarmowe
oraz kontrola dostępu. Komunikacja
z centralą może odbywać się poprzez tradycyjny
terminal ręczny, internet, telefon
GSM lub w ramach BMS.
Pełna komunikacja umożliwia
lepsze zarządzanie obiektem i w
sposób znaczący obniża koszty
eksploatacji.
Użytkownik ma do wyboru
całą gamę opcji umożliwiających
dostosowanie pracy
urządzenia do indywidualnych
potrzeb. Jak istotne, szczególnie
dla kosztów eksploatacji, mogą to
być funkcje, niech posłużą poniższe
przykłady. Jedną z funkcji sterownika
jest stała kontrola temperatury powietrza
nawiewanego i wywiewanego.
Jeżeli temperatura powietrza nawiewanego
jest wyższa od temperatury
powietrza wywiewanego, układ
automatycznie włączy rotor i następuje odzysk chłodu, a w efekcie
mniejsze będzie obciążenie chłodnicy.
Wykorzystując układ automatyki,
można także wychłodzić pomieszczenia
za pomocą chłodnego powietrza w
nocy. Wychładzają się przede wszystkim
ściany i inne elementy konstrukcyjne
mające dużą bezwładność
cieplną, dzięki temu spada zapotrzebowanie
na chłód w dzień.
Wybór należy do...
Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne
Envistar TOP dostępne
są dla przepływów powietrza od
0,1 m³/s do 1,2 m³/s i mocy
chłodniczej od 7 do 16 kW.
Rozwinięciem tej koncepcji są
centrale modułowe z serii Flexomix o
wydatku do 8,5 m³/s i mocy chłodniczej
do 200 kW. Zdarza się, że rezygnujemy,
instalacji wentylacji i klimatyzacji
tylko dlatego, że ogranicza nas
dostęp do energii cieplnej i elektrycznej.
W takiej sytuacji możemy zastosować
odwracalny układ chłodniczy
(pompa ciepła) umożliwiający pracę
zarówno w funkcji chłodzenia, jak i
grzania. Centrale tego typu znajdują
zastosowanie we wszystkich typach
budynków użyteczności publicznej, a
w szczególności w obiektach biurowych,
hotelach, szkołach, bankach,
halach sportowych i produkcyjnych.
Szczególnie w obiektach modernizowanych
oraz w starej zabudowie miejskiej,
gdzie oprócz argumentu o braku
miejsca pojawić się może sprzeciw ze
strony okolicznych mieszkańców, architekta
miejskiego czy konserwatora
zabytków; zwarta konstrukcja centrali,
bez dodatkowej instalacji chłodniczej,
może okazać się rozwiązaniem
optymalnym.
Program doboru central ułatwia
optymalny wybór urządzenia z szerokiej
gamy produktów, zapewnia łatwe
projektowanie z wyborem odpowiedniej
wielkości centrali i możliwością
eksportu plików do programu CAD, a
także umożliwia wyliczenie przyszłych
kosztów eksploatacji.
Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne
z wbudowanymi agregatami
chłodniczymi zapewnią zachowanie
komfortu cieplnego i wysokiej jakości
powietrza, niezależnie od pogody panującej
na zewnątrz budynku, a jednocześnie
pozwolą utrzymywać koszty
użytkowania na niskim poziomie.
Andrzej Kątny Ena Went
Źródło: