Proszę o udzielenie informacji, czy jest możliwe otrzymanie dotacji z UE na budowę pieczarkarni i zakup jej pełnego wyposażenia? Jeżeli tak, to jakie trzeba spełniać wymagania aby otrzymać środki i jakie są warunki zwrotu zaciągniętego zobowiązania?

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Działanie 1.2.1.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 60% kosztów kwalifikowanych przy czym maksymalna wartość dotacji to 200.000 PLN.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego.

(2009.04.12, woj. śląskie)