Data rozpoczęcia
2008-06-17
Data zakończenia
2008-06-19

17-19.06.2008 Warszawa
Targi CENERG 2008 skierowane są do odbiorców instytucjonalnych podlegających administracji rządowej i samorządowej, inwestorów indywidualnych modernizujących stare i wznoszących nowe obiekty budowlane, architektów, projektantów właścicieli budynków oraz przedsiębiorców. Tematy Targów są w pełni zgodne z założeniami strategii energetycznej, dlatego też Honorowy Patronat nad nimi objął Minister Gospodarki. Wpisują się one również w regionalne programy operacyjne przygotowane na lata 2007-2013, w których przeznaczono duże kwoty na wsparcie inwestycji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Tylko dla województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczono na ten cel kwotę ponad 25mln EUR.
Głównym zadaniem Targów i towarzyszących im imprez jest promowanie urządzeń i innowacyjnych technologii pozyskiwania energii z OZE przeznaczonych dla mieszkalnictwa, przemysłu, transportu oraz usług związanych z tą sferą wykorzystywania energii. Najlepszym rozwiązaniom technicznym i technologiom przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia targowe.
Więcej: www.cenerg.pl

Tematyka targów:
1. urządzenia do produkcji energii z OZE takich jak wiatr, woda, geotermia, słońce
2. biomasa oraz czysta energia, czyli ogniwa, zgazowanie i fermentacja
3. dystrybucja energii cieplnej i elektrycznej pozyskiwanej z OZE
4. technologie do wytwarzania czystej energii
5. systemy informatyczne niezbędne do wytwarzania i wykorzystania energii
6. źródła i materiały do produkcji czystej energii
7. systemy sterowania i monitoringu
8. źródła finansowania
9. rozwiązania i technologie innowacyjne