Jakie są możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych, realizując od podstaw budowę pieczarkarni i warsztatu samochodowego. Pomysł zupełnie nietypowy, lecz z mojego punktu widzenia ekonomicznie uzasadniony. Chociaż mieszkam na wsi, w rozumieniu prawa nie jestem rolnikiem, 0,5 ha ziemi. Nie posiadam żadnej działalności gospodarczej. Pracuję zawodowo.

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego Działanie 2.1.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 70% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość projektu netto to 2.000.000 PLN.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Lubuskiego.

(2009.01.12, woj. lubelskie)