W marcu tego roku powstała koalicja stowarzyszeń na rzecz poprawy jakości powietrza w hotelach i lokalach gastronomicznych. W skład koalicji wchodzą: Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy, Wielkopolska Izba Gastronomii, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

W pierwszym etapie członkowie koalicji chcą zwrócić uwagę właścicieli restauracji i hoteli na jakość powietrza w lokalach. W broszurach informacyjnych i artykułach w prasie branżowej Koalicja przedstawi obecne wymagania prawne, najczęściej poełniane błędy, wyniki badań opinii klientów i właścicieli lokali oraz efekty podobnych akcji prowadzonych w Wielkiej Brytanii i na Słowacji.
W przyszłości Koalicja zamierza wprowadzić specjalny znak AURA - lokal z dobrą atmosferą, który będzie nadawany barom i rwstauracjom zapewniającym klientom przebywanie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Więcej:
AURA
Klient w dobrej atmosferze