CEMEX współpracuje z liderami przemysłu w celu promowania efektywności energetycznej w budynkach.


Monterrey, Meksyk, 25 maja 2009 r. – Firma CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX), we współpracy ze Światową Radą Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) oraz grupą wiodących firm z sektorów budownictwa, urządzeń i energii, ogłosiła publikację nowego raportu badawczego w ramach projektu Efektywności Energetycznej w Budynkach (EEB), zatytułowanego „Transformacja rynku: Efektywność energetyczna w budynkach”.
W oparciu o rozległe badania raport przedstawia plan transformacji dla sektora budownictwa oraz harmonogram dla realizacji wymaganej 60% redukcji zużycia energii w budynkach. Celem jest osiągnięcie globalnego postępu odnośnie zmian klimatu, do którego nawołuje szeroko rozpoznawany Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu.
Obecnie budynki odpowiadają za około 40% światowego zużycia energii, więcej niż jakikolwiek inny sektor, i stanowią znaczący czynnik wpływający na zmianę klimatu. Ponadto szacuje się, iż do roku 2050 całkowite zużycie energii w budynkach wzrośnie dramatycznie do 50% wraz ze wzrostem liczby osób prowadzących życie o wyższym standardzie. Aby osiągnąć większą efektywność energetyczną na świecie kluczową rolę pełni skoordynowany i globalny wysiłek mający na celu dojście ostatecznie do takiego punktu, w którym budynki będą wytwarzały lub odzyskiwały całość wykorzystywanej przez siebie energii.
„Zobowiązanie firmy CEMEX do zrównoważonego rozwoju pozostaje trwałe i z dumą współpracujemy z liderami przemysłu w celu promowania efektywności energetycznej w budynkach” – powiedział Lorenzo Zambrano, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu CEMEX. „Zrównoważone budownictwo daje duże możliwości naszemu przemysłowi, a cement i beton są niezwykle ważne jeśli chodzi o spełnianie standardów zrównoważonego budownictwa w przyszłości”.
Raport obejmuje cztery kluczowe podsektory budownictwa: domy jednorodzinne, domy wielorodzinne, biura oraz kompleksy handlowe, które wspólnie odpowiadają za ponad połowę całej energii zużywanej w budynkach. Uwypukla on potrzebę natychmiastowego rozpoczęcia agresywnej redukcji zużycia energii w nowych i istniejących budynkach w celu zmniejszenia śladu węglowego planety (ang. carbon footprint) związanego z energią oraz ustabilizowania poziomów CO2.
Efektywny energetycznie budynek może zużyć do 70% mniej energii niż budynek nieefektywny i osiągnąć taki sam lub nawet wyższy poziom komfortu. Jest to możliwe poprzez połączenie efektywnego projektu, środków biernych i aktywnych, efektywnych energetycznie urządzeń i materiałów oraz odpowiedzialnego zachowania mieszkańców. Zalecenia raportu odnośnie działań, które dotyczą zarówno istniejących jak i nowych budynków, to:
• zaostrzenie przepisów i oznakowanie dla większej przejrzystości
• stosowanie dotacji oraz sygnałów cenowych mających na celu zachęcanie do inwestycji efektywnych energetycznie
• zachęcanie do zintegrowanego podejścia do projektowania i innowacji
• rozwijanie i stosowanie zaawansowanej technologii umożliwiającej oszczędzanie energii
• rozwijanie zdolności siły roboczej w zakresie oszczędzania energii
• promowanie kultury świadomości energetycznej.
Firma CEMEX zidentyfikowała wiele sposobów, w jakie jej wyroby mogą przyczyniać się do powstawania bardziej efektywnych energetycznie budynków. Dobry projekt budynku, w połączeniu z materiałami takimi jak beton, pomaga klientom budować budynki, które są wysoko oceniane za swoją efektywność energetyczną. Ponadto zdolność betonu do przechowywania energii (jego masa cieplna) minimalizuje wahania temperatury w budynku w ciągu doby, zmniejszając potrzebę dodatkowego ogrzewania lub chłodzenia. Kolejną ważną zaletą betonu jest to, że jego jasna barwa odbija światło słoneczne zamiast je wchłaniać, pomagając tym samym w utrzymaniu chłodu w obszarach miejskich.
Szczegóły „harmonogramu transformacji” dla sektora budownictwa proponowanego w EEB można znaleźć w raporcie dostępnym w języku angielskim na stronie internetowej Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) pod adresem www.wbcsd.org.
Źródło: Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants - Poland