AUDYT ENERGETYCZNY. MATERIAŁY POMOCNICZE
UWAGA: Nakład książki wyczerpany
Książkę zastąpiło nowe, poszerzone wydanie z 2004 r. pt. "Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska"
Autor: praca zbiorowa pod redakcją dr hab. inż. Jana Norwisza prof. nadzw. AGH
Wydawca: Ośrodek Szkoleniowy Narodowej Agencji Poszanowania Energii
Stron: 410

Książka ta, stanowi efekt spontanicznego działania współautorów. W trakcie kolejnych kursów dla kandydatów na audytorów energetycznych - pojawiały się nowe pytania i specyficzne problemy, które wymagały dodatkowych objaśnień. Było to bezpośrednim impulsem do uzupełnienia informacji podawanych w czasie kursów w formie dodatkowych materiałów stanowiących wyraz przemyśleń wykładowców. Tak więc pojawienie się niniejszej publikacji jest niejako uwieńczeniem tego procesu.

Nie oznacza to jednak, że książka była pomyślana jako jedynie uzupełnienie znanych treści kursowych. Stanowi raczej prezentację wybranych zagadnień co do których było szczególnie dużo pytań i uwag Mimo użycia podtytułu "Materiały pomocnicze" - jest to samodzielne kompendium wiedzy, pozwalające zapoznać się ze specyficznymi zagadnieniami związanymi z wdrożeniem przedsięwzięć energooszczędnych w mieszkalnictwie.

SPIS TREŚCI:
1. Audyt energetyczny - cele i zadania
2. Audyt energetyczny budynku - zasady i przykłady
3. Ocena stanu ochrony cieplnej istniejących budynków mieszkalnych
4. System ciepłowniczy i wewnętrzne instalacje grzewcze
5. Wentylacja i klimatyzacja
6. Wybrane zagadnienia z problematyki kotłowej
7. Energetyka wiatrowa
8. Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego
9. Pompy ciepła
10. Odpady komunalne jako źródła energii odnawialnej
11. Izolacyjność termiczna przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych - obliczenia, pomiary, badania termowizyjne
12. Oszczędność energii elektrycznej
13. Oszczędne użytkowanie wody wodociągowej
14. Ceny energii i jej nośników
15. Określenie efektów ekologicznych przedsięwzięć w zakresie oszczędności energii lub konwersji paliw
16. Gazy palne do celów bytowych, spaliny, wentylacja
17. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
18. Optymalizacja inwestycji termomodernizacyjnych


Źródło: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.