Informacja na temat propozycji utworzenia Branżowego Porozumienia.


Wobec zrozumiałej potrzeby współdziałania w chwili tworzenia i późniejszej
realizacji krajowego prawa powiązanego z unijnymi regulacjami dotyczącymi
f-gazów, jak i różnych aspektów chłodnictwa, Stowarzyszenie
Naukowo-Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji zwróciło się do organizacji
funkcjonujących w kraju z koncepcją utworzenia "Branżowego Porozumienia".
Zaproponowano następujący tryb działania:
1. zaakceptowanie idei utworzenia "Branżowego Porozumienia" - wstępna
deklaracja woli uczestnictwa i spełniania ustawowych warunków udziału,
2. zdefiniowanie celów działania, zadań i struktury organizacji,
3. przygotowanie statutu, uchwał i ustaleń oraz samego zebrania
założycielskiego,
4. przyjęcie statutu, dokonanie wyboru władz, siedziby i innych ustaleń
przez zebranie założycielskie (połowa marca br.),
5. rejestracja organizacji w sądzie rejestrowym.
Zgodnie z Art. 22. ustawy o stowarzyszeniach, co najmniej trzy organizacje
(osoby prawne) mogą założyć związek. Założycielami i członkami związku mogą
być także inne osoby prawne, które prowadzą działalność nie nastawioną na
zysk. Związek podlega obowiązkowi wpisu do KRS.
Propozycję formalnego współdziałania Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Chłodnictwa i Klimatyzacji skierowało do 10 organizacji i instytucji
spełniających podane wyżej warunki ustawowe. Są to m. in. Centralny Ośrodek
Chłodnictwa, Fundacja PROZON, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i
Klimatyzacji, Krajowe Forum Chłodnictwa, Oddziały Stowarzyszenia
Chłodnictwa i Klimatyzacji będące osobami prawnymi.

Zarząd Stowarzyszenia


Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji
zrzesza w chwili obecnej 70 członków, posiada osobowość prawną i własną siedzibę; kontunuuje 50-letnią tradycję organizacji chłodników w Polsce. Stowarzyszenie aktualnie ma pięć Oddziałów.

Od Redakcji: przy okazji przypominamy o zaproszeniu na spotkanie organizacyjne Oddziału "NH3" 14 marca br.