22 listopada br. w Karkowie odbyło się seminarium pt. "WYBRANE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA W CHŁODNICTWIE I KLIMATYZACJI".

Celem seminarium, zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie, było dostarczenie wytwórcom, eksploatatorom i użytkownikom urządzeń chłodniczych i pomp ciepła informacji dotyczących bezpieczeństwa wytwarzania i bezpieczeństwa wyrobów oraz takich zagadnień z nim związanych: identyfikacji zagrożeń, ich eliminacji lub możliwości zredukowania.
Tematyka poruszona na seminarium obejmowała takie zagadnienia ogólne:
a) bezpieczeństwo wytwarzania i bezpieczeństwo wyrobów – wymagania bezpieczeństwa instalacji ziębniczych;
b) ochrona środowiska – problematyka odzysku czynników ziębniczych;
c) system oceny wyrobów – aprobaty techniczne, certyfikacja, znak zgodności;
d) kompetencje personelu działającego w dziedzinie chłodnictwa.
Drogą do osiągnięcia wymaganego prawem bezpieczeństwa wyrobów jakimi są urządzenia chłodnicze, jest przede wszystkim znajomość tego prawa oraz znajomość norm technicznych. W omówieniu regulacji prawnych, dotyczących przedmiotu seminarium, przedstawiono założenia nowego polskiego systemu zapewnienia bezpieczeństwa maszyn wprowadzanych na polski rynek. Zwrócono uwagę na zawarte w przepisach postanowienia dotyczące odpowiedzialności i obowiązków wytwórcy oraz scharakteryzowano ustawy przyjęte w ramach wdrażania europejskiego systemu zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów, w tym maszyn. Prezentacja podstawowych regulacji prawnych została uzupełniona krótkim zestawieniem podstawowych norm bezpieczeństwa.
W referacie poświęconym systemowi oceny zgodności przedstawiono zwięzły opis nie tylko systemu oceny wyrobów wprowadzanych na rynek ale również przedstawiono procedury oceny zgodności i zasady oznaczania wyrobów znakiem CE.
Tematem przewodnim seminarium były jednak wymagania bezpieczeństwa w zakresie projektowania i montażu oraz eksploatacji instalacji ziębniczych.
Dotychczas podstawowym dokumentem technicznym, obejmującym problematykę bezpieczeństwa związanego z instalacjami ziębniczymi w Polsce, jest norma PN-ISO 5149:1997 Mechaniczne instalacje ziębnicze do oziębiania i ogrzewania – Wymagania bezpieczeństwa. W roku 2000 została ustanowiona przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN czteroczęściowa norma europejska EN 378 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Obejmuje ona znacznie szerszy zakres zagadnień i zawiera szereg dodatkowych wymagań w stosunku do wymienionej wcześniej normy PN-ISO 5149.
Obecnie trwają zaawansowane prace nad opracowaniem polskiego projektu norm serii EN 378; oczekuje się, że wdrożenie pierwszych dwóch części do zbioru Polskich Norm może nastąpić w pierwszej połowie 2002 roku. Po ustanowieniu zastąpią one wspomnianą normę PN-ISO 5149 (wraz z normą EN 13136 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Ciśnieniowe urządzenia zabezpieczające i ich przyłącza rurowe – Metody obliczeń).
Norma EN 378 została opracowana wg „nowej koncepcji” prezentacji wymagań w normach wyrobu i spełnia w całej rozciągłości zadania postawione normalizacji technicznej, którymi są: nacisk na ocenę ryzyka i odpowiednie odniesienia w dokumentacji technicznej oraz aspekty środowiskowe, uwzględniające zużycie materiałów i energii, emisję do środowiska, zdolność do recyklingu i demontażu. Nie pominięto również problemu posiadania przez personel odpowiedniej wiedzy i potwierdzonych kompetencji.
Ze względu na podstawowe znaczenie wymagań bezpieczeństwa w niej zawartych oraz status normy EN 378 (mandatowa i zharmonizowana z dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/EC oraz uwzględniająca zasadnicze wymagania bezpieczeństwa zawarte w dyrektywie maszynowej DM 98/37/EC) organizatorzy seminarium główny nacisk położyli przede wszystkim na przekazanie uczestnikom jej postanowień.
Normy serii EN 378 nie zawierają oczywiście wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa instalacji i urządzeń chłodniczych, dlatego nie można ograniczać się do uwzględniania tylko reguł bezpieczeństwa w nich zawartych.
Na seminarium wygłoszono siedem referatów, w których jedynie zasygnalizowano problemy i zagadnienia, z którymi wytwórcy i użytkownicy – eksploatatorzy instalacji ziębniczych mogą spotkać się w codziennej praktyce, a które mają swoje odniesienie w aktach prawnych różnej rangi lub w przepisach technicznych – normach.
Z rozmów i dyskusji w trakcie seminarium można wyciągnąć jeden podstawowy wniosek – istnieje wyraźna potrzeba organizowania tego typu spotkań środowiskowych. Nowe przepisy i normy znacznie zwiększają odpowiedzialność producenta (importera) za firmowany przez niego produkt, a w codziennej praktyce wiedza o zachodzących zmianach nie jest wystarczająco powszechna.
z3steind@cyf-kr.edu.pl
O seminarium
Dziękujemy COCH z Krakowa za materiał - Redakcja www.wentylacja.com.pl