Lindab ogłasza Konkurs dla projektantów – CADvent INVENCJE. Wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe lub wyjazd dla całego biura!


Konkurs CADvent INVENCJE trwać będzie od 01 października aż do 28 lutego 2009.
Na konkurs można zgłaszać projekty, które powstały w okresie 6 miesięcy – od 1 września 2008 do końca lutego 2009. Projekt nie musi być wykonany w programie CADvent, jednak musi zawierać część elementów wentylacyjnych Lindab.
Niewątpliwą zachętą do przesyłania projektów, jest specjalny rabat na zakup licencji CADvent. Nagroda jest o tyle cenna, że z dniem 1 września br. Lindab wprowadził nowe, wyższe ceny podstawowe na licencję CADvent. W zasadzie więc, każdy projekt wygrywa!
Oprócz tego, dla zwycięzcy oraz projektów wyróżnionych firma Lindab przewidziała nagrody specjalne oraz dyplomy. Nagrodą główną jest 4-dniowy pobyt na Półwyspie Skandynawskim dla pracowników firmy projektowej (lub z osobami towarzyszącymi) oraz certyfikaty poświadczające profesjonalizm oraz zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Lindab. Twórcy wyróżnionych projektów otrzymają nagrody rzeczowe oraz certyfikaty.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas corocznych targów Forum Wentylacja organizowanych w marcu 2009 r. przez SPW w Warszawie.
Szczegóły konkursu znajdują się na www.lindab.pl
Patronem medialnym konkursu jest portal www.wentylacja.com.pl


Regulamin Konkursu
I. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs dla projektantów systemów wentylacyjnych pod nazwą:

„Inwencje CADvent"

[inwencja (łc. inventio ‘wynalezienie’) 1. pomysłowość, zmysł twórczy. 2. muz. utwór o charakterze... źródło: Wikipedia]
1.2. Konkurs ma na celu wyróżnianie i promowanie projektantów, których projekty instalacji wentylacyjnych charakteryzujących się innowacyjnością, niestandardowymi rozwiązaniami a także wykorzystaniem pełnej gamy możliwości produktów Lindab.
1.3. Organizatorem konkursu jest firma Lindab Sp. z o.o., z siedzibą w Sadowej, ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki.
1.4. Partnerem medialnym konkursu jest portal wentylacja.com.pl.
1.5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Uczestnicy konkursu

2.6. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konkursie może brać udział zespół projektowy, wówczas w formularzu zgłoszeniowym należy podać reprezentanta zespołu.
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora jak również członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

III. Warunki konkursu:

3.7. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie do wglądu przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie: Lindab Sp. z o.o., ul. Kolejowa 311, Sadowa, 05-092 Łomianki oraz na stronie internetowej: www.lindab.pl
3.8. Konkurs będzie trwał od 01 października 2008 roku do 28 lutego 2009 roku
3.9. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
A. Przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub wszelkich niezbędnych danych osobistych w innej formie
B. Przesłanie czytelnej kopii projektu
C. Spełnienie przez uczestnika poniższych kryteriów:
- projekt powinien powstać w terminie od 01 września 2008 roku do 28 lutego 2009 roku (6 miesięcy)
- projekt powinien być stworzony z użyciem programu CADvent firmy Lindab i/lub powinien być zaprojektowany z co najmniej 50% udziałem elementów wentylacyjnych Lindab ADS, Lindab Comfort, Lindab Water Systems
- przesłany projekt może być częścią większego systemu wentylacyjnego, nie może jednak być mniejszy niż 2 ciągi wentylacyjne
- powinien wykazywać aspekty oszczędności kosztów i dbałości o środowisko naturalne
- projekt powinien nosić cechy innowacyjności tzn. pokazywać rozwiązania oryginalne i interesujące; nowe możliwości zastosowania elementów wentylacyjnych Lindab, oraz wpływ na dalszy rozwój myśli technicznej
Innowacyjność może odnosić się zarówno do gotowego projektu, jak i zaproponowanego całego systemu wentylacyjnego.
Kopie projektów wykorzystane zostaną jedynie na potrzeby niniejszego konkursu.
3.10. Wymienione w punkcie 3.9. powinny zostać przesłane najpóźniej do dn. 28.02.2009 r.:
pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w formie papierowej lub elektronicznej na adres:
Lindab Sp. z o.o.
Dział Wentylacji
ul. Kolejowa 311, Sadowa
05-0925 Łomianki
z dopiskiem: KONKURS PROJEKT WENTYLACYJNY
pocztą elektroniczną (max 10 MB) na adres:
e-mail: konkurs@lindab.pl
z dopiskiem: KONKURS PROJEKT WENTYLACYJNY
faksem na numer:
fax: +48 (022) 751 69 65
z dopiskiem: KONKURS PROJEKT WENTYLACYJNY

IV. Nagrody i zasady przyznawania nagród:

4.11. Organizator przewiduje 1 nagrodę główną oraz 4 wyróżnienia.
Nagrodą główną jest 4 dniowy pobyt na Płw. Skandynawskim dla pracowników firmy projektowej (lub z osobami towarzyszącymi), max. 4 osoby oraz certyfikaty poświadczające profesjonalizm oraz zajęcie pierwszego miejsca w naszym konkursie. Uczestnicy wyróżnieni, otrzymają nagrody rzeczowe oraz certyfikat.
4.12. O przyznaniu wszystkich nagród decyduje Komisja powołana przez Organizatora konkursu. Przedmiotem oceny są projekty, spełniające kryteria wymienione w punkcie 3.9. regulaminu.
4.13. Osoby nagrodzone prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek wykazać wartość nagrody w przychodach z działalności gospodarczej. Organizator pobierze od uczestnika będącego osobą fizyczną kwotę pieniężną, która pokryje kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych pobieraną przez organizatora jako płatnika tego podatku. Warunkiem odbioru nagrody przez osobę nagrodzoną będzie złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub podanie danych niezbędnych do dokonania rozliczenia podatkowego. W przypadku gdy nagrodzony zostanie zespół projektowy, jego reprezentant w terminie 7 dni od zawiadomienia o wygranej wykaże osobę, która otrzyma nagrodę.
4.14. 0 przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany listem poleconym wysłanym na adres wskazany w zgłoszeniu w terminie do dwóch tygodni przed oficjalnym ogłoszeniem wyników. Lista zwycięzców ogłoszona zostanie w mediach.
Nagrody i dyplomy wręczone zostaną podczas Targów Forum Wentylacja 2009 organizowanych przez SPW w marcu 2009 w Warszawie.
4.15. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia którejkolwiek z nagród wskazanych w niniejszym regulaminie, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od organizatora, dostarczenie tych nagród nie będzie możliwe. Nagrody zastępcze będą podobnego typu i wartości co do nagrody przewidziane w niniejszym regulaminie.

V. Zasady postępowania reklamacyjnego.

5.16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia właściwości nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego, chyba że organizator wyrazi taka wolę w formie pisemnej.
5.17. Wszelkie reklamacje z tytułu Konkursu, mogą być składane w formie pisemnej przez cały okres trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie do dwóch tygodni od oficjalnego ogłoszenia wyników na adres organizatora wskazany w punkcie 3.10. niniejszego regulaminu
5.18. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres organizatora, wskazany w § 10 niniejszego regulaminu.
5.19. Organizator, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
5.20. Wszelkie ewentualne spory związane z niniejszym Konkursem strony będą się starały rozstrzygnąć w sposób polubowny. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla organizatora.

VI. Postanowienia dodatkowe

6.21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału uczestnikom w Konkursie, a w szczególności za nieterminowe działanie poczty.
6.22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika.
6.23. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie
6.24. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
>>Regulamin Konkursu CADvent INVENCJE