Po prawie 5 latach od ukazania się w serii "Biblioteki Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej" tomu pierwszego poradnika "Amoniakalne urządzenia chłodnicze", na półki księgarskie trafia tom drugi. Jego autorem jest mgr inż. Konrad Kalinowski, osoba o uznanej w środowisku chłodniczym pozycji, ogromnej wiedzy teoretycznej i bogatym doświadczeniu praktycznym.

Z przedmowy do książki - Zenon Bonca, redaktor naczelny "Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej":


Pomysłodawcą napisania wielotomowego
poradnika, poświęconego amoniakalnym instalacjom chłodniczym był Aleksander
Paliwoda, który niestety nie doczekał całościowej realizacji swojego
pomysłu. W zamierzeniu zespołu autorskiego całość materiału została
podzielona na dwa odrębne tomy, z których pierwszy zawiera podstawy teoretyczne,
działanie i budowę urządzeń, natomiast tom drugi poświęcony jest zagadnieniom
bezpieczeństwa, przykładom zastosowania i użytkowania -urządzeń
oraz instalacji amoniakalnych.
Od momentu ukazania się tomu pierwszego, dość zasadniczo zmieniło się
otoczenie prawne techniki chłodniczej w zakresie stosowania czynników syntetycznych.
Rozporządzenie nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady
normuje wszelkie działania w zakresie produkcji i stosowania substancji zubożających warstwę ozonową. W myśl obowiązującego w Polsce stanu prawnego
w tym zakresie, między innymi od 1 stycznia 2004 roku obowiązuje zakaz importu
urządzeń pracujących z czynnikami grupy HCFC i zakaz produkcji takiego
sprzętu z przeznaczeniem na rynek krajowy, istnieje również zakaz montażu
nowych instalacji pracujących z czynnikami tej grupy, a niebawem należy się
spodziewać wprowadzenia harmonogramu ograniczenia i docelowo wycofania
z użycia czynników bezchlorowych grupy HFC. Tak radykalne zmiany w zakresie
możliwości stosowania w chłodnictwie substancji grup CFC i HCFC, a w
najbliższej przyszłości również HFC, sprzyjają wzrostowi zainteresowania wykorzystaniem
płynów naturalnych w obszarach dotychczas zdominowanych przez
czynniki syntetyczne. Z uwagi na doskonałe właściwości chłodnicze, amoniak
wracający po latach do łask, staje się jednym z głównych płynów roboczych w
instalacjach chłodniczych różnej wielkości i zastosowania.
Książka ma charakter poradnika i jest adresowana do inżynierów i techników
zajmujących się zagadnieniami projektowania, konstruowania, a przede
wszystkim eksploatacji amoniakalnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych,
a także pomp ciepła pracujących z tym czynnikiem. Powinna być również
wykorzystywana przez studentów specjalności oraz wszystkich tych, dla których
omawiana problematyka jest interesująca.
Dla przypomnienia, zawarty w tomie pierwszym poradnika materiał podzielono
na sześć rozdziałów. W pierwszym z nich omówiono własności amoniaku
jako czynnika chłodniczego, a także rodzaje olejów przeznaczonych do
stosowania w sprężarkach przewidzianych do pracy z tym czynnikiem oraz chłodziwa wykorzystywane w układach chłodzenia pośredniego. Podstawy termodynamiki
różnych konfiguracji obiegów sprężarkowych wraz z przykładami
obliczeniowymi stanowią treść rozdziału drugiego. Procesom wymiany ciepła
i towarzyszącym im oporom przepływu, występującym w podstawowych wymiennikach
ciepła amoniakalnych urządzeń chłodniczych, poświęcony jest rozdział trzeci, bogato ilustrowany przykładami obliczeniowymi. W kolejnym rozdziale
omówiona została problematyka sprężarek chłodniczych do amoniaku,
głównie tłokowych i śrubowych, w tym ich budowa i działanie, charakterystyki
zewnętrzne, ruch i automatyzacja pracy, a także obiegi oleju realizowane w agregatach
sprężarkowych. W rozdziale piątym przedstawiona została budowa i działanie parowników rurowych, wentylatorowych chłodnic powietrza, parowników
płaszczowo-rurowych i płytowych, przeznaczonych do chłodzenia cieczy.
W rozdziale tym omówiono również systemy zasilania parowników oraz zyskujące na popularności pośrednie systemy chłodzenia. Ostatni, szósty rozdział tomu pierwszego poświęcony jest skraplaczom stosowanym w urządzeniach
amoniakalnych, a są to wymienniki powietrzne, płaszczowo--rurowe, płytowe
i natryskowo--wyparne. Warto zauważyć, że książka ta zyskała wśród specjalistów
wysoką ocenę, i stanowi obecnie w kraju jedno z istotnych źródeł
informacji w zakresie zawartej w niej problematyki.

Tom drugi
poradnika obejmuje zagadnienia związane przede wszystkim z
eksploatacją amoniakalnych urządzeń chłodniczych. Z uwagi na kontynuację
tomu pierwszego, zawarty w nim materiał przedstawiono w sześciu rozdziałach, będących kolejnymi w zestawieniu ogólnego spisu treści poradnika. Rozdział siódmy poświęcony jest rurociągom instalacji amoniakalnych, ich funkcjom
i konstrukcji oraz podstawom doboru prowadzonego w oparciu o obliczone
spadki ciśnienia. W kolejnym rozdziale omówione zostały systemy pomocnicze
obiegu amoniaku oraz stosowane w nich aparaty, takie jak obieg oleju
i odolejacze, obieg cieczy i zjawiska zachodzące w zbiornikach z ciekłym
amoniakiem, oddzielacze cieczy, aparatura pomocnicza, zawory i inne elementy
wyposażenia instalacji amoniakalnej. Bezpieczeństwo amoniakalnych urządzeń chłodniczych stanowi treść rozdziału dziewiątego. Zwrócono w nim uwagę
na szereg ważnych problemów, a między innymi na wycieki amoniaku stanowiące zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem, ochronę pomieszczeń w których
istnieje zagrożenie wycieku tego czynnika, czy obciążenia mechaniczne
zagrażające bezpieczeństwu. Rozdział dziesiąty poświęcony jest zagadnieniom
związanym z wykonaniem urządzenia chłodniczego, i zawiera montaż agregatów
sprężarkowych, montaż aparatów, zabezpieczenie instalacji przed korozją,
izolowanie zimnochronne aparatów i rurociągów, a także napełnienie amoniakiem
i rozruch urządzenia. Użytkowanie amoniakalnych urządzeń chłodniczych
stanowi treść kolejnego rozdziału tomu drugiego poradnika. Znajdziemy w nim
ogólne zasady użytkowania urządzenia chłodniczego, diagnozowanie jego pracy,
charakterystyczne czynności obsługowe i naprawcze, wymianę części, naprawy, przeglądy, konserwację i remonty, badanie urządzeń chłodniczych, ochronę
osobistą i postępowanie w razie wycieku amoniaku oraz zasady likwidowania
amoniakalnych instalacji chłodniczych. Tom drugi zamyka rozdział dwunasty,
w którym omówione zostały wybrane przykłady zastosowania amoniaku,
między innymi w handlu detalicznym, klimatyzacji, browarnictwie, zamrażalniach
owocowo--warzywnych, przetwórstwie mleka, przetwórstwie mięsa i ryb,
w chłodniach, na morskich statkach transportowych, a także w obiektach sportowych
i rekreacyjnych.
Podobnie, jak uczyniono to w tomie pierwszym, i w tej części do każdego z
rozdziałów autor dołączył zestawienie wykorzystanej w jego przygotowaniu literatury
krajowej i zagranicznej, a także wielu źródłowych materiałów firmowych.
Mamy nadzieję, że ta kolejna, 18 już pozycja specjalistycznej biblioteki,
tworzonej przez czasopismo „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”, znajdzie
swoje ważne miejsce w zawodowej bibliotece specjalistów branży chłodniczej
i jej pokrewnych, stanowiąc cenne źródło wiedzy w zakresie przeżywających
swój renesans, amoniakalnych urządzeń chłodniczych. Tak obszerne, całościowe
opracowanie problematyki amoniakalnych urządzeń chłodniczych jest pozycją unikalną nie tylko w dorobku krajowego piśmiennictwa specjalistycznego,
ale i szerzej, na europejskim rynku wydawnictw technicznych.
Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.
Rok wydania: 2005
Stron: 450
Spis treści
Cena: 120,00 zł
ZAMÓWIENIE