„Prawo zamówień publicznych”, które obowiązuje w Polsce na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (DzU nr 19 poz. 177), w art. 30 ust. 4 stanowi że: „...do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień”. Obowiązek stosowania klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień przy zamówieniach publicznych obowiązuje w Polsce od 1 maja 2004 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV), jako publikację autoryzowaną można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl/UE/WSZ.html). Niestety nazwy niektórych robót w zakresie branży instalacji sanitarnych są błędne. Zmierzając do wykrycia źródeł tych błędów, sięgnąłem po oficjalny tekst CPV ze strony EUR-Lex, do którego zresztą odsyła Urząd Zamówień Publicznych uwagą zawartą we wstępie do Wspólnego Słownika Zamówień brzmiącą jak następuje: „Jednocześnie po dokonaniu wyboru kodu na podstawie poniższej wersji należy je porównać z oficjalnym tekstem”. Porównanie obu tekstów wskazuje na to, że w tłumaczeniu użyto niewłaściwej, niestosowanej w języku polskim terminologii technicznej, a nawet w niektórych przypadkach użyto wręcz błędnych słów.

Poniżej kilka przykładów.
Po numerze kodu podane zostało brzmienie
nazwy w języku angielskim, potem tłumaczenie
zawarte we Wspólnym Słowniku Zamówień,
a następnie moja uwaga do tłumaczenia.
45323000-7 „Sound insulation work” –
„Izolacja dźwiękoszczelna”

Od autora – określenie „izolacja dźwiękoszczelna”
zawiera człon słowa szczelna,
który w tym kontekście nie jest poprawny.
Prawidłowe tłumaczenia to: „izolacja
dźwiękowa” lub „izolacja akustyczna” [3].
45331000-6 „Heating, ventilation and
air-conditioning installation work.” –
„Instalacje cieplne, wentylacyjne
i konfekcjonowanie powietrza.”

Od autora – określenie „konfekcjonowanie
powietrza” jest całkowicie błędne. W terminologii
technicznej „air-conditioning”
tłumaczy się jako „klimatyzacja”.
45331200-8 „Ventilation and air-conditioning
installation work.” – „Instalacja
cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania
powietrza.”

Od autora – pod tym numerem kodowym
nie ma instalacji cieplnej, a ponadto „airconditioning”
przetłumaczono błędnie
jako „konfekcjonowanie powietrza”.
45331211-8 „Outdoor ventilation installation
work.” – „Instalowanie wentylacji
zewnętrznej.”

Od autora – tłumaczenie to jest mało precyzyjne.
Poprawniej byłoby: „Prace na zewnątrz budynku związane z instalacją
wentylacji”.
45331220-4 „Air-conditioning installation
work.” – „Instalowanie układu
konfekcjonowania powietrza.”

Od autora – powinno być „Instalacja klimatyzacji”
lub „Prace związane z instalacją klimatyzacji”.
45331221-1 „Partial air-conditioning installation
work.” – „Instalowanie
układu częściowego konfekcjonowania
powietrza.”

Od autora – kolejne, błędne tłumaczenie
„air-conditioning” jako „konfekcjonowanie
powietrza”.
45331231-4 „Installation work of refrigeration
equipment.” – „Instalowanie
sprzętu mrożącego.”

Od autora – zgodnie z duchem języka
technicznego powinno brzmieć: „Instalowanie
sprzętu ziębniczego” [1].
45332000-3 „Plumbing and drain-laying
work.” – „Kładzenie upustów hydraulicznych.”

Od autora – tłumaczenie niezrozumiałe,
chodzi zapewne o prace związane z instalacjami
wodociągowymi i kanalizacyjnymi.
45332200-5 „Water plumbing work.” –
„Hydraulika”

Od autora – z oryginału wynika, że chodzi
o instalację wodociągową.
45332300-6 „Drain-laying work.” –
„Kładzenie upustów”

Od autora – z oryginału wynika, że chodzi
o instalację kanalizacji sanitarnej.
45343230-4 „Sprinkler systems installation
work.” – „Instalowanie układu
natryskiwania.”?

Od autora – prace oznaczone tym kodem
należą do kategorii „Roboty instalacyjne
przeciwpożarowe”, wobec tego, tłumaczenie
powinno brzmieć: „Roboty związane
z instalacjami tryskaczowymi”. Określenie
„natryskiwanie” należy do zupełnie
innego działu techniki.
Przedstawione przykłady wskazują na brak
dbałości w stosowaniu poprawnej terminologii
podczas sporządzaniu Wspólnego Słownika
Zamówień. Używanie poprawnego
słownictwa ma istotne znaczenie w działalności
technicznej.
Zwracał już swego czasu na to uwagę prof.
M. Mazur:

„Słownictwo techniczne od dawna już przestało
być wyłącznie sprawą kultury językowej. Obecnie
jest ono przede wszystkim narzędziem pracy, od
którego wymaga się nie mniejszej dokładności niż
od narzędzi materialnych.
W przemyśle urządzenia, maszyny, narzędzia,
sposoby produkcji i przedmioty muszą być ściśle
nazwane w sposób nie dopuszczający wątpliwości
i pomyłek.”
[2]
Reasumując, wnoszę o skorygowanie terminów
występujących we Wspólnym Słowniku
Zamówień.

Literatura
1. Maczek K., Wołek M., „Nazewnictwo polskie
w technice chłodniczej i jego odpowiedniość
do literatury światowej”, „Chłodnictwo tom
XXXII, 1997 nr 9.
2. Mazur M., „Terminologia techniczna”, WNT
Warszawa 1961.
3. Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski,
WNT Warszawa 1982.


Autor: Krystian Marcolla
Źródło:
Zamów u nas roczną prenumeratę "Polskiego Instalatora" z rabatem 20%!


Komentarze

 • Tłumaczami powinny być osoby z danej branży

  Air-conditioning installation work." - "Instalowanie układu konfekcjonowania powietrza."
  Widać, że powierza się tłumaczenia osobom niekompetentym. I nie znającym branży klimatyzacji. Potwierdza to powyższe tłumaczenie.
  Klimatyzacja jak ucza każdego studenta instalacji to inaczej nadanie określonych parametrów, uzdatnienie powietrza.
  "air" to powietrze a "conditioning" to słowo okreslajace kondycje, warunki, parametry powietrza.
  Zatem "air-conditioning" to nic innego (nawet na logiczne rozumowanie) jak Klimatyzacja czyli uzdatnianie powietrza w dosłownym tłumaczeniu.
  Choć uzdatnić, obrobić powietrze, nadac mu odpowiednich parametrów to raczej słówko treated - uzdatnianie. Treatement - przemiana, uzdatnienie (powietrza)

 • Tłumaczenia

  faktycznie . nasi tłumacze czyli osoby podawające się za takich moim skromnym zdaniem powinny zmienić zawód. Jest to nagminne i karygodne że za tłumaczenia z angielskiego czy niemieckiego biorą się ludzie bez fachowego przygotowania.

 • Błędne tłumaczenia terminów

  Chyba te teksty ze słownika zamówień były tłumaczone przez osobę o wykształceniu filologicznym bez konsultancji ze specjalistą (ami) z branży technicznej. Sam się zetknąłem z praktyką tłumaczenia tekstu technicznego przez filologa, i wiem jak potrzebna jest taka konsultacja. To coś takiego jak w dokumentalnej produkcji filmowej.