Budownictwo w Polsce nieco zwolni, jednak wzrosty powinny przekroczyć poziom 10%.Mniejszy optymizm w sektorze budowlanym

Badanie przeprowadzone przez firmę badawczą PMR na potrzeby raportu „Sektor budowlany w Polsce II połowa 2008 - Analiza porównawcza województw i prognozy na lata 2008-2011" dowodzi, że pomimo niższego wskaźnika koniunktury, firmy budowlane nadal pozytywnie oceniają zarówno sektor budowlany, jak i własną sytuację rynkową.
Blisko dwie trzecie największych firm budowlanych działających w Polsce ocenia sytuację w sektorze jako pozytywną. Jednak w porównaniu do podobnego badania przeprowadzonego przez PMR we wrześniu ubiegłego roku, wystąpiło wyraźne pogorszenie nastrojów - wówczas aż 82% respondentów oceniało koniunkturę jako dobrą lub bardzo dobrą.
Prognozy na przyszłość pozostają jednak optymistyczne - 35% badanych firm spodziewa się poprawy sytuacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy (identyczny odsetek, jak przed rokiem), a 44% ankietowanych oczekuje, że koniunktura utrzyma się na obecnym, wysokim poziomie (wobec 54% przed rokiem).

Bardzo dobra sytuacja finansowa firm budowlanych

Sytuacja finansowa największych firm z branży budowlanej w dalszym ciągu oceniana jest pozytywnie - uważa tak aż 86% badanych (identyczny odsetek, jak przed rokiem). Ponad połowa ankietowanych przyznała także, że obecnie pozycja finansowa ich przedsiębiorstwa jest lepsza niż przed rokiem. Taki sam odsetek badanych przewiduje, że na koniec 2008 r. sytuacja finansowa ich firmy również będzie lepsza niż w roku 2007. Tak pozytywne opinie są przede wszystkim rezultatem doskonałej koniunktury w latach 2006-2007 i kontraktów podpisywanych na bardzo korzystnych warunkach. Jednak zauważyć można, że dynamika wzrostu przychodów i zysków netto firm budowlanych w roku bieżącym nie jest już tak imponująca, jak w 2007 r.

W oczekiwaniu na duże projekty inżynieryjne

W ocenie dużych firm budowlanych, gorsza niż przed rokiem koniunktura na rynku budowlanym spowodowana jest głównie przez opóźnione przetargi na realizację dużych projektów infrastrukturalnych oraz wolniejszy rozwój polskiej gospodarki. Pozostałe czynniki negatywnie wpływające na sytuację rynkową wiążą się ze słabnącą koniunkturą w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, restrykcyjnym prawem unijnym w dziedzinie ochrony środowiska, słabszą kondycją rynku mieszkaniowego oraz niższym popytem ze strony sektora prywatnego.

Pomimo opóźnień w przetargach drogowych, firmy nadal wiążą największe nadzieje z tym segmentem budownictwa - aż trzy czwarte przedsiębiorstw budowlanych uważa, że drogownictwo będzie w najbliższych latach najbardziej atrakcyjną gałęzią budownictwa. Coraz większą popularnością cieszy się także budownictwo obiektów sportowych oraz budownictwo kolejowe (odpowiednio 28 i 26% wskazań). Wyraźny spadek zanotowało natomiast budownictwo mieszkaniowe (19% wskazań).
Więcej: pmrpublications.com