15 marca 2010 r. Berling S.A., lider wśród polskich dystrybutorów maszyn i urządzeń chłodniczych, opublikował Prospekt Emisyjny. Spółka zamierza w najbliższych dniach przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji. W ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych będzie 4.305.000 akcji serii A i B, natomiast w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych 1.845.000 akcji serii B. Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane deklaracje nabycia w budowie Księgi Popytu wynosi od 7,00 do 9,50 zł za akcję. Budowa Księgi Popytu odbędzie się w dniach od 16 do 23 marca 2010 r. (do g. 15.00). Zapisy na akcje dla Inwestorów Indywidualnych zaplanowane są na okres od 24 do 30 marca 2010 r. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski Erste Securities Polska S.A.

Berling S.A. opublikował Prospekt Emisyjny
Berling S.A. od momentu powstania czyli od 1993 roku jest firmą inżynieryjno-handlową, specjalizującą się w dystrybucji urządzeń i komponentów chłodniczych. Spółka jest liderem na rynku polskim i jako dostawca urządzeń chłodniczych posiada silną pozycję w sektorach: przemysłu spożywczego (przechowalnictwo, przetwórstwo, wychładzanie, zamrażanie), handlu (sklepy i supermarkety), rolnictwie (przechowalnie owoców
i warzyw). Berling S.A. posiada jedno z największych w Europie zapleczy magazynowych w swojej branży, dzięki czemu jest w stanie szybko dostarczyć urządzenia nawet do przemysłowych instalacji chłodniczych dużych mocy. Spółka, w marcu 2008 r., nabyła 100% udziałów w firmie Arkton. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 10,82 mln zł. Od tego momentu Berling S.A. tworzy grupę kapitałową i oprócz dystrybucji zajmuje się również produkcją urządzeń chłodniczych. Firma Arkton specjalizuje się w produkcji urządzeń chłodniczych, przede wszystkim zespołów wielosprężarkowych, agregatów chłodniczych, a także schładzaczy cieczy.

Szacowana wartość Oferty Publicznej wyniesie od 43,1 do 58,4 mln zł, z czego Spółka powinna osiągnąć wpływy z Emisji akcji serii B w przedziale 21,0 – 28,5 mln zł. Środki pozyskane w wyniku emisji akcji, Grupa Berling zamierza przeznaczyć na realizację strategii dalszego rozwoju, w skład której wchodzą:
1. inwestycje rzeczowe w Arkton, w szczególności:
• Budowa hali produkcyjnej – 5 mln PLN
• Budowa magazynu na komponenty do produkcji i wyroby gotowe – 3 mln PLN
• Zakup maszyn do obróbki blach – 2 mln PLN
• Zakup pozostałego wyposażenia i maszyn – 2 mln PLN
• Przystosowanie obiektu w Wilkowicach do produkcji i przeniesienie do niego produkcji z obiektu wynajmowanego – 0,9 mln PLN
• Budowa stacji rozlewania freonów (ekologicznych) – 0,8 mln PLN
• Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego CDN XL, poszerzonego o moduł produkcyjny – 0,3 mln PLN
2. sfinansowanie rosnącej sprzedaży Spółki i Grupy, w szczególności na zwiększenie zapasów, na które zostanie przeznaczone większość środków z kapitału obrotowego - od 5,1 mln PLN do 12,1 mln PLN

Harmonogram oferty
• Najpóźniej 15 marca 2010 roku - Podanie do wiadomości publicznej przedziału cenowego
• 16 – 23 marca 2010 roku do godz. 15.00 - Budowa Księgi Popytu
• Najpóźniej 24 marca 2010 roku - Podanie do wiadomości publicznej Ceny Emisyjnej
• 24 – 30 marca 2010 roku - Przyjmowanie zapisów na Akcje serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych
• 24 – 31 marca 2010 roku do godz. 12.00 - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
• Najpóźniej 1 kwietnia 2010 roku - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
• Najpóźniej 1 kwietnia 2010 roku - Przydział Akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Profil działalności
Berling S.A., ze względu na pozycję rynkową, oferuje klientom jedynie sprawdzone i pewne rozwiązania, dlatego też w swojej ofercie posiada produkty wiodących producentów, takich jak: Bitzer, Goedhart, Castel. Spółka ma wieloletnie i bardzo dobre relacje z dostawcami. Natomiast do grona odbiorców należy ponad 500 podmiotów, w tym wiodącą grupę stanowią instalatorzy świadczący usługi dla odbiorców końcowych oraz kontraktorzy (np. koncern Ingersol Rand, Johnson Controls, Trane). Firma zapewnia instalatorom fachową pomoc techniczną oraz indywidualną kalkulację zapotrzebowania na moc chłodniczą, dobór odpowiednich urządzeń chłodniczych i komponentów oraz kompletację niezbędnych podzespołów. Berling S.A. od kilkunastu lat charakteryzuje się dynamicznym rozwojem potwierdzonym rentowną działalnością biznesową oraz jasną i sprecyzowaną strategią rozwoju. Spółka może poszczycić się jednym z największych magazynów w Europie, dzięki czemu ma możliwość dostarczania nawet bardzo dużych układów chłodniczych w bardzo krótkim czasie.

Rodzina Berling przed Ofertą Publiczną (poprzez Berling Investments Ltd) posiada 96,67% akcji i głosów. Przy założeniu, że zostaną sprzedane wszystkie oferowane akcji serii A i B, nowi akcjonariusze obejmą 35,3% akcji Berling S.A.Wyniki finansowe i prognozy
W 2008 roku przychody ze sprzedaży Grupy Berling osiągnęły poziom prawie
76,5 mln zł, a w 2009 roku wg szacunków 64,6 mln zł. Pomimo trudnego okresu,, w którym były odczuwalne skutki kryzysu, Grupie Berling udało się zwiększyć poziom zysku netto w 2009 roku o blisko 54% w stosunku do roku 2008. Grupa zakłada dalszy stabilny wzrost wyników. W roku 2010 przychody mają wynieść 80,0 mln zł, a zysk netto 10,6 mln zł.

*) jednostkowe, porównawcze dane finansowe zgodne z MSSF; 2006 – 2007 spółka jawna,
**) od 2008 r. skonsolidowane dane finansowe zgodne z MSSF
***) szacunek skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Berling S.A. zgodnie z MSSF
****) prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Berling S.A.


Kierunki rozwoju Grupy Berling

Rynek krajowy

• Celem strategicznym Grupy Berling jest dalsza ekspansja na rynku krajowym.
• Planowane jest dalsze umacnianie pozycji lidera na rynku krajowym,
w szczególności poprzez rozszerzenie gamy oferowanych produktów
i osiągnięcie silniejszej pozycji na wybranych rynkach lokalnych,
np. w Wielkopolsce. W tym celu Berling S.A. dokonał zakupu Arkton
Sp. z o.o. – podmiotu o dużym doświadczeniu w produkcji złożonych urządzeń chłodniczych, takich jak: zespoły wielosprężarkowe, agregaty chłodnicze
i schładzacze cieczy.
• Grupa ma zamiar systematycznie poszerzać swój potencjał logistyczny oraz dystrybucyjny.
• Emitent zamierza umacniać pozycję rynkową poprzez rozwój organiczny oraz inwestycje kapitałowe.

Rynki zagraniczne
• Grupa zakłada rozwój na wybranych rynkach zagranicznych,
w szczególności na Ukrainie, Białorusi oraz w Niemczech, Austrii, Szwajcarii
i Skandynawii.

Informacje o rynku chłodnictwa
Wg danych szacunkowych Spółki wartość rynku wyniosła w 2007 roku ponad 5,8 mld EUR, co przy wielkości rynku w Polsce wynoszącym 110 mln EUR (przy kursie EUR 4,0 PLN/EUR) daje solidne podstawy do silnych wzrostów w branży, a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na wzrost sprzedaży Grupy Berling.

Berling S.A. działa na rynku, który podlega ciągłym i nieustającym innowacjom. Dobra sytuacja makroekonomiczna i wzrost inwestycji w Polsce sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie zarówno na instalowanie urządzeń chłodniczych, jak i na komponenty chłodnicze do celów serwisowych. Sytuacja na rynku podlega wpływom zmian klimatycznych i ekonomicznych. Sezon wiosenny, letni i jesienny wpływa na zwiększenie sprzedaży sprzętu chłodniczego, a czynnikiem stymulującym wzrost rynku jest większa ilość branżowych inwestycji ze środków unijnych, umożliwiających klientom zakup lub modernizację profesjonalnych urządzeń chłodniczych. Ponadto, zaostrzanie regulacji prawnych dotyczących wymogów środowiskowych znacząco zwiększa popyt na urządzenia chłodnicze. Wzrost zapotrzebowania wynika również z konieczności wymiany urządzeń na skutek wycofania z rynku starych freonów. Rynek polski, jak również inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, mają zaległości w zakresie infrastruktury wykorzystującej instalacje chłodnicze. Wzrost sprzedaży produktów i usług, jaki jest udziałem firm z przemysłu mięsnego, mleczarskiego i owocowo-warzywnego ma bezpośrednie przełożenie na działalność ekonomiczną Berling. Spółka oferuje swoje produkty także producentom pomp ciepła oraz producentom mebli chłodniczych, które zajmują się wyposażaniem dużych obiektów handlowych.


Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Berling S.A. i jej ofercie publicznej jest Prospekt Emisyjny, opublikowany w dniu 15 marca 2010 roku na podstawie art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r., Dz. U. Nr 185, poz. 1439). Prospekt jest dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych Emitenta pod adresem www.berling.pl oraz Oferującego www.esp.pl.

Prospekt Emisyjny dotyczący Oferty publicznej akcji Berling S.A. został w dniu 9 marca 2010 r. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym
w Polsce.

Zamieszczone w Prospekcie oraz niniejszym komunikacie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie
z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Informacje zawarte w Prospekcie przeznaczone są wyłącznie dla (i) osób nie będących podmiotami amerykańskimi w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami, oraz (ii) dla osób które odwiedzają stronę internetową, na której jest opublikowany Prospekt, wyłącznie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ani emitent, ani żaden inny podmiot działający w imieniu lub na rzecz emitenta nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji Berling S.A. objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczypospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych w Prospekcie. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje i prawa do akcji, opisanymi w punkcie zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, oraz warunkami Oferty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu.